Vuonna 2022 perustetun kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti tarjota vuokraamalla toimitiloja ensisijaisesti Koulutuskuntayhtymä Tavastialle ja siinä tarkoituksessa omistaa ja hankkia omistukseensa ja käyttöönsä rakennuksia ja maa-alueita sekä näiden toiminnalle tarpeellisia laitteita ja rakenteita.

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän omistamat kiinteistöt sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Janakkalassa.

Kuntayhtymän kuusi jäsenkuntaa ovat: AkaaHattulaHämeenlinnaJanakkalaPälkäne ja Urjala. Jäsenkunnat ovat solmineet yhteisen perussopimuksen, jossa määritellään kuntien väliset säännöt liikelaitoskuntayhtymässä sekä liikelaitoskuntayhtymän tehtävät ja toimielimet. Toimielimet ovat yhtymäkokous, johtokunta ja tarkastuslautakunta.

Johto ja henkilöstö

Hallintosäännöllä määrätään kuntayhtymän organisaatiosta, toimivallasta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. 

Hallintosäännön ohella kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän toimintaa ohjataan säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Näitä ovat lainsäädäntö, perussopimus ja muut yhtymäkokouksen hyväksymät säännöt.

Hallintosääntö
Viranhaltijapäätökset

Johtokunta

Yhtymäkokouksen nimeämässä kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa on viisi jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokunnan vuoden 2023-2024 kokousajat

 • 25.1.2023 ko 16.30
 • 22.3.2023 klo 16.30
 • 10.5.2023 klo 16.30, yhtymäkokous klo 18.00
 • 23.8.2023 klo 16.30
 • 25.10.2023 klo 16.30
 • 24.1.2024 klo 16.30
 • 20.3.2024 klo 16.30
 • 15.5.2024 klo 16.30, yhtymäkokous klo 18.00

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian A-rakennuksen lasikabinetti, Hattelmalantie 8 tai Teams-kokous. Kokousaika pääsääntöisesti keskiviikko klo 16.30.

Pöytäkirjojen tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen

Johtokunnan pöytäkirjat tarkastetaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen, ja ne julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla heti tarkastuksen jälkeen.

Asialistat ja pöytäkirjat

Johtokunta 2022–2025

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen jäsen
Juha IsosuoAtte Tarri
Iisakki KiemunkiJukka Jokinen
Veli-Pekka PöystiläPasi Honkanen
Marinka WuorenmaaPirjo Kilpeläinen
Marika MantilaTuula Mäenpää

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti. Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

JÄSENKUNTAEDUSTAJIA/ ÄÄNIMÄÄRÄ
Akaa 1/1
Hattula 2/2
Hämeenlinna 3/14
Janakkala 2/3
Pälkäne 1/1
Urjala 1/1

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakunnan, jossa on kolme jäsentä. Yhtymäkokous valitsee myös tilintarkastajan samaksi toimikaudeksi.

Yhtymäkokouksen vuoden 2023-2024 kokousajat

 • Yhtymäkokous 13.12.2023 klo 18.00
 • Yhtymäkokous 15.5.2024 klo 18.00

Asialistat ja pöytäkirjat

Talous ja raportointi

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio

Vuosittain syksyisin laaditaan liikelaitoskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio, jotka yhtymäkokous hyväksyy marraskuussa.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon 1.8.–31.12.2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio vuodelle 2023

Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n mukaan määrättyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kuntayhtymän päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa sidonnaisuusrekisteriä.

Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Tiedot julkaistaan kuntayhtymän internetsivuilla, elleivät salassapitoa koskevat säännökset sitä estä. Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:

 • kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän johtaja
 • yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • johtokunnan jäsenet, varajäsenet sekä esittelijät
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • ilmoitettavat sidonnaisuudet
 • johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
 • merkittävä varallisuus (pl. omistusasunto)
 • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa

  Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian sidonnaisuusrekisteri

Lisätietoja antaa

Reijo Lehtonen

Talousjohtaja
Reijo.Lehtonen@kktavastia.fi
+358504437943

Sivua päivitetty 6.6.2023 kello 13.37