Kurkistuskurssit: Haluatko tutustua korkea-asteen opintoihin?

Olemme keränneet tälle sivulle kurkistuskursseja korkea-asteelle. Korkea-asteen kurssisuoritukset hyväksytään myös lukio-opinnoiksi. Suurin osa kursseista on maksuttomia ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Mahdollisista kurssimaksuista huolehtii opiskelija itse. Kurkistuskursseilla opiskelija saa mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin.

Lukion yksi tärkeä tehtävä on valmistaa opiskelijoita korkea-asteen opintoihin. Tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijan siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Siksi jokaisen lukiolaisen olisi hyvä suorittaa ainakin yksi korkea-asteen kurssi jo lukioaikana.

Pyrimme säännöllisesti päivittämään tällä sivulla olevia tietoja korkea-asteen kursseista. Jos sinulla on tietoa hyvistä lähinnä maksuttomista korkea-asteen kursseista, anna meille palautetta (valitse Kaurialan lukio) ja lisäämme kursseja nettisivustollemme.

Suuri osa kursseista toteutetaan tietyllä aikavälillä. Vaikka linkitetyn kurssin ilmoittautumis- tai toteuttamisaika olisi jo umpeutunut, voi samalta sivulta löytyä toinen, sisällöltään identtinen kurssi eri kaudelle.

Helsingin yliopisto

Maksuttomat:

Elements of AI: Tekoälyn perusteet, MOOC, 19-20

https://courses.helsinki.fi/fi/aytkt21018fi/129202330

Mitä tekoäly on? Mikä merkitys sillä on työhösi tai elämääsi? Miten tekoäly tulee kehittymään? Kurssin tavoitteena on tehdä tekoälystä ymmärrettävää. Et tarvitse syvällistä matematiikan ymmärrystä tai ohjelmointitaitoja. Voit aloittaa kurssin joustavasti MOOC-oppimisympäristössä milloin tahansa ja suorittaa sen omaan tahtiin.

2 op

Matematiikkaa kaikkialla, osa 1, DEFA, syksy 2019

https://courses.helsinki.fi/fi/aymfk-m204a/131710076

1 op

HUOM. Viime vuoden kurssi, todennäköisesti saatavilla taas vuoden 2020 loppupuolella.

Matematiikkaa kaikkialla, osa 2, DEFA, kevät 2020

https://courses.helsinki.fi/fi/aymfk-m204b/134675848

2 op

Matematiikkaa kaikkialla, osa 3, DEFA, kevät 2020

https://courses.helsinki.fi/fi/aymfk-m204c/134675869

2 op

Kurssien aikana opiskelija tutustuu matematiikan sovelluksiin sekä yliopistomatematiikan osa-alueisiin. Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä valmiudet ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa ja keskustella matemaattisista aiheista. Peruskoulumatematiikka riittää pohjatiedoksi.

Uuden ajan alku I 2 op, kevät 2020 (tutustumiskurssi)

https://courses.helsinki.fi/fi/ayhisk-131/132559620

Kurssilla on tavoitteena saada kokonaiskuva 1500-1700 -lukujen tärkeimmistä tapahtumista ja ilmiöistä — löytöretkistä, renessanssista ja reformaatiosta tieteen vallankumoukseen, valistukseen ja Ranskan vallankumoukseen. Luentotallenteilla pyritään yhtäältä luomaan ”yleiskatsauksia” aikakauden suuriin linjoihin, toisaalta syventymään tarkemmin keskeisimpiin kokonaisuuksiin.

2 op, maksuton lukiolaisille

HUOM. Ilmoittautuminen päättynyt vuoden 2020 toteutukselle.

Tietokoneen toiminnan perusteet, lkv 19-20

https://courses.helsinki.fi/fi/aytkt100051/129753572

Kurssi käsittelee tietokonetta fyysisenä laitteena, sen rakennetta ja kykyä suorittaa ohjelmia. Kurssi paneutuu myös jonkin verran tietokoneen käyttöjärjestelmän toimintaperiaatteisiin, ja siksi opiskelijalla on suositeltavaa olla jonkinlaista taustaa ohjelmoinnissa, vaikkei se ole välttämätöntä.

2 op

Tietokone työvälineenä, kevät 2020

https://courses.helsinki.fi/fi/aytkt50003/129966870

Kurssi käsittelee komentorivin alkeita ja versionhallinnan käyttöä Git-järjestelmän kautta suoraviivaisesti koodiprojektissa. Tämän lisäksi kurssilla käydään läpi yksinkertaisen staattisen verkkosivun luonti.

