Ammattiopisto Tavastiassa suoritetaan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia, TUVA-koulutusta ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta.

Ammattiopisto Tavastiassa tutkintotavoitteinen koulutus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin. Niissä määritellään muun muassa kussakin tutkinnossa opiskeltavat tutkinnon osat ja niiden arviointikriteerit. Voit tutustua tutkintojen perusteisiin ePerusteissa.

Tutkinto/koulutusLaajuusHenkilökohtaistaminen
Perustutkinto180 ospHOKS
Ammattitutkinto120 / 150 / 180 ospHOKS
Erikoisammattitutkinto160 / 180 / 210 ospHOKS
TUVA-koulutus38 viikkoaHOPS
Aikuisten maahanmuuttajien
perusopetus
Alkuvaihe vähintään 38 kurssia
Alkuvaiheen lukutaitovaihe 27 kurssia
Päättövaihe vähintään 46 kurssia
HOPS

Osaamispiste eli osp on ammatillisten tutkintojen mitoitusperuste, joka määräytyy osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden suhteessa. Se ei mittaa osaamisen hankkimiseen käytettävää aikaa. Vuodessa suoritetaan keskimäärin 60 osaamispistettä.

Perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinto tuottaa alan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet sekä erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alueella.

Perustutkinnon rakenne

Tutkinnon osatLaajuus (osp)
Ammatilliset tutkinnon osat
– pakolliset tutkinnon osat
– osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat
– valinnaiset tutkinnon osat
145 osp


Yhteiset tutkinnon osat
– pakolliset osaamistavoitteet (26 osp)
– valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)
35 osp

Ammatilliset tutkinnon osat

Perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia yhteensä 145 osp. Tutkinnon osien laajuudet vaihtelevat tutkinnoittain. Ammatillisten tutkinnon osien muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista on tutkintokohtainen. Lisäksi tutkinnoissa voi olla osaamisaloittain pakollisia tutkinnon osia.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisten tutkinnon osien (YTO) laajuus on 35 osaamispistettä. Yhteiset tutkinnon osat koostuvat kolmesta tutkinnon osasta, jotka sisältävät eri osa-alueita. Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pääsääntöisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yhteisistä tutkinnon osista 9 osaamispistettä on opiskelijalle valinnaisia osaamistavoitteita, jotka voivat sisältää opintoja yhteisten tutkinnon osien eri osa-alueista.

Yhteiset tutkinnon osat järjestetään lähiopetuksessa YTO-pajoissa lukuun ottamatta Terveyden ja hyvinvoinnin aloja. YTO-pajat toteutetaan neljän viikon jaksoissa. Verkko-opinnot voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti. Oppivelvolliset suorittavat YTO-opinnot pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Yhteiset tutkinnon osat suoritetaan lähtökohtaisesti ennen viimeistä opiskeluvuotta.

Yhteiset tutkinnon osat, pakolliset osaamistavoitteet26 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen11 osp
– Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä4 osp
– Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi1 osp
– Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti3 osp
– Toiminta digitaalisessa ympäristössä2 osp
– Taide ja luova ilmaisu1 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen6 osp
– Matematiikka ja matematiikan soveltaminen4 osp
– Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen2 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen9 osp
– Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen2 osp
– Työelämässä toimiminen2 osp
– Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet1 osp
– Yrittäjyys- ja yrittäjämäinen toiminta1 osp
– Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen2 osp
– Kestävän kehityksen edistäminen1 osp

Perustutkintojen valinnaisuus

Osaamisalavalinnat
Osassa perustutkintoja on mahdollisuus tehdä tutkintokoulutuksen aikana osaamisalavalinta. Valinnassa otetaan huomioon oman kiinnostuksen lisäksi opintomenestys ja soveltuvuus.

Tutkintokohtaiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
Perustutkinnoissa on paljon valinnaisia tutkinnon osia. Osa valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista on oppilaitoskohtaisesti valittuja. Osa valinnaisista suoritetaan työelämässä koulutus- tai oppisopimuksella niin, ettei tutkinnon osaan järjestetä opetusta oppilaitoksessa.

Kaikille perustutkinnoille valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
Kaikissa perustutkinnoissa on mahdollisuus valita yhteisiä valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia. Tarkemmat tiedot löydät tutkintokohtaisesti Opintopolusta.

Tutkinnon osaLaajuus (osp)Polku
Huippuosaajana toimiminen15 ospTaitaja-polku
Ilmastovastuullinen toiminta15 ospKestävän tulevaisuuden polku
Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen15 ospKansainvälisyyspolku
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen5 osp
Yrityksessä toimiminen15 ospYrittäjyyspolku
Yritystoiminnan suunnittelu15 ospYrittäjyyspolku
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osa5-15 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta5-15 osp
Korkeakouluopinnot5-15 ospJatko-opintopolku
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja1-25 ospKaksoistutkintopolku
Jatko-opintopolku

Tutustu opiskelupolkuihin tarkemmin

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet
Valinnaisten YTO-opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Valinnaisia osaamistavoitteita opiskellaan lähiopetuksena YTO-pajajaksoilla tai verkko-opintoina. Valinnaiset YTO-opinnot lukuvuonna 2024-2025

