Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio

Vuosittain syksyisin laaditaan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio, jotka yhtymäkokous hyväksyy joulukuussa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio vuodelle 2024

Tuloskortti on toiminnan apuväline

Toiminnan suunnittelu seuraa strategista suunnittelua.

Strategia siis puretaan tavoitteiksi, toiminnaksi ja tunnusluvuiksi. Koulutuskuntayhtymässä toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään tuloskortteja ja niistä johdettuja, aikataulutettuja ja vastuutettuja toimintasuunnitelmia.

Tuloskortin palvelulupaukset tulevat kuntayhtymän strategiasta. Lisäksi tuloskorttia laadittaessa otetaan huomioon erilaiset linjaukset, mm. ammatillisen koulutuksen reformi (OKM), koulutuspoliittinen selonteko (OKM), Tavastian kehittämisohjelmat, kuntayhtymän omistajakuntien lausunnot sekä opiskelija-, huoltaja-, työelämä- ja henkilöstökyselyjen tulokset.

Tuloskorttiin merkitään palvelulupausten saavuttamiseen tähtäävät tavoitteet ja toimenpiteet kuntayhtymän tulosyksiköittäin.

Siinä, missä strateginen suunnittelu vastaa kysymyksiin ”mitä ja miksi?”, vastaa toimintasuunnitelma kysymykseen ”kuinka?”.

Tulosmittarit

Koulutuskuntayhtymä Tavastian voimassa olevat toiminnan tulosmittarit ja niiden toteutuminen esitetään mittaritaulukossa. Osa näistä mittareista on myös käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa oppilaitosten tuloksellisuusvertailussa, mikä vaikuttaa ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Mittareiden tavoiteasetanta tehdään osastojen kanssa alkusyksyllä käytävissä tulosneuvotteluissa. Yhteiseksi kuntayhtymän tavoiteluvuksi tulee osastojen tavoiteluvuista saatu keskiarvo.

Raportointi

Koulutuskuntayhtymän toiminnasta raportoidaan laajemmin hallitukselle ja yhtymäkokoukselle kaksi kertaa vuodessa. Puolivuotisraportti käsittää ajanjakson 1.1.–30.6. Raporttiin kootaan toimenpiteet, mitkä on tehty tuloskortin tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittareiden toteutuminen 30.6. tilanteessa. Lisäksi raportissa esitetään haasteita loppuvuodelle toimenpiteiden toteutumisen suhteen.

Toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastelee koko toimintavuotta 1.1.–1.12. Sananmukaisesti toimintakertomus on kertomus kalenterivuonna tehdystä toiminnasta ja sen tuloksista. Tuloskortin tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen sekä mittarien tulosten ohella toimintakertomus kuvaa kuntayhtymän hallintoelinten toiminnan ja esittelee myös laajemmin eri tulosyksiköiden saavutuksia. Tilinpäätös on määrämuotoinen ja kertoo tilikauden tuloksen lisäksi kuntayhtymän toimintaan saaduista tuloista ja toimintaan käytetyistä menoista pääluokittain.

Taloudesta ja sen toteutumisesta laaditaan lisäksi kolmannesvuosiraportti (neljän kuukauden välein), joka käsitellään yhtymähallituksessa ja toimitetaan Hämeenlinnan kaupungille konserniraportointia varten.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 ja 2022

Palkkiosääntö

Palkkiosääntö


Sivua päivitetty 7.6.2024 kello 16.08