Kuka on oppivelvollinen? Milloin oppivelvollisuus alkaa ja päättyy?

Oppivelvollisia ovat kaikki alle 18-vuotiaat, joilla on kotikunta Suomessa. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Mitä tarkoittaa hakeutumisvelvollisuus?

Perusopetuksen päättövaiheessa olevan oppilaan on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Pääsääntöisesti ysiluokkalainen hakeutuu koulutuksiin valtakunnallisen yhteishaun kautta.

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaun kautta, hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes hän saa opiskelupaikan.

Missä koulutuksissa oppivelvollisuutta voi suorittaa perusopetuksen jälkeen?

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, nivelvaiheen koulutuksissa, kuten TUVA ja kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut koulutukset.

Pääseekö oppivelvollinen aina haluamaansa koulutukseen?

Oppivelvollinen hakija ei välttämättä pääse juuri haluamaansa koulutukseen. Yhteishaussa voi hakea seitsemään hakutoiveeseen. Opiskelijat valitaan edelleen valtakunnallisten kriteereiden mukaisesti, kuten tähänkin asti pistejärjestyksessä tai keskiarvon perusteella.

Mitä opintojen maksuttomuus tarkoittaa?

Oppivelvolliselle opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus
  • päivittäinen ruokailu
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
  • oppilaitoksen asuntolapaikkoja tarjotaan ensisijaisesti oppivelvollisille. jotka tarvitsevat pitkän koulumatkan tai puuttuvien kulkuyhteyksien vuoksi asuntolapaikkaa.

Vaikka oppivelvollisuus päättyy 18-vuoden ikään, oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Kuka tai ketkä valvovat? Kenellä on vastuu?

Vastuu nuoren oppivelvollisuuden jatkumisesta on perusopetuksen järjestäjällä, toisen asteen koulutuksen järjestäjällä, huoltajilla ja asuinkunnalla. Perusopetuksen järjestäjä valvoo sijoittumista siihen asti, kunnes oppivelvollinen on todistetusti aloittanut toisella asteella opinnot. Tämän jälkeen vastuu opiskelijan valvonnasta, tuesta ja ohjauksesta siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. Huoltajan tai muun laillisen edustajan vastuulla on huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuutta.

Jos nuori on valvonnasta huolimatta jäänyt vaille opiskelupaikkaa tai keskeyttää toisen asteen opinnot vailla uutta opiskelupaikkaa, asuinkunta on vastuussa ohjauksesta ja saattamisesta tarvittavien palveluiden piiriin.

Mitä jos opiskelija haluaa keskeyttää opinnot?

Oppivelvollinen voi keskeyttää opinnot vain laissa säädetyistä syistä, joita ovat esim. pitkäaikaissairaus tai vamma tai äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa. Käytännössä perustellusta syystä keskeytyksestä tehdään koulutuksen järjestäjän päätös.

Jos oppivelvollinen nuori on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisuudet muuhun koulutukseen. Lisäksi on selvitettävä oppivelvollisen saamien tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Jos oppivelvollinen itse ilmoittaa eroavansa oppilaitoksesta eli keskeyttävänsä opinnot, eroamispäätöstä ei voida tehdä ennen kuin oppivelvollinen on osoittanut, että hänellä on uusi opiskelupaikka. Jos opiskeluoikeus on päättymässä opiskelijan runsaiden poissaolojen vuoksi, tulee koulutuksen järjestäjän selvittää oppivelvollisen tilanne.

Ennen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on ilman perusteltua syytä poissa opetuksesta. Jos koulutuksen järjestäjä ei saa tietoa, että oppivelvollinen on jatkanut opintojaan toisessa oppilaitoksessa, tulee tehdä ilmoitus oppivelvollisen asuinkunnalle.

Mistä saa lisätietoa?

Lisätietoja voi kysyä Tavastian opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemeltä, paivi.kortesniemi@kktavastia.fi

Lisätietoa saa myös opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

Tutustu oppivelvollisuuslakiin 1214/2020

The Government has decided to raise the leaving age in compulsory education from the start of autumn term 2021. Further information and brochures in different languages.

Lisätietoja antaa

Päivi Kortesniemi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Paivi.Kortesniemi@kktavastia.fi
+358505957138

Sivua päivitetty 7.11.2023 kello 13.26