Täältä saat tietoa miten osaamistasi arvioidaan tutkintokoulutuksen aikana. Löydät myös muistilistan toimenpiteistä valmistumista varten ja vinkkejä elämään valmistumisen jälkeen.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Osaamisen hankkiminen erotetaan selkeästi osaamisen osoittamisesta. Osaamisesi kehittymistä arvioidaan jatkuvasti tutkintokoulutuksen aikana. Sitä arvioivat itsesi lisäksi opettajat, ohjaukseen ja oppimisen tukeen osallistuvat henkilöt sekä työpaikkaohjaajat.

Palautteen tarkoituksena on ohjata ja kannustaa sinua HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittää edellytyksiäsi itsearviointiin. Palaute osaamisen kehittymisestä voi olla sanallista tai kirjallista. Sanallista palautetta saat esimerkiksi silloin, kun keskustelet opettajan kanssa oppimistehtävistäsi tai käytännön työskentelystäsi oppitunneilla.

Palaute osaamisen kehittymisestä annetaan moduuleittain. Moduuli on tutkinnon osan tai YTO-osa-alueen osa. Moduulit näkyvät mm. tutkintokohtaisissa toteutussuunnitelmissa, jotka löytyvät ePerusteista ja Wilmasta.

Opintosuoritusotteessa palaute näkyy seuraavasti

 • A: palaute osaamisen kehittymisestä annettu, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso
 • AHO: palaute osaamisen kehittymisestä annettu aiemmin hankitun osaamisen perusteella, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso
 • AT: palaute osaamisen kehittymisestä annettu työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso
 • OA: palaute osaamisen kehittymisestä osittain annettu
 • X: osaaminen ei ole kehittynyt HOKSin mukaisesti

Osaamisen arvioinnin perusteet

Opiskelijan arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. L 531/2017, 53 §.

Tutustu

Tutkinnon perusteet löytyvät ePerusteista. Ammattiopisto Tavastian tutkintokohtaiset toteutussuunnitelmat ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat löydät ePerusteista, kun ensin etsit suorittamasi tutkinnon. Wilmassa on linkki ko. nettisivulle jokaisessa tutkinnon osassa.

Arviointiasteikot

Perustutkinnot
Ammatilliset tutkinnon osat

5 = kiitettävä
4 = hyvä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Yhteiset tutkinnon osatHyväksytty/Hylätty
Yhteiset tutkinnon osat, osa-alueet5 = kiitettävä
4 = hyvä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Ammatilliset tutkinnon osatHyväksytty/Hylätty

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutustuttuasi tutkinnon perusteisiin sinun tulee arvioida, onko sinulla tutkinnon perusteiden mukaista aiemmin hankittua osaamista. Ammattiopisto Tavastialla on velvollisuus tunnustaa sellainen aiemmin hankkimasi osaaminen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Tunnistaminen voi johtaa seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Hankkimasi voimassa olevien todistusten mukainen osaaminen voidaan sisällyttää suorittamaasi tutkintoon. Tällöin todistukseesi merkitään, missä olet suorittanut ko. ammatillisen tutkinnon osan tai YTO-osa-alueen.
 • Hankkimasi ei-voimassa olevien todistusten mukainen osaamisen vastaavuus ja/tai ajantasaisuus voidaan arvioida. Tällöin todistukseesi merkitään, missä olet suorittanut ko. tutkinnon osan tai osa-alueen.
 • Hankkimasi ei-voimassa olevien todistusten mukainen osaamisen ajantasaisuus voidaan arvioida, jos olet suorittanut aiemmin tutkinnon osia ammatillisesta tutkinnosta ja haluat liittää sen suorittamaasi ammatilliseen perustutkintoon osana toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
 • Voit hankkimasi osaamisen perustella näyttää osaamisesi suoraan näytössä tai muulla osaamisen arvioinnilla, ja saat tutkintotodistukseen suorituksen ja arvosanan osaamisestasi.