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa osoitetaan perustutkintoa syvällisempää tai rajatumpiin työtehtäviin kohdistuvaa osaamista. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Ammattiopisto Tavastiassa on järjestämislupa 24 ammattitutkintoon ja 15 erikoisammattitutkintoon. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan valtaosin 150 osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnot 180 osaamispistettä. Tutustu tutkinnon perusteisiin ja Ammattiopisto Tavastian tutkinnon toteutussuunnitelmiin sekä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmiin ePerusteissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan pääsääntöisesti oppisopimuskoulutuksena.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa maksat koulutusmaksun, ellet opiskele tutkintoa oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksena. Maksun suuruus on määritelty tutkintoesitteessä. Sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun aloittaessasi tutkintokoulutuksen. Voit maksaa koulutusmaksun erissä seuraavasti

  • alle 200€ 1 erä
  • 200–350 € 2 erää

Joudut maksamaan koulutusmaksun, vaikka keskeyttäisit koulutuksen. Koulutusmaksulasku lähetetään ilmoittamaasi kotiosoitteeseen. Mikäli laskutusosoite on jokin muu kuin oma osoitteesi, ilmoita maksajan/yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, laskutusosoite ja viite sähköpostilla osoitteeseen opintotoimisto@kktavastia.fi

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittava on oikeutettu tutkintokoulutuksessa oppimisen tukeen ja tarvittaessa erityiseen tukeen. Tutkintoa ei kuitenkaan voi mukauttaa.

TUVA-koulutus

TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuksen osat ovat

  • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot, 2-10 viikkoa
  • Perustaitojen vahvistaminen, 1- 30 viikkoa
  • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, 1-30 viikkoa
  • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, 1-30 viikkoa
  • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen, 1-20 viikkoa
  • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus, 1-20 viikkoa
  • Valinnaiset opinnot, 1-10 viikkoa

Ammattiopisto Tavastialla on useita TUVA-koulutuksen toteutussuunnitelmia. Ne löytyvät mm. ePerusteista. Opetukseen sisältyy paljon opinto-ohjausta ja henkilökohtaista ohjausta. Opiskelija laatii vastuuopettajansa kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Opetuksessa tehdään yhteistyötä erityisesti Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen ja Hämeenlinnan lyseon lukion kanssa.

TUVA-opiskelijan tuet ja palvelut

Tuen ja palvelun muotoOppivelvollinenOmaehtoinen opiskeluOmaehtoinen opiskelu
työttömyysetuudella
Työvoimakoulutus
Opintotuki (jos ehdot täyttyvät)xx
Työttömyysturvaxx
Kulukorvausx
Koulumatkatuki (jos ehdot täyttyvät)xx
Hyvinvointipalvelutxxx
Maksuton lounas / ateriakorvausxxx
Oppimateriaalixx

Tutustu työvoimakoulutukseen

Tutustu omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus on tarkoitettu 17–25-vuotiaille maahanmuuttaneille, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella. Perusopetus on suunnattu myös muille maahanmuuttaneille aikuisille, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin. Opiskelijan opinnot suunnitellaan opiskelijan tavoitteiden ja aiempien opintojen mukaan.

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen tai osan siitä, mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. Jotta opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen, hänen on suoritettava päättövaihe kokonaan (46 kurssia).

Opiskelija suorittaa alkuvaiheesta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) mukaiset kurssit. HOPS suunnitellaan yhdessä opettajien kanssa. Opiskelija valitsee vähintään 38 kurssia, mikäli hän suorittaa kokonaan alkuvaiheen opinnot. Alkuvaiheeseen mahdollisesti sisältyvään lukutaitovaiheeseen kuuluu lisäksi 27 kurssia. Lukutaitovaihe on suunnattu opiskelijoille, joilla on puutteellinen luku- ja kirjoitustaito.

Alku- ja siihen mahdollisesti sisältyvä lukutaitovaihe sekä päättövaihe kestää noin neljä vuotta. Päätoimisesti opiskellen opinnot tulee suorittaa kuitenkin enintään viidessä vuodessa. Aikuisten perusopetuksen toteuttamisessa noudatetaan perusopetuslakia (628/1998), perusopetusasetusta (852/1998) ja valtakunnallisia määräyksiä opetuksen järjestämisestä. Aikuisten perusopetuksen eri vaiheiden opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen (422/2012) mukaan eri oppiaineiden ja aineryhmien pakollisista ja valinnaisista kursseista. Ammattiopisto Tavastian perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kuvattu opetuksen järjestäminen.

Opetukseen sisältyy paljon opinto-ohjausta ja henkilökohtaista ohjausta. Opiskelija laatii vastuuopettajansa kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Opetuksessa tehdään yhteistyötä kuntien sosiaalitoimien, työhallinnon ja verkostokumppaneiden kanssa.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijan tuet ja palvelut

Tuen ja palvelun muotoOppivelvollinenOmaehtoinen opiskeluOmaehtoinen opiskelu
työttömyysetuudella
Työvoimakoulutus
Opintotuki (jos ehdot täyttyvät)xx
Työttömyysturvaxx
Kulukorvausx
Koulumatkatuki (jos ehdot täyttyvät)xx
Hyvinvointipalvelutxx
Maksuton lounas / ateriakorvausxxx
Oppimateriaalixxxx

Oppivelvollisuus

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 14.03