Yleinen

PORSTUA-hanke – Toiminnallista oppimista ja ohjausta

6.5.2021

Oppivelvollisuusiän noston myötä toisen asteen opintoihin siirryttäessä tarvitaan oppimisympäristöä, joka motivoi nuoria, ja jossa nuori voi edelleen kehittää opiskelun perustaitoja.

Hämeen Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia ovat vuosina 2019–2021 kehittäneet yhdessä toiminnallista oppimista ja ohjausta Porstua-hankkeessa.

Porstua-hanke on toteutettu Ammattiopisto Tavastian ja Hämeen Ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena 1.5.2019–30.9.2021. Ammattiopisto Tavastia on keskittynyt toiminnallisen ohjaustilan Taitopajan rakentamiseen ja toiminnan toteuttamiseen Ammattiopisto Tavastian E-rakennuksessa. Tavoitteena on ollut rakentaa matalan kynnyksen monialainen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa toiminnallista opinto-, ura- ja palveluohjausta 15–29-vuotiaille nuorille.

Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan identiteettiä osaajana ja löytää koulutusala, jossa hän voi kehittää omaa potentiaaliaan sekä vahvuuksiaan. Lisäksi tämän hankkeen myötä pyritään löytämään nuorelle kiinnostuksen kohteita opiskeluun, koulutukseen motivoitumiseen ja sitoutumiseen.

Sujuva koulutuspolku

Porstua-hankkeella pyritään edistämään Hämeenlinnan seudun 15–29-vuotiaille nuorille koulutuspolkujen jatkuvuutta ja sujuvuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa talousalueen nuorille koulutusuran jatkuminen ja laajemmin hyvinvoinnin edistäminen. Parasta ennaltaehkäisyä syrjäytymiskehitykselle on tarttua toimeen jo ennen kuin yksinäisyys alkaa kuormittaa nuorta.

Porstua on vahvistamassa myös maahanmuuttajanuorten kotoutumista ammatillisen koulutuksen avulla ja tarvittaessa erilaisia tukipalveluja hyödyntäen. Samalla on mahdollisuus luontevaan kanssakäymiseen kantasuomalaisten nuorten kanssa.

Porstua tarjoaa nuoren läheisille ajankohtaista tietoa koulutus- ja uramahdollisuuksista. Heille Porstua tarjoaa kohtaamispaikan, jossa voidaan samalla luoda syrjäytymistekijöitä ehkäisevää turvaverkkoa ja saada valmiuksia tukea nuorta koulutusvalinnoissa.

Motivoiva oppimisympäristö

Porstua-hankkeen lähtökohtana on ollut  kehittää opintojen nivelvaiheessa tai koulutuksen sekä työn ulkopuolella oleville nuorille oppimisympäristö, johon nuorten on helppo tulla. Tässä ympäristössä he voivat mielenkiintonsa mukaisesti kokeillen ja toimien löytää omia vahvuuksiaan oppijoina. Tavoitteena on ollut luoda toimintaympäristö, joka on samalla fyysinen ja osittain myös virtuaalinen.

Porstua-hankkeen aikana on rakennettu verkko-oppimisympäristö nimeltään Osaamispolulle. Moodle on tarkoitettu Tavastian ulkopuolisille asiakkaille, jotka pohtivat omia ura- ja ammatinvalintojaan. Verkko-oppimisympäristön rakenteet, tehtävät ja sisällöt on pyritty rakentamaan siten, että ne mahdollisimman hyvin tukevat asiakkaan omatoimista oppimista ja tehtävissä etenemistä. Sen tehtävät on pääsääntöisesti kehitetty vahvuuksien sekä osaamisen tunnistamiseen ja lisäksi testaa taitosi -harjoituksiin.

Matalan kynnyksen oppimisympäristön Taitopaja

Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus toteutuvat Ammattiopisto Tavastian E-rakennuksessa, hankkeen varustamassa avoimessa matalan kynnyksen toimintaympäristössä Taitopajassa.

Pajassa on toimiva keittiö, kodinhoitotilat sekä askarteluun ja käsityöhön sopivat muunneltavat tilat. Tämän lisäksi oleskeluryhmiä on kehitetty toiminnan kautta paremmin monenlaisiin tarpeisiin muunneltaviksi ja erilaista toimintaa tukeviksi. Fyysinen tila on saatu käyttöön kevään 2020 aikana, ja syksyllä 2020 Taitopajaan rakennettiin mökki ohjaustilaksi. Taitopajassa sijaitsevia, erilaista toimintaa tukevia työpisteitä on varustettu asianmukaisilla kalusteilla, välineillä ja työkaluilla.

Taitopajalla nuori voi ohjatusti kokeilla useita erilaisia ammatillisia taitoja oman kiinnostuksen mukaisesti. Hän voi harjoitella työtehtäviä ja näyttää hankkimaansa osaamista tai suorittaa ammatillisen tutkinnon osia.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ei aina ole helppoa, mutta nuoret kokevat tekemällä oppimisen palkitsevana, kun he saavat onnistumisen ja pätevyyden kokemuksia omasta osaamisesta. Näin nuori tunnistaa omia vahvuuksia ja saa myönteistä palautetta vertaisoppijoilta ja ohjaajilta. Parhaimmillaan tämä tuottaa motivaatiota, vahvistaa sitoutumista opiskeluun ja lisää osaamisidentiteettiä. 