Lue tarkemmin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ePerusteista Ammattiopisto Tavastian Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaaminen ammatillisissa tutkinnon osissa osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa näytössä. Ammatillisiin tutkinnon osiin voi sisältyä myös muuta osaamisen arviointia. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaaminen osoitetaan yleensä muulla osaamisen arvioinnilla, mutta mahdollisesti myös näytön yhteydessä.

Sinulla on velvollisuus osallistua osaamisen osoittamiseen osana tutkintokoulutustasi. Osaamisen osoittamiseen (näyttöön) voi osallistua myös ilman tutkintokoulutukseen osallistumista.

Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Näyttö on ajankohtainen sen jälkeen, kun opettaja yleensä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa on todennut, että olet saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Ennen näyttöä teet Wilmassa osaamisen osoittamisen suunnitelman, jonka työelämän arvioija (työpaikkaohjaaja) ja opettaja hyväksyvät. Näytön lisäksi osaamistasi voidaan suunnitelmallisesti arvioida muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät opettaja ja työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja) yhdessä. TUVA-koulutuksen ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää opettaja. Ennen osaamisen arviointia arvioit oman osaamisesi tekemällä arvioijille itsearvioinnin.

Osaamisen arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Sinulla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisen arvosanasi on hylätty tai haluat korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Ennen suorituksen uusimista tai arvosanan korottamista HOKSiisi tehdään suunnitelma osaamisesi vahvistamisesta.

Myös tutkintotodistuksen saaneet voivat tulla korottamaan osaamisen arvosanoja yksityisopiskelijana, jolloin suoritus on maksullinen. Arvosanaa voi korottaa, jos suoritetun tutkinnon perusteet ovat vielä voimassa tai siirtymäajalla.

Osaamisen arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Sinulla on oikeus saada tieto osaamisen arvioinnin arviointiperusteiden soveltamisesta. Saat perustelut näytön jälkeen arviointikeskustelussa. Sinulla on oikeus pyytää arvioinnin perusteluita myös saatuasi yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanan.

Saat Wilma-viestin seuraavana päivänä siitä, kun opettaja on merkinnyt osaamisen arvosanasi Wilmaan. Voit pyytää arvioinnin tarkistamista kirjallisesti (Wilma-viesti, paperi tai sähköposti) 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon arvioinnin tuloksesta ja arviointiperusteiden soveltamisesta. Lähetä tarkistuspyyntö arvioinnin tehneelle opettajalle ja tarvittaessa myös työpaikkaohjaajalle. Jos yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arviointi tulee suoraan Wilmaan, ole tarkkana ja pyydä arviointiperusteluja 14 päivän kuluessa arviointipäivästä, jonka jälkeen sinulla on 14 päivää aikaa tehdä tarkistuspyyntö. Jos et pyydä perusteluja, sinulla on aikaa tehdä tarkistuspyyntö 14 päivän kuluessa siitä, kun saat arvioinnin tietoosi Wilma-viestinä.

Saat arvioijilta vastauksen tarkistuspyyntöösi kirjallisesti. Saat sen mukana ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa tarkistamista koskevasta päätöksestä työelämätoimikunnalle (ammatilliset tutkinnot) tai rehtorille (TUVA).

Valmistuminen

Voit valmistua valmistumispäivänä aikaisintaan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun olet saanut viimeisen osaamisen arvioinnin tiedoksi. Ennen valmistumistasi sinun tulee täyttää Valmistuminen-lomake Wilmassa. Lomakkeet-osiosta löytyvä lomake on täytettävissä 14–3 päivää ennen suunniteltua valmistumispäivää.

Valmistuminen-lomakkeessa mm. annat luvan nimesi julkaisemiseen valmistuttuasi. Sinulta kysytään myös lainaamiesi tavaroiden palauttamisesta, pukukaappisi/lokerosi tyhjentämisestä, kiinnostuksesta Alumni-toimintaan sekä ARVO-palautteeseen vastaamisesta.

