Sinulla on oikeus saada tarvitsemaasi tukea ja ohjausta opintoihisi. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tekemisen yhteydessä vastuuopettaja suunnittelee tarvitsemiasi tukitoimia. Ole itse aktiivinen ja kerro tuen tarpeestasi. Lisäksi tuen tarvetta selvitetään monin eri tavoin, mm. opintojen alussa lähtötasotesteillä. 

Ammattiopisto Tavastian oppimisen tuki perustuu ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (531/2017) ja asetukseen (673/2017). Oppimisen tuen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan eteneminen kohti ammattitaitoa ja osaamista sekä edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Sinulla on oikeus tarvitsemaasi tukeen. Tuki voi olla yleistä tukea ja ohjausta tai oppimisen tukea perustaidoissa. Jos sinulla on tukitarpeita perustaidoissa (matematiikka, digitaidot, suomen kieli, englanti, työelämätaidot sekä arjen taidot ja hyvinvointitaidot), sinut ohjataan OPVA-opintoihin tai Treeneihin. Silloin saat lyhytaikaisesti tukea ja lisäharjoitusta opiskelun ohessa pienemmässä ryhmässä.

Oppimisen tuen tavoitteena on, että opiskelija saa suoritettua tutkinnon tai saa ammattitaidon ja osaamista.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, OPVA

Jos tarvitset perustaitoihisi lisää harjoitusta tai taitosi eivät vielä riitä opinnoissa selviämiseen tai tutkinnon suorittamiseen, sinut voidaan ohjata opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA). OPVA-opintoja voit opiskella YTO-jaksojen yhteydessä tai useimmissa tutkinnoissa myös ammatillisissa opinnoissa. OPVA-opintojen avulla voit vahvistaa esimerkiksi ammatillisia valmiuksiasi, suomen kielen, matematiikan ja tietotekniikan taitoja.  Lisäksi voit saada tukea opiskeluarkeesi (ks. Joustava polku).

Erityisen tuen suunnitelma

Jos tarvitset pitkäaikaista ja säännöllistä tukea ja taustalla on oppimisvaikeus, sairaus, vamma tai muu syy, sinulle tehdään erityisen tuen päätös Wilmassa. Sinua ja huoltajaasi kuullaan ennen päätöksen tekemistä.

Yleisimpiä syitä erityisen tuen suunnitelman tekemiseen voivat olla:

 •  Hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden vaikeudet
 •  Toiminnanohjaukseen liittyvät vaikeudet
 •  Kielelliset vaikeudet
 •  Oppimisvaikeudet
 •  Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen vaikeudet
 •  Mielenterveyteen liittyvät pulmat
 •  Fyysiset sairaudet
 •  Muut syyt, esim. elämäntilanteeseen tai perhetilanteeseen liittyvät vaikeudet, motivaatio-ongelmat

Erityistä tukea voi saada kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) sekä TUVA-koulutukseen ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen suunnitelma tehdään HOKSiin.

Erityisopettaja ja vastuuopettaja tekevät opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa erityisen tuen suunnitelman. Suunnitelmaan kuvataan tarvitsemasi pedagoginen tuki ja erityiset opiskelu- ja opetusjärjestelyt tutkinnon osittain. Erityisen tuen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Erityisopettaja tai vastuuopettaja tarkastaa erityisen tuen tarpeen ja tukitoimien riittävyyden kanssasi kaksi kertaa vuodessa.

Erityisen tuen opiskelijat opiskelevat pääosin samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta tukea ja ohjausta järjestetään yksilöllisesti. Tuen suunnittelussa huomioidaan opiskelijan vahvuudet ja erityiset kiinnostuksen kohteet ja opiskelijaa kannustetaan kaikissa opiskelun vaiheissa.