1 op

Ohjelmoinnin perusteet/MOOC/2020

https://courses.helsinki.fi/fi/aytkt10002/129167935

Ensiaskeleet ohjelmointiin Java-kielellä. Ohjelmointipainotteisella kurssilla opit kirjoittamaan ohjelmia sekä ymmärtämään niiden toimintaa (mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet). Arvostelu perustuu sekä viikoittaisiin harjoitustehtäviin ja verkkotenttiin. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin aikatauluttomana.

5 op

Oulun yliopisto (verkkokurssit):

Maksuttomat:

ay708204P Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/195148

Digitalisaatio on luonut uudenlaiset tavan olla vuorovaikutuksessa kulttuuriperintöön. Ihmiset jakavat kuvia kulttuuriperintökohteista Instagramissa, kokevat menneisyyttä pelien ja lisätyn todellisuuden kautta ja käsittelevät kulttuuriperintöön liittyviä muistojaan digitaalisissa yhteisöissä. Verkkokurssin aikana opiskelija perehtyy siihen, kuinka digitalisaatio on muuttanut kulttuuriperinnön käsitettä ja ihmisten tapoja käyttää kulttuuriperintöä. Aihetta lähestytään sekä luentojen kautta että tutustumalla erilaisiin verkosta löytyviin aineistoihin, esimerkiksi sosiaalisen median, pelien tai muistiorganisaatioiden aineistojen sisältöihin.

2 op

ay708205P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/195149

Paikkatietojärjestelmä (GIS) on olennainen osa tämän päivän humanistista tutkimusympäristöä. Paikkatietoaineiston hyvä saatavuus esimerkiksi internetin latauspalveluista ja vaadittavien ohjelmistojen kehitys mahdollistavat monipuolistenkin aineistojen käsittelyn matalalla kynnyksellä. Verkkokurssilla perehdytään GIS:n käyttöön, kartografiaan ja kartta-analyyseihin niin luentojen kuin erilaisten harjoitusten muodossa.

2 op

ay044120S Hampaiston ja suun terveys

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/59940

Kurssi käy läpi keskeisimmät hampaiston ja suun sairaudet, yleisyyden, suun terveyden edistämisen ja tiettyjen yleissairauksien vaikutuksen hampaiston ja suun terveyteen. Kurssi on osa Oulun yliopiston lääketieteen lisensiaatin koulutuksen valinnaisia opintoja.

2 op

HUOM. Ilmoittautuminen päättynyt vuoden 2020 toteutukselle.

ay740155P Ilmastonmuutoksen torjuntaa yksilötasolla

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/194422

Kurssi käsittelee keskeisimpiä ilmastonmuutoksen syitä, ihmisen toimintaa ilmastonmuutoksen synnyssä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin talouden, terveyden, energiatalouden ja ruuantuotannon kannalta.

2 op

HUOM. Ilmoittautuminen päättynyt vuoden 2020 toteutukselle.

ay521006P Kurkistus ICT-alaan

https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/196998

Tieto- ja viestintäteknologia (Information and communication technology, ICT) vaikuttaa yhteiskuntaamme laajalti ja monelta eri kantilta. Kurssin aikana tutustutaan ICT:n eri aloihin ja opetellaan miten laitteita, järjestelmiä ja ohjelmistoja toteutetaan. Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa ja s

2 op

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle.

Tampereen kesäyliopisto

Maksuttomat:

Tutustu viestintätieteisiin

https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/3139/tutustu-viestintatieteisiin-2-op-ayviek0010/

Kurssi on johdantokurssitasoinen kokonaisuus viestintätieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet viestintätieteiden opiskeluun ja esittelee Vaasan yliopistossa opetettavia viestintätieteiden aihepiirejä (mm. työelämäviestintä, digitaalinen viestintä, organisaatioviestintä, tekninen viestintä, pelitutkimus).

2 op

HUOM. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.4.2020.

Sinustako hallintotieteilijä

https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/3145/sinustako-hallintotieteilija-2-op-ayhtk0010/

Opintojaksolla tutustutaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintosuuntiin (aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede). Käytännönläheisen sisällön kautta esitellään hallintotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen ydinalueita. Tällaisia ovat esimerkiksi hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Opintojaksolla tutustutaan myös hallintotieteilijän käytännön työtehtäviin.

2 op

HUOM. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.4.2020.

Tutustu kauppatieteisiin

https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/3140/tutustu-kauppatieteisiin-3-op-ayktk0010/

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään, mitä kauppatieteet ovat ja millaisia teemoja kauppatieteissä käsitellään. Kurssilla perehdyt taloustieteen, johtamisen, laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan ja talousoikeuden oppiaineiden peruskäsitteisiin, tehtäväkenttiin ja aihealueisiin. Kurssilla tutustut konkreettisten ja käytännönläheisten esimerkkien kautta yrityksen toimintaan yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.

