Toteutusaika 1.1.2020–30.6.2022

Tämän hetken työelämässä osaamisvaatimukset laajenevat ja muuttuvat. Työelämässä tunnistettavat ilmiöt liittyvät pirstaloituvaan työelämään, työn kuormittumistekijöihin, jatkuvaan uudistumiseen, tiedon hyödyntämiseen ja digitalisaatioon. Työelämän kognitiiviset vaatimukset kasvavat ja työtehtävät vaativat enemmän tiedonkäsittelykykyä. Työntekijöiden valmiudet kohdata muutostilanteita ja uudistumistarpeita ovat jatkuvasti ajankohtaista. Väestön ikärakenne muuttuu kiihtyvässä tahdissa niin, että työmarkkinoilta poistuu enemmän työtekijöitä kuin sinne tulee.

INTO2 –hankkeessa tavoitteena on parantaa hankeorganisaatioiden tuottavuutta ja työhyvinvointia tämän hetken työelämän vaatimusten paineessa.

Pyrkimyksenä on hankkeeseen osallistuvan työyhteisön, työn johtamisen ja yksilön piirteiden työhyvinvointia edistävien tekijöiden kasvattaminen siten, että tavoitteena on mahdollisimman hyvin ja menestyksellisesti toimiva työpaikka, jossa työnilo ja työn imu toteutuvat ja osaaminen vastata työelämän haasteisiin lisääntyvät.

Asiakasorganisaation tarpeet ovat tässä hankkeessa alku ja lähtökohta. Kaikki kehittämisprosessin valinnat tehdään asiakastarpeet edellä. Uutuusarvona on myös hanketavoitteiden ohjaamana strategisen tason vaikutukset hankeorganisaatioissa sekä kohderyhmän laajentuminen myös julkishallinnon organisaatioiden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tavastian osahankkeen tavoitteena on

 • Tunnistaa ja vahvistaa hankkeeseen osallistuvan organisaation voimavaratekijöitä ja ehkäistä kuormitustekijöitä
 • Aikaansaada henkilöstölähtöinen osallistava kehittäminen, joka on kunkin organisaation arjen tarpeista nouseva

Hankkeen toimenpiteet

 • Yhteiset työpajatyyppiset seminaarit, joissa osallistujien mahdollisuus verkostoitua yhdessä oppimaan ja jakamaan osaamistaan
 • Asiantuntijavetoiset työpajat ja asiantuntijatapaamiset
 • Asiakasorganisaatiolle tarjottavat kulloiseenkin kehittämistarpeeseen kohdentuvat kehittämisprosessit

Tulokset

  • Pysyvä osallistava ja innostava työkulttuuri, joka tukee myös onnistumista muutos- ja kriisitilanteissa
  • Työntekijöiden sitoutuminen ja ymmärrys yrityksen kokonaisuudesta kasvaa, työn voimavaratekijät nousevat esiin ja vahvistuvat, henkilökunnalla on voimavaroja toimia muuttuvassa työelämässä ja vastata digitalisaation tuomiin haasteisiin
  • Työ muuttuu sujuvammaksi
  • Syntyy työn imua ja osallisuutta
  • Hankkeen tuloksena erilaiset yksilöt ja organisaatiot verkostoituvat ja luovat tapoja toisiltaan oppimiseen
  • Hankkeen tuloksena organisaatiossa ymmärretään työhyvinvoinnin merkitys osana strategiaa

INTO2 yhteinen 2022

Työelämän ilmiöt -blogi

INTO2 Työhyvinvoinnin mallit ja aineistot

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Hyria Koulutus Oy (hallinnoiva organisaatio)
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto/Hämeen ELY-keskus

Lisätietoja antaa

Päivi Lauronen

Projektiasiantuntija, Hämeen malli -hanke
Paivi.Lauronen@kktavastia.fi
+358504400929

Sivua päivitetty 12.10.2022 kello 12.19