Ammattiopisto Tavastian tehtävänä on järjestää laadukasta ammatillista koulutusta ja siihen läheiseesti liittyvää kehittämistoimintaa. Opiskelijamme saavat monipuoliset tiedot ja taidot työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Kehitämme toiminta-alueemme elinvoimaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Visiomme on Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta.

Olemme sitoutuneet seuraaviin arvoihin:

  • Vaikuttavuus on osaamista, hyvinvoinnin tukemista ja elinvoiman kehittämistä
  • Vastuullisuus on välittämistä, turvallisuutta, taloudellisuutta ja kestävää tulevaisuutta
  • Kumppanuus on aktiivista ja huomioivaa monitahoista yhteistyötä, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta
  • Uskallus on rohkeutta kokeilla, erehtyä, onnistua ja kehittyä

Meidän tavastialaisten mielestä opiskelija on yksilö, jonka henkilökohtaisia tavoitteita, valmiuksia, mielipiteitä, vahvuuksia, osaamista ja elämänkokemusta arvostamme ja hyödynnämme opetuksessa, ohjauksessa sekä tuki- ja muissa palveluissa. Uskomme opiskelijan kykyyn oppia ja kehittyä yksin ja yhdessä sekä asettaa tavoitteita ja suunnitella tulevaisuuttaan omista lähtökohdistaan. Otamme huomioon opetuksessa opiskelijoiden kyvyn rakentaa tietoa yksilöllisesti. Ymmärrämme, että ammatillinen osaaminen edellyttää aktiivista tiedon ja taidon yhteensovittamista.

Haluamme kohdella jokaista opiskelijaa yhdenvertaisesti riippumatta hänen iästään, valmiuksistaan, kulttuuristaan tai elämänkatsomuksestaan. Arvomme vastuullisuus, vaikuttavuus, kumppanuus ja uskallus ohjaavat kaikkea toimintaamme opiskelijoiden kanssa.

Pedagoginen näkemyksemme rakentuu seuraavista kymmenestä näkökulmasta:

1. Tunnistamme erilaiset asiakkaamme ja tutustumme heidän toiveisiinsa ja valmiuksiinsa. Huolehdimme yhdenvertaisuudesta niin, että koulutukset, opetus, oppimisen tuki ja ohjaus vastaavat opiskelijoiden tarpeita ja ovat heille saavutettavia.

2. Ohjaamme ja tuemme opiskelijoita yhteisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Huolehdimme palvelujen sujuvuudesta mm. varmistamalla tietojen välittämisen. Tarjoamme yhteisten suunnitelmien mukaista laadukasta opiskelijalähtöistä opetusta ja ohjausta.

3. Tunnistamme ja tunnustamme opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen. Varmistamme opiskelijoiden kannustavan ja oikeudenmukaisen arvioinnin.

4. Kohtaamme opiskelijamme ja kuulemme heitä aidosti opiskeluarjessa. Kohtelemme kaikkia opiskelijoitamme asiallisesti ja arvostavasti. Tuemme opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden kehittymistä.

5. Tuemme opiskelijoita tietojen ja taitojen yhdessä oppimiseen sekä yhteisölliseen toimintaan.

6. Kehitämme opiskelijoiden työelämäosaamista. Teemme aktiivista yhteistyötä työelämän ja muiden verkostojen kanssa opiskelijoiden työllistymisen, yrittäjyyden, jatko-opintoihin siirtymisen tai muun jatkosuunnitelman varmistamiseksi.

7. Takaamme kaikille turvallisen opiskeluympäristön ja työrauhan eri oppimisympäristöissä. Vaalimme yleisiä työelämätaitoja, kuten toisten arvostamista, hyviä käytöstapoja, yritteliäisyyttä, itsensä johtamista, kestävää tulevaisuutta, yhteistyötaitoja, yhdenvertaisuutta ja kansainvälisyyttä.

8. Teemme monialaista aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja verkostoissa eri ammattiryhmien sekä toimijoiden kanssa.

9. Seuraamme aktiivisesti työelämän kehitystä. Päivitämme omaa työelämäosaamistamme. Tunnistamme ja ennakoimme tulevia osaamistarpeita ja uudistamme opetustamme työelämän tarpeiden mukaisesti.

10. Kehitämme pedagogista osaamistamme ja toimintakulttuuriamme. Kokeilemme, opimme virheistä ja parannamme toimintaamme. Toimimme Tavastian strategian ja prosessien mukaisesti. Arvostamme erilaisia vahvuuksiamme. Jaamme hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja avoimesti verkostoissamme.

Sivua päivitetty 2.7.2024 kello 12.35