3 op

HUOM. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.4.2020.

Helsingin yliopisto

Maksulliset:

Johdatus etiikkaan, verkkokurssi, kevät 2020

https://courses.helsinki.fi/fi/ayfilk-112/130800935

Kurssi perehtyy etiikan keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja ongelmiin. Opiskelija perehdytetään yleisimpiin etiikan teorioihin, kuten hyve-etiikkaan, utilitarismiin, velvollisuusetiikkaan ja konsekventialismiin. Kurssin opetustilanteet järjestetään verkossa reaaliaikaisesti, mutta luennot voi kuunnella myös jälkikäteen.

5 op – 75 euroa

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, itseopiskelukurssi verkossa, lkv. 19-20

https://courses.helsinki.fi/fi/aytkt10001/129141542

Kurssi käsittelee tietojenkäsittelytieteen perusperiaatteita, alan keskeistä terminologiaa ja ajankohtaisia teemoja tietojenkäsittelytieteessä, kuten tekoälyä. Lisäksi kurssi käsittelee alan etiikkaa ja immateriaalioikeutta. Tutustumiskurssi, joka ei vaadi yliopistotason pohjatietoja.

5 op – 75 euroa

HUOM. Ilmoittautuminen päättynyt vuoden 2020 toteutukselle.

Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet, kesä 2020 (KUKA-104)

https://courses.helsinki.fi/fi/aykuka-104/130666375

Kurssilla esitellään ja analysoidaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin muotoja, ilmiöitä ja valikoituja teemoja, ja pohditaan näiden konteksteja ja tulkintoja. Opetus tutustuttaa muun muassa arkeologian, taidehistorian ja perinnöntutkimuksen teoreettisiin näkökulmiin ja tutkimuskäsitteisiin. Kurssin tehtävät antavat käytännön harjoitusta ympäristön visuaalisten ja materiaalisten piirteiden tunnistamiseen ja analysoimiseen. Oppimateriaali on saatavilla kurssin Moodlesta.

5 op – 75 euroa

Viestinnän tutkimuksen perusteet, kevät 2020

https://courses.helsinki.fi/fi/aypvk-v130/129959738

Kurssi esittelee viestinnän tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä mediatutkimuksen, julkisuuden tutkimuksen sekä organisaatioiden viestinnän tutkimuksen perinteiden kautta.

5 op – 75 euroa

HUOM. Ilmoittautuminen päättynyt vuoden 2020 toteutukselle.

Syrjäytyminen ja mielenterveys, lkv 19-20

https://courses.helsinki.fi/fi/ayeduk202/129926938

Kurssilla käsitellään lasten- ja nuorisopsykiatriaa, koulukiusaamista, kriminologian perusteita ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia syrjäytymiseen.

5 op – 75 euroa

LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)

LUT-yliopistolla alkaa elokuussa 2020 maksuton 2 opintopisteen laajuinen verkkokurssi Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport, joka käsittelee ratkaisukeskeisesti pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen.

Kurssin aihetta lähestytään kolmen teeman kautta:

➔ ilmastonmuutos

➔ YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) ➔ energiajärjestelmät

Hiilijalanjäljen korostamisen sijaan kurssilla tuodaan esille hiilikädenjälkiä, eli LUTissa kehitettyjä ratkaisuja hiilineutraalin liikenteen saavuttamiseksi.

Kurssi järjestetään englanniksi ja sen voi suorittaa itsenäisesti omalla aikataululla. Lukiot voivat aikatauluttaa kurssin haluamallaan tavalla lukujärjestyksiinsä. Kurssi on auki käyttäjille 3.8.2020 alkaen.

Kurssin opintopisteet voidaan lukea osaksi LUTin opintoja.

Ennakkoilmoittautumiset osoitteessa: lut.fi/mooc <https://kandimarkkinointi.cmail19.com/t/t-l-nkutjhl-zhdlktkjd-y/>

Yhteyshenkilö: LUT MOOC -projektin johtaja, koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström

Ammattikorkeakoulut

Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.

Avoimet yliopistot

Tutustu avointen yliopistojen bisneskursseihin!

Helsingin avoimen yliopiston kesäopinnot 2020.

Korona-ajan kurssit

Koronaviruksen takia useat korkeakoulut (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ovat ilmoittaneet, että avoimet korkeakouluopinnot ovat väliaikaisesti ilmaisia. Tutustu Korko-hankkeen kursseihin.

Lisää kurkistuskursseja

Opopassista löytyy lisää kurkistuskursseja kootusti ja eri aloittain.

Tulosta
© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia