Olemme keränneet tälle sivulle  linkkejä lukiolaisille sopiviin korkea-asteen opintoihin.

Korkea-asteen kurssisuoritukset hyväksytään myös lukio-opinnoiksi. Suurin osa kursseista on maksuttomia ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Mahdollisista kurssimaksuista huolehtii opiskelija itse. Kurkistuskursseilla opiskelija saa mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin.

Miksi osallistua? Lukion yksi tärkeä tehtävä on valmistaa opiskelijoita korkea-asteen opintoihin. Tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijan siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Siksi jokaisen lukiolaisen olisi hyvä suorittaa ainakin yksi korkea-asteen kurssi jo lukioaikana.

Jos sinulla on tietoa hyvistä lähinnä maksuttomista korkea-asteen kursseista, anna meille palautetta (valitse Kaurialan lukio) ja lisäämme kursseja nettisivustollemme.

Yliopistot

Aalto-yliopisto

Sosiaalisen median ilmiöt on Aalto-yliopiston Informaatioverkostojen koulutusohjelman kehittämä ilmainen ja kaikille avoin verkkokurssi.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston opintotarjonta – tutustumiskurssit toiselle asteelle maksutta.

Jyväskylän avoin yliopisto

Mind the Gap: Lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen.
Kurssilla vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavia englannin ja suomen kielen taitoja. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkea-asteella tarvittaviin kieli- ja viestintäopintoihin ja antaa perustaa eri tieteenaloilla tarvittavien yleisten akateemisten taitojen opiskelemiseen.

Historia

 • Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla Kurssilla tarkastellaan kylmän sodan aikaa erilaisista näkökulmista. Opintojaksosta saa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia sillä oli, ja mihin kaikkeen se vaikutti.

Informaatioteknologia

 • Kone ja Tieto: Mitä tietokone tietää? Kurssi on johdatus yliopistotason tietotekniikkaan.

Kasvatustieteet

 • Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja? Kurssilla tutustutaan erilaisiin kasvatusalan tehtäviin ja niiden taustalla olevaan tieteelliseen ajatteluun. Samalla opiskelija pääsee pohtimaan omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Kielet

 • Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
  Kurssilla tarkastellaan kieltä tutkimuksen kohteena. Kurssi antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
 • Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf
  Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Aihepiirit ovat koulutus, opiskelu korkeakoulussa sekä työelämä.

Liikunta- ja terveystieteet

 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
  Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta.
 • Kuinka elät 100-vuotiaaksi? Gerontologia-oppiaineessa tutkitaan ihmisen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä. Tällä opintojaksolla tutustutaan gerontologisen tutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan. Kurssin teemoja ovat aktiivinen vanheneminen, toimintakyky ja terveys sekä vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys.
 • Kuntoutus avaimena hyvinvointiin. Kurssilla tutustutaan kuntoutuksen lähtökohtiin ja monitieteiseen tietoperustaan.

Luonnontieteet ja matematiikka

 • Biologinen kemia
  Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.
 • Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi
  Kurssilla ihmetellään modernin fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia yleissivistävällä otteella.
 • Ohjelmoinnin matematiikkaa
  Opintojaksolla tutustutaan koodaamisessa, ohjelmistojen suunnittelussa ja tietotekniikan opiskelussa hyödyllisiin matematiikan osa-alueisiin logiikkaan, joukko-oppiin ja funktioihin sekä opetellaan matemaattista ajattelua, päättelyä ja matemaattisen notaation lukemista.

Musiikki

 • Monitieteinen musiikintutkimus
  Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Psykologia

 • Kehityspsykologia 1
  Kurssi antaa perustietämyksen ihmisen kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheessa, kehityspsykologian teorioista, tutkimuksesta ja käsitteistä sekä keskeisistä prosesseista elämän eri vaiheissa. Samalla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja harjoitellaan akateemisia taitoja, kuten tiedonhakua, argumentointia ja tieteellistä kirjoittamista.
 • Ihmismielen salat
  Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Kurssilla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat muun muassa elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Tilastotiede

 • Johdatus tilastotieteeseen
  Kurssilla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Katso opintojakson esittelyvideo.

Tieteenfilosofia

 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
  Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä.