Erityisopettajat

 • Kruuppi, liiketoiminta, matkailu ja puhtauspalvelut Marja Peltoniemi, puh. 050 3689 632
 • Kätevä, taideteollisuus, tekstiili ja muoti, hius ja kauneudenhoito Jenny Saarimaa, puh. 050 4400 458
 • Telog, kone- ja tuotantotekniikka Marja Tuominen, puh. 050 4641 340
 • Telog, pintakäsittely ja auto Anna-Maija Talonen, puh. 050 4400 409
 • Telog, logistiikka Tia Ekholm, puh. 050 3382 128
 • RaCE, ravintola, catering ja elintarvike Senja Eklöf, puh. 050 4400 891
 • Elvira, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelut Reijo Rothsten, puh. 050 5001 374
 • Elvira, sähkö, tieto- ja viestintätekniikka Anders Kaikkonen, puh. 050 4089 490
 • THA 1 ja 2, terveys- ja hyvinvointi Auli Tynkkynen, puh. 050 4437 955
 • YTO, yhteiset tutkinnon osat Marja Tuominen, puh. 050 4641 340

Erityisen tuen pedagogiset tukitoimet ja erityiset opetusjärjestelyt

Erityisen tuen pedagogisia tukitoimia ja erityisiä opetusjärjestelyjä ovat

 • Apuvälineet: selkokielinen materiaali, tekstin kuunteleminen, Office365 syventävä lukuohjelma ja lue ääneen toiminto, Celia-äänikirjat, kuulokkeet ym.
 • Oppimisympäristön muokkaaminen: opetus pienemmässä ryhmässä, rauhallinen tila, työpajat, verkkokurssit
 • Osaamisen arvioinnin erityiset järjestelyt: näyttöjen harjoitteleminen etukäteen, näyttöjen pilkkominen osiin, lisäaikaa näyttöjen suorittamiseen, osittain suulliset kokeet, suulliset kokeet, kokeiden pilkkominen pienempiin osiin, parikokeet, ryhmäkokeet, sanallinen palaute
 • Pedagogiset tukikeinot: eriyttäminen, pari- ja ryhmätehtävät, opiskelijoiden vertaistuki, ohjeiden ja tehtävien täsmentäminen ja selventäminen kysymysten avulla, valitaan tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, YTO-aineiden integrointi joustavasti ammattiaineisiin
 • Toiminnan ohjaamisen tukeminen: tuki tehtävän aloittamiseen, jatkamiseen, valmiiksi saamiseen ja tarkastamiseen sekä ajankäytön hahmottamiseen, ohjeiden ja tehtävien täsmentäminen ja selventäminen kysymysten avulla
 • Tuki- ja ohjauskeskustelut: säännöllinen ja tiivis kontakti opiskelijaan, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, opiskelijan kannustaminen ja positiivinen palaute, opiskelijapalveluiden tuki
 • Työllistymisen tukeminen: vahvuuskuvaus, uraohjaajan tai työvalmentajan tuki
 • Yksilöllinen ohjaus: selkeät ohjeet, tehtävien tai työvaiheiden pilkkominen osiin, toistot, kertaaminen, suulliset ohjeet kirjallisena, keskeisten käsitteiden selventäminen, samanaikaisopetus, opettaja, erityisopettaja tai ammatillinen ohjaaja ohjaa tehtävissä yksilöllisesti
 • Yksilöllinen oppimateriaali: eriytetty, selkokielinen materiaali ja havainnollistava materiaali, kuvat, opetusmateriaalin antaminen etukäteen tai jälkikäteen, tehtävälistat, muistilistat, yksi asia kerrallaan, opiskelijan vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Yksilölliset opetusjärjestelyt: kevennetty työjärjestys, lisäaikaa harjoitusten tekemiseen, tauottaminen työskentelyssä, ennakoitavuus muutos- ja siirtymätilanteissa
 • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen eli TJK-jakson tuki: TJK-paikan sopivuus ja haku yhdessä opiskelijan kanssa, ennakkokäynnit työpaikalla opiskelijan kanssa, tuki näyttösuunnitelman kirjoittamisessa, työpaikkaohjaajan tuen varmistaminen, opiskelijan perehdytys työpaikkaan ja työpaikan tapoihin, tiivis yhteys opiskelijaan ja lisäohjauskäynnit työpaikalla, TJK-jakson keventäminen tai pidentäminen tai osa TJK-jaksosta tehdään koululla, uraohjaajan tuki
 • Muu tuki: OTE-pajassa opiskelu.

