Ammattiopisto Tavastialla on laaja työelämäverkosto, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Haluamme tukea yhteistyökumppaneitamme työelämän monimuotoistumisessa ja monikulttuuristumisessa. Teemme aktiivista yhteistyötä työhallinnon kanssa mm. toteuttamalla maahanmuuttaneille suunnattuja työvoimakoulutuksia ja tukemalla vieraskielisten opiskelijoiden työllistymistä. 

Ammattiopisto Tavastiassa opiskelee suhteessa alueen väestöön paljon maahanmuuttaneita. Vuosittain opiskelijoista noin 700–800 puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. He ovat noin 17 prosenttia ammattiopiston opiskelijoista. Maahanmuuttaneista suurin osa opiskelee yhdessä suomea äidinkielenä puhuvien kanssa. He puhuvat noin 60 eri äidinkieltä. Monikulttuurisuutta tukevat osastojen monikulttuurisuusyhteyshenkilöt ja monikulttuurisuuskoordinaattori.

Monikulttuurisuus tukee Koulutuskuntayhtymä Tavastian arvojen toteutumista. Koulutuskuntayhtymä Tavastian arvot ovat: vaikuttavuus, vastuullisuus, kumppanuus ja uskallus. Tavastian arvoissa vaikuttavuus on osaamista, hyvinvoinnin tukemista ja elinvoiman kehittämistä. Maahanmuuttaneiden kouluttaminen tuo seutukunnalle osaamista, tukee työllisyyttä ja hyvinvointia sekä varmistaa alueen työelämälle osaavan työvoiman saatavuutta ja tukee yrittäjyyttä.

Arvoissa vastuullisuus on välittämistä, turvallisuutta, taloudellisuutta ja kestävää tulevaisuutta. Monikulttuurisuus ja vahva maahanmuuttaneiden koulutus on osa sosiaalista kestävyyttä, joka tukee osaltaan välittämisen kulttuuria, turvallisuutta ja taloutta.

Kumppanuus on arvoissa kuvattu olevan aktiivista ja huomioivaa monitahoista yhteistyötä, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. Tavastian kumppanuusverkostot monikulttuurisuuteen liittyen ovat laajat ja toimivat niin työelämään, julkiseen sektoriin kuin kolmannen sektorin toimijoihin kuin oppilaitosverkostoihinkin. Kumppanuus toteutuu mm. kehittämisyhteistyönä eri hankkeissa sekä aktiivisena verkoston monikulttuurisuusasiantuntijaryhmänä ja monikulttuurisuuskoordinaattorityönä.

Monikulttuurisuustyötä ohjaa strategiaa tukeva monikulttuurisuusohjelma, jossa keskeiset toimenpiteet vuosina 2022–2025 ovat 

  • Työelämän monikulttuuristumisen, kansainvälistymisen sekä kieli- ja kulttuuritietoisuusosaamisen tukeminen 
  • Vieraskielisille suunnatun koulutustarjonnan suunnitelmallisuus 
  • Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden tukeminen 

Monikulttuurisuuteen liittyvää kehittämistyötä tehdään useissa OKM:n strategiarahoituksen, Hämeen liiton AKKE- ja ESR-rahoitteisissa hankkeissa. Lue lisää:  

Hankkeissa yksi painopiste on työelämän monikulttuurisuusosaamisen ja kansainvälisyyden vahvistaminen. Tarjoamme työpaikkaohjaajille monikulttuurisuuskoulutusta tukemaan niin työyhteisöjä, kuin niissä opiskelevia ja niihin työllistyviä opiskelijoitamme. 

Tarjoamme myös Työpaikkasuomea-koulutusta, jonka avulla työnantaja voi vahvistaa vieraskielisten työntekijöidensä valmiuksia työskennellä suomen kielellä. Koulutus on osin ELY-keskuksen rahoittamaa.

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 15.43