Kauppatieteet

 • Haluatko kauppatieteilijäksi
  Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

Seuraavat talouden opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa. TATin opintojaksot ovat myös maksuttomia, ja kunkin opintojakson laajuus on 2 opintopistettä.

 • Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta
  Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sekä talouden megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa muun muassa konkreettisten yrityselämän esimerkkien kautta. Kurssilla tutustutaan tarkemmin myös kiertotalouteen.
 • Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
  Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.
 • Oman talouden hallinta
  Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta.

Tampereen kesäyliopisto

Lue lukiolaisille soveltuvista opinnoista lisää.

Helsingin yliopisto

Tekoälyä käytännössä.
“Tekoälyä käytännössä” on ilmainen verkkokurssi jossa uppoudutaan kirjaimellisesti tekoälyn luomiseen algoritmien ja käytännön esimerkkien kautta. Jotta saisit kurssista mahdollisimman paljon irti, sinun olisi hyvä tuntea Python-ohjelmoinnin perusteet. Kurssi on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.

Helsingin avoin yliopisto

Lukiolaisille sopivia opintoja vuonna 2021.

LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto)

LUT-yliopistolla alkoi 2020 maksuton 2 opintopisteen laajuinen verkkokurssi Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport, joka käsittelee ratkaisukeskeisesti pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen.

Kurssin aihetta lähestytään kolmen teeman kautta:
➔ ilmastonmuutos
➔ YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) ➔ energiajärjestelmät

Hiilijalanjäljen korostamisen sijaan kurssilla tuodaan esille hiilikädenjälkiä, eli LUTissa kehitettyjä ratkaisuja hiilineutraalin liikenteen saavuttamiseksi. Kurssi järjestetään englanniksi ja sen voi suorittaa itsenäisesti omalla aikataululla. Lukiot voivat aikatauluttaa kurssin haluamallaan tavalla lukujärjestyksiinsä. Kurssin opintopisteet voidaan lukea osaksi LUTin opintoja. Yhteyshenkilö: LUT MOOC -projektin johtaja, koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström. Jatkuva ilmoittautuminen.

Katso lisää LUTin lukiolaisille sopivia kursseja.

Avoimet yliopistot

Tutustu avointen yliopistojen bisneskursseihin!

Ammattikorkeakoulut

Useimmat ammattikorkeakoulut tarjoavat maksuttomia kurkistuskursseja, joita voi myöhemmin hyväksilukea, mikäli päätyy tutkinto-opiskelijaksi. Googlaa tai hyödynnä alla olevia linkkejä!

Metropolia

Katso Metropolian tarjonta lukiolaisille.

XAMK

Opiskele maksutta avoimessa ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Lue lisää XAMKin sivuilta.

JAMK

JAMK tarjoaa useita vaihtoehtoehtoja tehdä korkeakouluopintoja jo toisen asteen aikana. Katso lisää!

Haaga-Helia

Haaga-Helia on avannut avoimen ammattikorkeakoulun opintoja maksutta myös lukiolaisille. Lue lisää Haaga-Helian sivuilta.

Laurea

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistamme löydät juuri lukiolaisille suunniteltuja opintoja, joita voit suorittaa jo lukioaikana ja halutessasi lukea hyväksi kun aloitat opiskelut Laureassa tutkinto-opiskelijana. Katso lisää Laurean sivuilta.

OAMK

Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa useita vaihtoehtoja tehdä korkeakouluopintoja jo toisen asteen aikana!  Voit tutustua sinua kiinnostavaan alaan tekemällä yksittäisiä kursseja tai isompia opintokokonaisuuksia. Lue lisää OAMKin sivuilta.

Karelia

Opiskele AMK-opintoja jo lukion aikana. Pääset kurkistamaan, millaista opiskelu AMK:ssa on. Voit suorittaa esimerkiksi kesätöissä tarvittavia pätevyyksiä tai tutustua sinua kiinnostavaan aihealueeseen. Lue lisää Karelian sivuilta.

Korona-ajan kurssit

Koronaviruksen takia useat korkeakoulut (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) ovat ilmoittaneet, että avoimet korkeakouluopinnot ovat väliaikaisesti ilmaisia. Tutustu Korko-hankkeen kursseihin.

Lisää kurkistuskursseja

Opopassista löytyy lisää kurkistuskursseja! Tutustu korkeakouluihin!

Sivua päivitetty 8.9.2021 kello 15.09