Ammattiopisto Tavastiassa maahanmuuttaneet opiskelevat tavallisesti yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa. Tavoite on, että opintojen aikana opiskelija kotoutuu, oppii suomalaisen työelämän käytäntöjä, vahvistaa suomen kielen taitoaan ja tutustuu suomea äidinkielenä puhuviin opiskelukavereihin.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Jokaisella vaiheella on oma tuntijakonsa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot. Lue lisää aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta.

TUVA-koulutus

TUVA-koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat lisätietoa opiskelumahdollisuuksista. Vuoden kestävä TUVA-koulutus tukee tarvittaessa maahanmuuttajien nivelvaihetta ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Vieraskielisille on Ammattiopisto Tavastiassa monipuolinen TUVA-tarjonta: 

  • TUVA vieraskielisille suomen kielen perusteita osaaville
  • TUVA S2-painotteisena työttömille työnhakija-asiakkaille 
  • TUVA S2-painotteisena osin venäjäksi tuettuna 
  • TUVA peruskoulun suorittaneille nuorille, jos suomen kielen osaaminen on äidinkielen veroista 
  • TUVA vankilassa opiskeleville, ryhmässä voi opiskella sekä suomea äidinkielenä että vieraana kielenä puhuvia 

 Lue lisää TUVA-koulutuksesta. 

Ammatillinen koulutus

Maahanmuuttaneet opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, opiskelevat pääasiassa samoissa ryhmissä kuin suomea äidinkielenään puhuvat. Kehittyvä kielitaitosi otetaan opetuksessa huomioon ja saat tarvitsemiasi tukitoimia. Opetuksen ja ohjauksen toteuttamisessa käytetään erilaisia tukimateriaaleja, mutta ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikilla opiskelijoilla. Opintojen aikana vahvistat Suomessa tarvittavia työelämätaitoja. Osa opiskelusta on työn tekemistä työpaikoilla. Tutkintokieli Ammattiopisto Tavastiassa on suomi.  

Järjestämme myös vain maahanmuuttaneille suunnattuja koulutuksia, kuten esimerkiksi hoiva-avustaja-koulutuksen työvoimakoulutuksena.

Maahanmuuttaneiden opiskelijoiden tukena on monikulttuurisuuskoordinaattori, lehtori  Tiina Alhainen, puh. 050 4347 008

Koulutukseen hakeminen ja Ohjauspiste

Ammatilliseen koulutukseen voit hakea monella tavalla. Ammattiopisto Tavastian Ohjauspisteessä saat apua ja neuvoja, jos haluat hakea opiskelemaan. Ohjauspiste on auki koulupäivinä ma–pe klo 9–15. Ohjauspisteessä voit tehdä koulutushakemuksen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ammatilliseen koulutukseen voit hakea suomalaisella peruskoulutodistuksella tai ilman sitä, jos sinulla on vastaavat valmiudet.

Hae suorittamaan ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osia, jos sinulla ei ole aiempaa ammatillista koulutusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu pääsääntöisesti työelämässä oleville, joilla on jo alan ammatillinen koulutus.

Kielitaidon osoittaminen

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan täytyy pystyä opiskelemaan suomeksi. Käytännönläheisissä tutkinnoissa riittää matalampi kielitaito kuin niissä tutkinnoissa, joissa suomen kieli on työväline tai opinnoissa on paljon teoriaa. Tarvittava kielitaito osoitetaan todistuksella tai kielikokeessa. Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan on mahdollista osallistua suomen kielen opetukseen opintojensa aikana. Opiskelija suunnittelee suomen kielen opinnot HOKS-keskusteluissa.

S2-opetus ja kieliopinnot

Opintoihin kuuluu kieliopintoja. Yleensä vieraskielisen on hyvä opiskella suomi toisena kielenä -opintoja, ei suomea äidinkielenä. Lisäksi voit osallistua oman opiskeluryhmäsi äidinkielen opetukseen. Molemmat arvioidaan suomi toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesti. Jos et ole aikaisemmin opiskellut ruotsia, voit sen tilalla opiskella myös suomea toisena kielenä. Yleensä vieraana kielenä opiskellaan englantia.

