Kuntalain 84 §:n mukaan määrättyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kuntayhtymän päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa sidonnaisuusrekisteriä.

Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Tiedot julkaistaan kuntayhtymän internetsivuilla, elleivät salassapitoa koskevat säännökset sitä estä. Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:

  • kuntayhtymän johtaja
  • yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • yhtymähallituksen jäsenet, varajäsenet sekä esittelijät
  • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • ilmoitettavat sidonnaisuudet
  • johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävä varallisuus (pl. omistusasunto)
  • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa

Tavastian sidonnaisuusrekisteri

Sivua päivitetty 13.9.2021 kello 10.47