OTE-paja 

OTE-pajan tavoitteena on löytää opiskelijalle uusia ratkaisuja opinnoissa jatkamiseen ja tukea opiskeluarkeen. OTE-pajan erityisopettajat pohtivat opiskelijan ja opiskelijan verkoston kanssa, millaisesta tuesta opiskelija hyötyy ja kuinka kauan opiskelu OTE-pajalla kestää. OTE-pajassa opiskellaan pienessä ryhmässä yksilöllisen suunnitelman mukaan. Useimmat opiskelijat opiskelevat Joustavan polun opintoja.

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen 

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen on mahdollista vain perustutkintokoulutuksessa. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa, jos opiskelija ei erityisen tuen tukitoimista huolimatta saavuta ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden tyydyttävä 1 -tason (T1) mukaista osaamista. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen tarkoittaa, että erityisen tuen opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset, mukautetut arviointikriteerit. Mukauttaminen voi kohdistua yhden tai useamman tutkinnon osan arviointikriteereihin.

Arviointia mukautetaan vain niiltä osin kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Joissain tutkinnon perusteissa on määritelty ammattitaitovaatimuksia, joita ei voi mukauttaa. Osaamisen arvioinnin mukauttamisesta tehdään viranhaltijapäätös. Mukauttaminen tarkoittaa, ettei mitään ammattitaitovaatimusta tai osaamistavoitetta voi jättää pois. Jos tähän on tarvetta, tehdään poikkeaminen.

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen voi vaikuttaa siihen, onko opiskelijalle mahdollista antaa todistusta suoritetusta tutkinnon osasta tai tutkinnosta. Jos opiskelija ei saavuta tutkinnon osien keskeisiä osaamistavoitteita tai ammattitaitovaatimuksia, koulutuksen järjestäjä ei voi antaa opiskelijalle todistusta tutkinnosta tai tutkinnon osan suorittamisesta. Koulutuksen järjestäjän nimeämät arvioijat arvioivat, onko opiskelija saavuttanut tutkinnon osassa edellytetyn keskeisen osaamisen.

Poikkeaminen 

Ammatillisen perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijalta ei edellytetä kaikkea tutkinnon perusteissa määrättyä ammattitaitoa tai osaamista, jos

 • tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia
 • poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä

Poikkeamisesta huolimatta tavoitteena on, että opiskelija suorittaisi tutkinnon. Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketaankin vain siltä osin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Niistä ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ei voi poiketa, joissa tutkinnon perusteet erityisesti kieltävät poikkeamisen.

Poikkeamispäätös ei edellytä erityisen tuen päätöstä. Poikkeamispäätös tehdään Wilmassa. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tulee kuulla ennen päätösten tekemistä.

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillisessa yhteistyössä eri alojen ammattilaiset tukevat yhdessä opiskelijaa. Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti oppimista sekä opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Vahvuuskuvaus ja työllistymisen tukeminen

Vahvuuskuvauksen tarkoitus on tukea opiskelijaa työnhaussa ja tuoda näkyväksi opiskelijan vahvuudet ja kehittyminen opintojen aikana. Kuvaus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät osaa kertoa itse omista vahvuuksistaan ja voimavaroistaan työnhakijoina. Kuvauksessa kerrotaan myös opiskelijan tuen tarpeesta, mutta vahvuudet ja osaaminen korostuvat sekä erilaiset taidot ja myönteiset ominaisuudet, joita opiskelijalla on.

Vahvuuskuvaus on osa opiskelijan urasuunnitelmaa HOKSissa ja se tehdään valmistumisen lähestyessä aina yhdessä opiskelijan, vastuuopettajan ja erityisopettajan kanssa. Vahvuuskuvaus tulostetaan, allekirjoitetaan ja liitetään opiskelijan tutkintotodistuskansioon.

Lisätietoja antaa

Elina Jalli

Oppimisen tuen koordinaattori, Ammattiopisto Tavastia
Elina.Jalli@kktavastia.fi
+358504437978

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 15.01