Lukuvuoden 2024–2025 valmistumispäivät ja -juhlat

SyyslukukausiKevätlukukausi
pe 2.8.pe 25.10.pe 10.1.to 17.4.
pe 16.8.pe 8.11.pe 24.1.ke 30.4.
pe 30.8.pe 22.11.pe 7.2.pe 16.5.
pe 13.9.to 5.12.pe 21.2.pe 30.5.
pe 27.9.pe 20.12.pe 7.3.pe 13.6.
pe 11.10.pe 21.3.pe 27.6.
pe 4.4.
Juhla pe 20.12. klo 10Juhla pe 30.5.

Todistukset

Kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat, saat tutkintotodistuksen. Jos suoritat koko tutkinnon sijaan tutkinnon osia, saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista. Saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista myös, jos eroat oppilaitoksesta ja olet suorittanut tutkinnon osia. Todistusten liitteenä on opintosuoritusote. Pyynnöstä saat kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Voit tarvittaessa myös pyytää todistuksen suoritetuista tutkinnon osista kesken opiskelun.

Perustutkintojen osalta tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon osista ei anneta, jos osaamisen arviointia on mukautettu tai siitä on poikettu niin, että opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien osaamistavoitteita tai ammattitaitovaatimuksia. Tällöin opiskelijalle annetaan todistus osaamisesta. Opiskelija saa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista niiden tutkinnon osien osalta, joissa hän on saavuttanut keskeiset osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimuksia ei voi mukauttaa tai niistä ei voi poiketa.

TUVA-koulutuksesta annetaan todistus suoritetusta koulutuksesta. Todistuksen liitteenä on opintosuoritusote.

Todistukset laaditaan Opetushallituksen määräysten mukaisesti.

Valmistumisen jälkeen

Alla olevista linkeistä pääset näkemään hyödyllisiä vinkkejä, olit sitten pyrkimässä työelämään, pohdiskelemassa jatko-opintoja tai jos tulevaisuuden suunnitelmasi eivät ole vielä selviä.

Työpaikka tiedossa

Vinkkejä työnhakuun

 • TE-palveluiden Työmarkkinatori-sivuilla voit etsiä työpaikkoja ja ilmoittautua työnhakijaksi.
 • Hyvä CV eli ansioluettelo on avain työhaastatteluun. Katso ohjeet esimerkiksi Duunitorin sivuilta.
 • Työhakemuksen kirjoittaminen voi olla hankalaa. Tällä hakemuksella kuitenkin tehdään ensimmäinen vaikutus työnantajaan. Katso malli työhakemuksesta Duunitorin sivuilta.
 • Googleta ja ota yhteyttä erilaisiin rekrytointi- ja henkilöstöpalveluyrityksiin. Tavastian oma henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekry auttaa työllistämään opiskelijoita ja muita työnhakijoita.
 • Muista tsekata työnhakukanavat kuten Duunitori, Monster ja Oikotie.

Vinkkejä jatko-opiskeluun

Etkö tiedä, mitä tehdä?

 • Ilmoittaudu tarvittaessa työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
 • Jos olet alle 30-vuotias voit käyttää myös Ohjaamon palveluja.
 • Muista säilyttää valmistumisvuonna palkkakuitit, Kela saattaa tehdä kyselyjä sinun tuloistasi.

Jos sinulla ei ole työpaikkaa tai mietit jatko-opintoja, tule juttelemaan tulevaisuudestasi Ammattiopisto Tavastian Ohjauspisteeseen. Ohjauspiste palvelee niin hakijoita kuin jo opiskelemassa olevia sekä valmistuneita opiskelijoita.

Voit olla yhteydessä myös uraohjaaja Taru Vierimaahan

 • taru.vierimaa@kktavastia.fi tai puh. 040 722 9182

Ohjaamo Hämeenlinna

 • Ohjaamosta saa tietoa sekä neuvontaa ja ohjausta työhön, koulutukseen, arkeen ja osallisuuteen liittyen. Ohjaamossa pääsee tutustumaan monien eri toimijoiden palveluihin. Lue lisää Ohjaamosta.

Etsivä nuorisotyö

 • Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Näitä palveluja saa lähialueilla:
 • Hämeenlinnassa
 • Riihimäellä
 • Janakkalassa
 • Hattulassa

Hyödyllisiä linkkejä

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 14.44