Toteutusaika 3.11.2021 – 30.6.2023

Koulutushankkeessa kehitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan osallistujien
verkkopedagogiikka- ja digiosaamista hyödyntäen tutkimus- ja tietoperustaista Oppiminen
Online-osaamismerkkijärjestelmää. Malli tarjoaa kustannustehokkaan ja sisällöllisesti rikkaan
valtakunnallisen koulutuskanavan, joka samalla verkottaa opettajia yli oppilaitosrajojen
mahdollistaen uusien innovatiivisten toimintatapojen laajamittaisen jalkauttamisen
oppilaitoksiin niiden omista lähtökohdista. Koulutusosioissa perehdytään digipedagogiikan
perustyökaluihin opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen
(DigCompEdu) mukaisesti ja syvennytään yhteisöllisen oppimisen toteuttamiseen
virtuaalitodellisuusympäristöissä. Hankkeen toteutustapoina ovat osaamismerkein ohjautuvan
oppimisen malli, verkkokoulutukset sekä tarvittaessa paikalliset työpajat.

Etäopetuksen ja -ohjauksen toteutustapoja sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön
digitaalista ja pedagogista osaamista tulee kehittää kaikilla koulutusasteilla. Tarve on
koronatilanteen myötä korostunut. Tilanne edellyttää opettajilta valmiuksia kehittää ja
hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ja työkaluja, tuottaa digitaalista oppimateriaalia
yhteisöllisesti sekä aktivoida ja vuorovaikuttaa opiskelijoiden kanssa monipuolisesti etänä.
Verkossa toimiminen edellyttää osaamista huolehtia tietoturvasta sekä vastuullisuudesta.
Osaamismerkein ohjautuva täydennyskoulutus vastaa tarpeeseen kehittää mainittujen
osaamistarpeiden mukaista osaamista joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta mikro-oppimisen
periaatteiden mukaisesti.

Mukana olevat organisaatiot

Oulun AMK (Hallinnoiva organisaatio)
HAMK
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 31.7.2023 kello 13.32