Toteutusaika 1.9.2021 – 31.10.2023

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat HOT

Opetus- ja koulutuskentällä on digitaalisen ja pedagogisen osaamisen kehittämispainetta

Pandemian vuoksi siirryttiin etä- ja hybridiopetukseen. Hybriditoteutusten parhaiden käytäntöjen halutaan jäävän käyttöön ja jatkokehitykseen pandemian hellittäessä. Hybriditoteutukset edellyttävät opiskelijoilta ja opettajilta aiempaa monipuolisempia digioppimisen ja -pedagogiikan taitoja.

Digipalvelulaki edellyttää muokkaamaan digitaaliset oppimisympäristöt ja -materiaalit kaikille saavutettaviksi. Tämä edellyttää uudenlaisia digitaitoja, joiden puute vaikuttaa opetuksen suunnittelu- ja toteutusosaamiseen, opiskelijoiden ja työelämän kanssa käytävään vuorovaikutukseen ja ohjaamisprosesseihin. Pahimmillaan osaamisvajeet hidastavat opintojen etenemistä ja lisäävät keskeyttämisriskiä. Tarvitaan taitojen kehittämistä digitaalisesti saavutettavan hybridiopetuksen ja monipuolisten työskentelymallien toteuttamiseksi.

Hankkeen päätavoitteet

1. Digitaalisen koulutuspalvelun muotoiluosaamisen vahvistaminen

Saavutettavassa, hybridisti toteutettavassa koulutuksessa digipedagogiikalla ja -teknologialla on merkittävä rooli. Kohdejoukolle toteutetaan koulutuspaketit, joiden sisällölliset pääteemat muodostuvat hybriditoteutusten tulevaisuustrendeistä, kaikille soveltuvan opetuksen suunnittelun viitekehyksestä (UDL), hybridiopetuksen pedagogiikasta ja digitaalisista työkaluista. Lisäksi luodaan monipuoliset digitaaliset toiminta- ja ilmaisutavat hybridiopetuksessa syntyvän osaamisen osoittamiseksi. Selvitetään miten hanketoimijoiden digioppimisympäristöt toimivat tilanteissa, joissa osallistuminen opiskeluun tai osaamisen osoittamiseen on haastavaa sekä millaista osaamista tämä vaatii opiskelijalta, opettajalta ja työpaikkaohjaajalta. Tuloksena vahvistetaan kohdejoukon digitaalisen saavutettavuuden ja hybridiopetuksen digipedaosaamista, ja luodaan UDL-periaatteille rakentuvat koulutuspaketit digipedaosaamisen ajantasaistamiseksi.

2. Saavutettavaan ja hybridisti toteuttavaan opetukseen soveltuvien käyttötapausten tunnistaminen, kehittäminen, testaaminen ja soveltaminen.

Vaiheessa 2 hanketoimijat työskentelevät työelämäkumppaneidensa kanssa test bed -ympäristössä. Test bed -ympäristössä käsitellään toimijoiden esiintuomia käyttötapauksia ja niiden haasteita sekä sovelletaan ja harjaannutetaan tavoitteessa 1 tunnistettuja osaamisia. Yhteiskehittely mahdollistaa eri osapuolten näkemysten huomioimisen ja osallistavan kehittämisen. Test bedien avulla optimoidaan hybridimallien käyttötapoja opetuksessa ja työn tekemisessä. Paremman osaamisen myötävaikutuksella voidaan ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja tehostaa työelämäyhteistyötä sekä nopeuttaa työelämään siirtymistä.

Tulokset kootaan HOT työkalupakkiin hybridiopetuksen vaihtoehtojen ja osaamisen osoittamisen monipuolistamiseksi.  Tulokset levitetään työpajojen ja webinaarien avulla.


Mukana olevat organisaatiot

Suomen eOppimiskeskus ry, Finlands e-lärning center rf  (Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto/Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 26.3.2024 kello 13.25