Joissakin koulutuksissa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. 

Terveydentilavaatimukset

Ammattiopisto Tavastiassa erityiset terveydentilavaatimukset koskevat seuraavia tutkintoja:

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Lisäksi erityiset terveydentilavaatimukset koskevat ns. Sora-alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Katso lisätietoa täältä.

Yhteishaussa hakijaa neuvotaan tarkistamaan näitä aloja koskevat terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa. Hakijalta kysytään, onko hänellä terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Jos hakija vastaa kysymykseen myöntävästi, hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä. Jos tutkinnossa on valintakoe, kaikille valintakokeisiin kutsutuille lähetetään kutsukirjeen mukana kysely terveydentilasta, jossa hakija voi itse kertoa mahdollisista terveyteen liittyvistä tekijöistä.

Terveydentilavaatimukset voi tarkastaa esimerkiksi Opintopolku.fi-sivustolta.

Aikaisempi opintojen peruuttamispäätös

Esteenä opiskelijavalinnalle voi olla aikaisempi opintojen peruuttamispäätös edellä mainituissa koulutuksissa. Tällöin

 • Hakijan on annettava tieto aikaisemmasta opintojen peruuttamispäätöksestä.
 • Oppilaitoksella on oikeus pyytää ja saada tietoja toiselta oppilaitokselta tässä asiassa.
 • Hakijoita voidaan pyytää kertomaan, onko opiskeluoikeus aikaisemmin peruutettu.
 • Yhteishaussa Opintopolun sivuilla tämä kysytään hakuvaiheessa.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista edellä mainituilla aloilla.

 • Opiskeluoikeus on mahdollista peruuttaa, jos opiskelija on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta ja näin osoittanut ilmeistä soveltumattomuutta alalle tai
 • On ilmeistä, ettei opiskelija terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen perusteita tai
 • Opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon aikaisemmasta peruuttamispäätöksestä tai
 • Opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

Terveystarkastus

Opiskelemaan valittu voidaan perustellusta syystä ohjata terveystarkastukseen edellä mainittujen koulutusten osalta.

 • Opiskelija voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos terveyden tai toimintakyvyn arviointi sitä edellyttää.
 • Oppilaitos maksaa tarkastuksesta aiheutuneet kulut.
 • Jos opiskelija kieltäytyy, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin.

Rikosrekisteriote

Opiskelemaan valitulta on mahdollista tietyin edellytyksin vaatia ote rikosrekisteristä sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja ohjausalalla.

 • Rikostaustaote voidaan edellyttää, jos opiskelija toimii olennaisesti alaikäisten parissa esimerkiksi koulutustyöpaikalla.
 • Rikostaustaotetta ei pyydetä hakuvaiheessa vaan tarvittaessa opintojen aikana.
 • Opiskelija hankkii itse rikostaustaotteen.
 • Opiskelija näyttää rikostaustaotteen koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle), ei koulutustyöpaikalle.

Huumausainetestaus

Huumausainetestaus on mahdollista tietyin edellytyksin.

 • Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perustelua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai
 • opiskelijalla on riippuvuus huumeista ja testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja
 • opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja hyvää reagointikykyä ja huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen ko. tehtävissä vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai liikenteen turvallisuutta tai salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa ja eheyttä tai merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä.
 • Oppilaitoksella on kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi.
 • Hakuvaiheessa ei ole mahdollista määrätä huumausainetesteihin.
 • Kaikkia opiskelijoita tai tiettyä opiskeluryhmää koskevia joukkotestauksia ei ole mahdollista tehdä.

Lisätiedot:

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 40–41, 81–84 ja 93

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 13.05