Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio

Vuosittain syksyisin laaditaan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio, jotka yhtymäkokous hyväksyy joulukuussa.

Tuloskortti on toiminnan apuväline

Toiminnan suunnittelu seuraa strategista suunnittelua.

Strategia siis puretaan toiminnaksi, tavoitteiksi ja tunnusluvuiksi. Koulutuskuntayhtymässä toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään tuloskortteja ja niistä johdettuja, aikataulutettuja ja vastuutettuja kehittämissuunnitelmia.

Tuloskortin strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät tulevat kuntayhtymän strategiasta. Lisäksi tuloskorttia laadittaessa otetaan huomioon valtiovallan linjaukset, mm. ammatillisen koulutuksen reformi, Tavastian toimintaohjelmat, omistajakuntien lausunnot, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstökyselyjen tulokset ja kehityskeskustelujen yhteenveto.

Tuloskorttiin merkitään seuraavien viiden alueen sitovat tavoitteet ja avaintoimenpiteet:

  • Opiskelijat
  • Aluevaikuttaminen ja kumppanuus
  • Organisaation toiminta
  • Talous ja puitteet
  • Henkilöstö
  • Erityisteema

Siinä, missä strateginen suunnittelu vastaa kysymyksiin ”mitä ja miksi?”, vastaa toimintasuunnitelma kysymykseen ”kuinka?”.

Tulosmittarit

Koulutuskuntayhtymä Tavastian voimassa olevat toiminnan tuloksellisuusmittarit ja niiden toteutuminen esitetään mittaritaulukossa. Osa näistä mittareista on myös käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa oppilaitosten tuloksellisuusvertailussa, jonka mukaan jaetaan rahallinen tuloksellisuuserä oppilaitoksille. Mittareiden tavoiteasetanta tehdään osastojen kanssa alkusyksyllä käytävissä tulosneuvotteluissa. Yhteiseksi kuntayhtymän tavoiteluvuksi tulee osastojen tavoiteluvuista saatu keskiarvo.

Raportointi

Koulutuskuntayhtymän toiminnasta raportoidaan laajemmin hallitukselle ja yhtymäkokoukselle kaksi kertaa vuodessa. Puolivuotisraportti käsittää ajanjakson 1.1.–30.6. Raporttiin kootaan toimenpiteet, mitkä on tehty tuloskortin tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittareiden toteutuminen 30.6. tilanteessa. Lisäksi raportissa esitetään haasteita loppuvuodelle toimenpiteiden toteutumisen suhteen ja ennakoidaan mittarien vuositulosta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastelee koko toimintavuotta 1.1.–1.12. Sananmukaisesti toimintakertomus on kertomus lukuvuoden toiminnasta ja sen tuloksista. Tuloskortin tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen sekä mittarien tulosten ohella toimintakertomus kuvaa kuntayhtymän hallintoelinten toiminnan ja esittelee myös laajemmin ammattiopiston eri osastojen ja lukioiden saavutuksia. Tilinpäätös on määrämuotoinen ja kertoo tilikauden tuloksen lisäksi kuntayhtymän toimintaan saaduista tuloista ja toimintaan käytetyistä menoista pääluokittain.

Taloudesta ja sen toteutumisesta laaditaan lisäksi kolmannesvuosiraportti (neljän kuukauden välein), joka käsitellään yhtymähallituksessa ja toimitetaan Hämeenlinnan kaupungille konserniraportointia varten.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Palkkiosääntö

Palkkiosääntö

Tilinpäätös 2021 kuvana

(Koko tilinpäätösraportti julkaistaan, kun se on hyväksytty).

Tilinpäätöslukuja esittävä infograafi

Sivua päivitetty 2.6.2022 kello 13.53