Mitä kurkistuskursseilla tarkoitetaan?

Olemme keränneet tälle sivulle  linkkejä lukiolaisille sopiviin korkea-asteen opintoihin.

Korkea-asteen kurssisuoritukset hyväksytään myös lukio-opinnoiksi. Suurin osa kursseista on maksuttomia, ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Mahdollisista kurssimaksuista huolehtii opiskelija itse. Kurkistuskursseilla opiskelija saa mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin.

Miksi osallistua?

Lukion yksi tärkeä tehtävä on valmistaa opiskelijoita korkea-asteen opintoihin. Tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijan siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Siksi jokaisen lukiolaisen on hyödyllistä opiskella ainakin yksi korkea-asteen kurssi jo lukioaikana.

Huomaathan, että osaan kursseista voi ilmoittautua mukaan opiskelemaan ympäri vuoden ja osa taas on suoritettavissa vain tiettynä aikana vuodesta.

Jos sinulla on tietoa hyvistä lähinnä maksuttomista korkea-asteen kursseista, anna meille palautetta (valitse valikosta oma lukiosi) ja lisäämme kursseja nettisivustollemme.

Yliopistot

Aalto-yliopisto

Taloustieteen keskuksen GSE:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhdessä tuottama avoin taloustieteen kurssi ”Miten talous toimii?”

Sosiaalisen median ilmiöt on Aalto-yliopiston Informaatioverkostojen koulutusohjelman kehittämä ilmainen ja kaikille avoin verkkokurssi.

Tietoa Aalto-yliopiston lukiolaisille avoimista kursseista

Lisää Aalto-yliopiston lukiolaisille sopivia kursseja löydät Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kurssihausta valitsemalla kohdan “Soveltuu myös lukiolaisille”. 

Oulun yliopisto

Oulun avoin yliopisto
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Näkökulmia suomen kieleen

Introduction to studying English at the University of Oulu

Kultur und Gesellschaft der deutschsprachigen Länder

Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö

Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä

Kasvatusalat

Johdatus kasvatustieteen perusteisiin

Johdatus erityiskasvatuksen perusteisiin

Musiikin historia

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet

Boosti yrittäjyyteen

Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi

Luonnontieteelliset alat

Life at small scale

Ilmastonmuutoksen torjuntaa yksilötasolla

Johdatus biokemiaan

Lääketieteen alat

Hampaiston ja suun terveys

Johdatus lääketieteen alalle

Tekniikan alat

Aine- ja energiataseet I

Aine- ja energiataseet II

Liikennetekniikan perusteet

Tietekniikan perusteet

Matematiikan peruskurssi I

Matematiikan peruskurssi II

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka

Kurkistus ICT-alaan

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston opintotarjonta – tutustumiskurssit toiselle asteelle maksutta.

Jyväskylän avoin yliopisto

Mind the Gap: Lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen.

Kurssilla vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavia englannin ja suomen kielen taitoja. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkea-asteella tarvittaviin kieli- ja viestintäopintoihin ja antaa perustaa eri tieteenaloilla tarvittavien yleisten akateemisten taitojen opiskelemiseen.

Historia

 • Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla Kurssilla tarkastellaan kylmän sodan aikaa erilaisista näkökulmista. Opintojaksosta saa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia sillä oli, ja mihin kaikkeen se vaikutti.

Informaatioteknologia

 • Kone ja Tieto: Mitä tietokone tietää? Kurssi on johdatus yliopistotason tietotekniikkaan.

Kasvatustieteet

 • Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja? Kurssilla tutustutaan erilaisiin kasvatusalan tehtäviin ja niiden taustalla olevaan tieteelliseen ajatteluun. Samalla opiskelija pääsee pohtimaan omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Kielet

 • Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
  Kurssilla tarkastellaan kieltä tutkimuksen kohteena. Kurssi antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
 • Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf
  Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Aihepiirit ovat koulutus, opiskelu korkeakoulussa sekä työelämä.

Liikunta- ja terveystieteet

 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
  Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta.
 • Kuinka elät 100-vuotiaaksi? Gerontologia-oppiaineessa tutkitaan ihmisen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä. Tällä opintojaksolla tutustutaan gerontologisen tutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan. Kurssin teemoja ovat aktiivinen vanheneminen, toimintakyky ja terveys sekä vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys.
 • Kuntoutus avaimena hyvinvointiin. Kurssilla tutustutaan kuntoutuksen lähtökohtiin ja monitieteiseen tietoperustaan.

Luonnontieteet ja matematiikka

 • Biologinen kemia
  Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.
 • Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi
  Kurssilla ihmetellään modernin fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia yleissivistävällä otteella.
 • Ohjelmoinnin matematiikkaa
  Opintojaksolla tutustutaan koodaamisessa, ohjelmistojen suunnittelussa ja tietotekniikan opiskelussa hyödyllisiin matematiikan osa-alueisiin logiikkaan, joukko-oppiin ja funktioihin sekä opetellaan matemaattista ajattelua, päättelyä ja matemaattisen notaation lukemista.

Musiikki

 • Monitieteinen musiikintutkimus
  Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Psykologia

 • Kehityspsykologia 1
  Kurssi antaa perustietämyksen ihmisen kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheessa, kehityspsykologian teorioista, tutkimuksesta ja käsitteistä sekä keskeisistä prosesseista elämän eri vaiheissa. Samalla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja harjoitellaan akateemisia taitoja, kuten tiedonhakua, argumentointia ja tieteellistä kirjoittamista.
 • Ihmismielen salat
  Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Kurssilla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat muun muassa elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Tilastotiede

 • Johdatus tilastotieteeseen
  Kurssilla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Katso opintojakson esittelyvideo.

Tieteenfilosofia

 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
  Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä.