OPVA-opinnot

Ammatillisen koulutuksen aikana voit opiskella opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Suomi toisena kielenä -opintojen lisäksi on mahdollista osallistua suomen kielen opintoihin OPVA-opinnoissa. Opintojen sisällöt ja kesto räätälöidään yksilöllisesti HOKS-keskustelussa. Suomen kielen lisäksi voit opiskella esimerkiksi matematiikkaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. OPVA-opintoja voi olla enintään puoli vuotta. Ne ovat osa tutkinnon suorittamista. Jos kielitaitosi ei ole vielä kovin vahva, on hyvä hakeutua suorittamaan yhtä tutkinnon osaa niin, että saat myös OPVA-tukea. Kun kielitaitosi vahvistuu, voit hakea suorittamaan koko tutkintoa. 

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Tavoite on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityisestä tuesta tehdään suunnitelma. Heikko kielitaito ei ole erityisen tuen peruste. Myös maahanmuuttaneella on oikeus erityiseen tukeen samoilla perusteluilla kuin suomea äidinkielenä puhuvilla.

Ohjaus

Ohjausta opiskeluun liittyen antavat opettajat, opinto-ohjaajat, uraohjaaja, ammatilliset ohjaajat ja monikulttuurisuus-koordinaattori. Opettaja laatii opiskelijan kanssa opiskelusuunnitelman (HOKS) ja suunnittelee tukitoimet opiskelun aikana ja osaamisen osoittamisessa. Sosiaali- ja terveysasioissa tukena ovat koulukuraattorit, koulupsykologit, koululääkärit ja kouluterveydenhoitajat. 

Osaamisen osoittaminen

On hyvä suunnitella opettajan kanssa yhdessä, miten on hyvä osoittaa osaamisen kokeilla ja näytöissä, jos kielitaito vasta kehittyy. Usein voit esimerkiksi täydentää kirjallista osaa puhumalla, käyttämällä apuna kuvia tai videoita sekä käyttämällä selkokielisiä materiaaleja. 

Työpaikkasuomea

Voit opiskella suomea myös työelämässä. Työnantajasi sitoutuu maksamaan osan suomen kielen koulutuksen hinnasta, osan maksaa työhallinto. Työpaikkasuomea-koulutuspalvelun tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä suomalaisissa työyhteisöissä. Koulutus on suunnattu yrityksille ja työnantajille yksityisellä ja julkisella sektorilla toimialasta riippumatta​. Lue lisää työpaikkasuomea koulutuksesta.

Muut koulutusvaihtoehdot

Kotoutumiskoulutus

Hämeenlinnassa kotoutumiskoulutusta järjestää Tavastia Koulutus Oy/Vanajaveden Opisto, sinne voi hakea opiskelemaan TE-toimiston kautta. Kotoutumiskoulutukseen voidaan valita vain TE-toimiston asiakkaita, joilla on oleskelulupa.

Yleinen kielitutkinto

Yleisen kielitutkinnon suomen kielen keskitason testin voi suorittaa Vanajaveden Opistossa.

Vapaan sivistystyön kurssit

Vanajaveden Opisto järjestää myös paljon vapaan sivistystyön kursseja, jotka sopivat hyvin maahanmuuttajille. Kursseilla voi opiskella esimerkiksi suomea ja muita kieliä, liikuntaa, tanssia, käsityötä tai musiikkia.

Vanajaveden Opisto järjestää myös UMAKO-koulutusta, joka on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille. UMAKO-koulutukseen voi osallistua, jos se on kirjattu kotoutumissuunnitelmaan.

Oleskeluluvat ja etuudet

Voimassa oleva oleskelulupa vaaditaan kotoutumiskoulutuksessa. Lisäksi UMAKO-koulutuksessa pitää olla koulutus kirjattu kotoutumissuunnitelmaan. Muihin koulutuksiin voi hakea myös ilman oleskelulupaa. Ammatillisessa koulutuksessa työpaikoilla voidaan tarvita veronumero, jonka saa verotoimistosta.

Opiskelun aikana voi saada taloudellista tukea esimerkiksi Kelan opintotukena ja koulumatkatukena tai TE-toimiston kanssa sovitusti työvoimaetuutena. On tärkeää selvittää tukiasiat ennen opintojen aloittamista, voit kysyä niistä kuntakokeilutoimistosta,  TE-toimistosta ja Kelasta.

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Tiina Alhainen

Monikulttuurisuuskoordinaattori (opintovapaalla 31.1.2023 asti)
Tiina.Alhainen@kktavastia.fi
+358504347008

Sivua päivitetty 2.6.2022 kello 16.59