Taitopajassa:

 • Kehitetään kädentaitoja, hienomotoriikka ja luovaa ajattelua esimerkiksi; origamien, paperi- ja pahvitöiden avulla, ompelun, virkkauksen, neulonnan, huovutuksen sekä korttien ja korujen valmistuksen kautta.
 • Selkeytetään uravalintoja tutustumalla eri ammatteihin.
 • Harjoitellaan erilaisia kiinteistö-, puu-, maalaus-, korjaus- ja rakennustöitä, viemärin- ja hajulukon puhdistusta, rakennustyökaluihin ja tarvikkeisiin tutustumista, kiinteistön jätehuollon, -lajittelun ja kierrätyksen ymmärtämistä.
 • Opetellaan ruoanvalmistusta ja leivontaa.
 • Hyödynnetään digitalisuutta ja innostutaan sosiaalisen median avulla.
 • Saadaan henkilökohtaista opintoihin liittyvää ohjausta.
Taitopajan sisääntulo.

Osaamisidentiteettiä vahvistavat ohjausmenetelmät

Keskeistä on luoda nuorelle helppo ja turvallinen väylä, jossa hän voi etsiä itselle sopivaa koulutuspolkua ja hankkia niitä valmiuksia, joita hän tarvitsee voidakseen siirtyä suorittamaan ammatillista toisen asteen tutkintoa tai tarvitsemaansa tutkinnon osaa.

Osaamisidentiteetin tehtävissä yhdistyvät ammatit ja niissä tarvittavien tietojen sekä taitojen käyttäminen, jotka jäsennetään esimerkiksi postereihin ja miellekarttoihin. Harjoitusten tavoitteena on löytää omia vahvuuksia ja oivaltaa, kuinka niitä voi hyödyntää opinnoissa sekä työelämässä. Keskeistä on saada opiskelija tunnistamaan eri työympäristöissä tarvittava osaaminen ja esittää se esimerkiksi portfolion tai erilaisten verkkosovellusten avulla.

Verkostoyhteistyön rakentaminen ja toimintapäivät

Verkostoyhteistyön kolmannen sektorin toimijoiden kautta on tarkoituksena tavoittaa Porstuan kohderyhmän tukea ja ohjausta tarvitsevat nuoret. Taitopajassa toteutetaan suunnitellusti toimintapäiviä, jotka edistävät sujuvaa siirtymistä ammatillisiin opintoihin.

Toimintapäivä on tarkoitettu koulun ulkopuolisille asiakkaille, jotka ovat Porstua-hankkeen kohderyhmään sopivia nuoria. Päivä toteutetaan rastikoulutuksena, johon sisällytetään ohjatusti viisi rastia ja ruokailu. Samalla nuorten ohjaajille järjestetään mahdollisuus tutustua oppilaitokseen, Valmaan ja Moodleen sekä seurata nuorten toimintaa rasteilla.

Esimerkki:

 • 1. Rasti: Kodin huolto: viemärin aukaisu, lampun- ja sokeripalan vaihto. Käytännön harjoitus.  
 • 2. Rasti: Pyykin huolto: materiaalien ja pesumerkkien tunnistus. Käytännön harjoitus. 

Vertaismentoroinnin edelleen kehittäminen

HAMK on keskittynyt hyödyntämään ja edelleen kehittämään vertaismentoroinnin mallia, jota on pilotoitu Effective mentoring -hankkeessa. Vertaismentoroinnin toteuttajina ovat olleet HAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. He ovat ohjanneet terveys- ja hyvinvoinnin aiheissa erilaisia toiminnallisia tapahtumia Porstuan kohderyhmälle.

Jatkohanke alkamassa

Taitopaja – Taitoja arkeen ja ammattiin

Taitopaja-hanke toteutetaan Ammattiopisto Tavastian ja Hämeen Ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena 1.5.2021–31.3.2023. Hankkeessa juurrutetaan Porstua-hankkeen ohjaamisen käytäntöjä ja toimintoja sekä toteutetaan moniammatillisessa yhteistyöverkossa kolmiportaista ohjaamisen mallia. Hankkeen tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien ja vailla koulutusta olevien nuorten valmiuksia siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Tavoitteena on rakentaa kolmiportainen ohjausmalli, jossa hyödynnetään toiminnallisia ja digitaalisia keinoja nuorten sekä heidän läheistensä opinto-, ura- ja palveluohjauksessa. Lisäksi opintojen nivelvaiheessa oleville nuorille tarjotaan mahdollisuus tukeen vertaismentoroinnin ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla.

Kolmiportainen ohjausmalli:

 • 1. Tutustuminen: matalan kynnyksen tutustuminen Taitopajan toimintaan.
 • 2. Osaamispolulle: siirrytään Ammatilliset alat tutuksi! -vaiheeseen.
 • 3. Koulutuspolulle: Ohjauspisteeseen saattaminen ja jatkuvan haun hakeminen.

Lue lisää Porstua-hankkeesta Tavastian nettisivuilta.

Sivua päivitetty 6.5.2021 kello 11.16

Uusimmat uutiset

Kevään yhteishaussa Ammattiopisto Tavastiaan valitut opiskelijat

Ammattiopisto Tavastiaan on kevään 2024 yhteishaussa valittu 561 uutta opiskelijaa. Alta löydät uusien opiskelijoiden nimet 13.6. tilanteen mukaisesti. Oppilaitos ei […]

Lue lisää

13.6.2024

Tavastiaan hopeaa Taitajista

Taitaja2024-finaali järjestettiin Kuopiossa toukokuussa. Tavastian opiskelija Henri Murtonen kilpaili logistiikan P5-sarjassa ja palasi kotiin hopeamitalistina. Taitaja2024-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kuopiossa.  Taitaja-kilpailussa […]

Lue lisää

29.5.2024

Onnea ammattiin valmistuneille

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 6.4.–31.5.2024 välisenä aikana yhteensä 263 opiskelijaa. Heistä 26 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Päivämäärä nimen […]

Lue lisää

28.5.2024