Kauppatieteet

 • Haluatko kauppatieteilijäksi
  Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

Seuraava talouden opintojakso toteutetaan yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa. TATin opintojaksot ovat myös maksuttomia, ja kunkin opintojakson laajuus on 2 opintopistettä.

 • Oman talouden hallinta
  Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston Juniversityn tarjonta toisen asteen opiskelijoille painottuu tekniikkaan ja luonnontieteisiin. Ajankohtaiset tiedot löytyvät täältä:

https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/2-asteen-opiskelijat/kurssit-2-asteen-opiskelijoille/

Tampereen kesäyliopisto

Lue lukiolaisille soveltuvista opinnoista lisää. Tampereen kesäyliopiston kurssit ovat maksuttomia vain sopimuslukioille, eli KK-Tavastian lukiolaisille ne ovat maksullisia.

Helsingin yliopisto

Lukiolaisten tiedeopinnot

Tiedelukutaidon perusteet -kurssi on Mooc-kurssi, jonka hyväksytysta suorituksesta Helsingin yliopisto myöntää 2 opintopistettä.

Tekoälyä käytännössä

“Tekoälyä käytännössä” on ilmainen verkkokurssi jossa uppoudutaan kirjaimellisesti tekoälyn luomiseen algoritmien ja käytännön esimerkkien kautta. Jotta saisit kurssista mahdollisimman paljon irti, sinun olisi hyvä tuntea Python-ohjelmoinnin perusteet. Kurssi on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.

Helsingin avoin yliopisto

Lukiolaisille sopivia avoimen yliopiston kursseja

Maksuttomat tutustumiskurssit lukiolaisille

LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto)

Lukiolaisille sopivia opintoja

Itä-Suomen yliopisto

https://www.uef.fi/fi/jatkuvaoppiminen

Avoin yliopisto tarjoaa 100 erilaista yliopiston opintoainetta, joiden avulla voi tutustua, täydentää opintojaan tai hyödyntää välivuotena. Maksullisia.

MOOC-kurssit, maksuton tapa tutustua erilaisiin tieteenaloihin ja teemoihin. Kurssin suorituksen rekisteröiminen maksaa. https://www.uef.fi/fi/mooc-kurssit

Turun yliopisto

Turun yliopiston avoimen yliopiston tarjonta. https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta

MOOC-kurssit, maksuton tapa tutustua erilaisiin tieteenaloihin. Kurssin rekisteröiminen maksaa. https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/avoin-oppimateriaali_MOOC

Yliopisto-opintoihin avoimen väylän kautta mahdollista seuraavista kursseista:

https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/avoin-vayla

Ammattikorkeakoulut ja avoimet ammattikorkeakoulut

Useimmat ammattikorkeakoulut tarjoavat maksuttomia kurkistuskursseja, joita voi myöhemmin hyväksilukea, mikäli päätyy tutkinto-opiskelijaksi. Googlaa tai hyödynnä alla olevia linkkejä!

DIAK

Maksuttomat orientaatiokurssit verkossa liittyen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, sosionomin tai tulkkauksen opintoihin.

Haaga-Helia

Lukiolaisille suunnatut opinnot maksuttomia, muu opintotarjonta maksullista. Kurssilistaus löytyy ylläolevan linkin kautta-

HAMK

Opinnot pääosin maksullisia.

 • Medialukutaidon työkalupakki
 • Kestävä kehitys.nyt
 •  IoT, Microcontrollers (englanniksi)

HUMAK

Maksuttomat, verkossa suoritettavat kurkistuskurssit kulttuurintuottajan, yhteisöpedagogin ja tulkkauksen koulutuksiin.

JAMK

Saatavilla verkko-opintoja. Opinnot ovat maksullisia Tavastian opiskelijoille.

KAMK

Opiskelu on maksutonta kaikille, jotka ilmoittautuvat 1.9.-31.12.2021 välisenä aikana. Saatavilla myös verkko-opintoja.

Karelia AMK

Valittavissa verkko-opintoja. Nimetyt opinnot (linkki yllä) ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut maksullisia.

LAB-ammattikorkeakoulu

Verkko-opinnot ylläolevan linkin takana. Kaikki yksittäiset opintojaksot ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia.

Laurea AMK

Laurean avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista löydät juuri lukiolaisille suunniteltuja opintoja, joita voit suorittaa jo lukioaikana ja halutessasi lukea hyväksi, kun aloitat opiskelut Laureassa tutkinto-opiskelijana. Kurkistuskurssit ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut opinnot maksullisia. 

Metropolia

Kurkistuskurssit ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut opinnot maksullisia.

OAMK

Opinnot pääosin maksullisia. HUOM! Tavastian opiskelijat eivät voi valita OAMK Highway-opintoja. 

SAMK

Verkossa suoritettavat opinnot löydät valitsemalla “toteutustapa”- kohdasta verkko-opinnot. Opiskelu on maksutonta.

TAMK

Saatavilla opintoja verkossa sekä lähiopetuksena Tampereella. Opinnot ovat maksullisia. 

VAMK

Saatavilla maksullisia verkko-opintoja. 

XAMK

Toisen asteen opiskelijat voivat opiskella XAMKin avoimen AMK:n opintoja maksuttomasti.

 AMKoodari-koulutus

Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin yhteistyössä toteuttama maksuton koulutuskokonaisuus. 

TurunAMK avoin koulutus

Turun ammattikorkeakoulussa mahdollisuus avoimiin opintoihin. 

Syksyn opintojaksotarjonta julkaistaan aina kesällä 15.6. ja kevään tarjonta joulukuussa 1.12. Opintojaksot ovat näkyvillä vain ilmoittautumiseen asti. 

Sivua päivitetty 16.2.2022 kello 09.33