Ohjaus ja tuki

Ohjauspiste

Hattelmalantie 8, A-rakennus 2. kerros
Avoinna kouluaikoina ma-pe klo 9.30-13 ja 13.30-14.30
puh. 03 6581 500 (Ohjauspisteen puhelimeen vastataan virka-aikana ma-pe klo 8-16)
ohjauspiste@kktavastia.fi

KESÄJAN AUKIOLOAJAT
Arkipäivisin klo 9.30-14.30

Suljettu 15.-19.7. välisenä aikana (ei puhelinpäivystystä ko. aikoina)

Ohjauspisteestä voit tulla kysymään sinua askarruttavia opiskeluun liittyviä asioita, tekemään hakemuksia tai valintoja sekä varaamaan ajan opiskelijapalveluhenkilöstöltä. Ohjauspiste palvelee myös Tavastian koulutusmahdollisuuksista kiinnostuneita.

Opiskelijapalvelupäällikkö

Hänelle kuuluvat mm. opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, harkintaan perustuva haku, erillishaut), opiskelun erityiskysymykset, palautteet sekä opiskelijoiden oikeusturvan toteutumisen ja hyvinvoinnin seuranta.

 • Päivi Kortesniemi, puh. 050 5957 138,  A-rakennus, 3. kerros

Vastuuopettajan ohjaus

Vastuuopettaja vastaa opiskelijoiden perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun. Hän huolehtii ryhmäyttämisestä, tiedottamisesta ja yhteydenpidosta huoltajiin. Vastuuopettaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä. Ryhmän toimintaa ja järjestyssääntöjen noudattamista seurataan sen vuoksi, että voidaan taata opiskelijoiden turvallisuus ja hyvinvointi  oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä.

Opinto-ohjaajat

Opiskelijaa ohjataan opiskelussa sekä ammatillisessa suuntautumisessa. Ohjauksen avulla edistetään opiskelijan vastuullisuutta ja suunnitelmallisuutta opiskelun aikana. Opinto-ohjaajat löydät A-rakennuksesta, 2. kerroksesta

 • Mika Heinonen, puh. 050 4400 484
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: Kruuppi ja Komesä
  – Liiketoiminnan pt
  – Tieto- ja viestintätekniikan pt
  – Matkailualan pt
  – Kone- ja tuotantotekniikan pt
  – Sähkö- ja automaatioalan pt
  – Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt
  – Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, toimitilahuoltaja
 • Veli-Pekka Körkkö, puh. 050 4086 573
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: Rakmalvi, Kätevä, Prolog (logistiikka)
  – Rakennusalan pt
  – Maanmittausalan pt
  – Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja
  – Talotekniikan pt
  – Logistiikan pt
  – Hius- ja kauneudenhoitoalan pt
  – Taideteollisuusalan pt
  – Tekstiili- ja muotialan pt
  – Valma -koulutus
 • Hannele Pajuoja, puh. 046 9236 780
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: Sote 1 ja 2
  – Sosiaali- ja terveysalan pt
  – Kasvatus- ja ohjausalan pt
 • Maarit Rahkola, puh. 050 5882 530
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: RaCE, Prolog (pintakäsittely ja autoala), kaikkien alojen lukio-opinnot
  – Ravintola- ja catering-alan pt
  – Elintarvikealan pt
  – Autoalan pt
  – Pintakäsittelyalan pt
  – Lukio-opinnot

Uraohjaaja

Vastuuopettaja ja opiskelija tekevät yhdessä opiskelijan urasuunnitelmaa koko opintojen ajan osana HOKSia. Uraohjaajan kanssa voit pohtia oman urasi eri vaihtoehtoja. Uraohjaaja neuvoo sinua myös valmistumisvaiheeseen liittyvissä asioissa ja työnhaussa. Uraohjaaja päivystää Ohjauspisteessä A- rakennuksessa perjantaisin.

 • Taru Vierimaa, puh. 040 7229 182

Erityinen tuki

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos tarvitset pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Erityisen tuen antamisesta tehdään päätös. HOKS-keskustelussa suunnitellaan tarvitsemasi erityisen tuensisältö sekä pedagogisen tuen, opetuksen ja opiskelujärjestelyjen toimenpiteet tutkintokoulutuksen aikana.

Perustutkintokoulutuksessa oleville opiskelijoille, joiden henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet edellyttävät osaamisen arvioinnin mukauttamista, tehdään päätös mukauttamisesta. Mukauttaminen tarkoittaa tutkinnon perusteiden arviointikriteerien sopeuttamista opiskelijan oppimisedellytysten mukaisiksi silloin, kun se on erityistä tukea saavan opiskelijan kohdalla välttämätöntä.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja ohjaus järjestetään pääsääntöisesti samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä ovat esimerkiksi lisäajan antaminen, lukujärjestyksen keventäminen, erilaiset oppimisympäristöt, yksilö- ja pienryhmäopetus, apuvälineiden käyttö ja yksilölliset materiaalit.

Lukiseuloja ja tarvittaessa yksilölukitestejä järjestetään lukuvuoden aikana ja niiden tulosten perusteella mietitään opiskelijalle yksilöllisiä tukitoimia. Ota yhteys konsultoivaan erityisopettajaan

Erityisopetusta koskevissa asioissa yhteyttä voi ottaa vastuuopettajan lisäksi erityisen tuen koordinaattoriin tai oman osaston konsultoivaan erityisopettajaan.

Konsultoivat erityisopettajat osastoittain

 • Komesä: Marja Tuominen, puh. 050 4641 340
 • Kruuppi: Marja Peltoniemi, puh. 050 3689 632
 • Kätevä: Jenny Saarimaa, puh. 050 4400 458
 • Prolog: Anna-Maija Talonen, puh. 050 4400 409, Tia Ekholm, puh. 050 3382 128 (Turenki)
 • Race: Senja Eklöf, puh. 050 4400 891
 • Rakmalvi: Minna Kilkka, puh. 050 5001 374
 • Sote 1 ja Sote 2: Auli Tynkkynen, puh. 050 4437 955

Poikkeaminen

Perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan poiketa, jos ne ovat opiskelijalle kohtuuttomia tai poikkeaminen on perusteltua vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. Poikkeaminen suunnitellaan HOKSin teon yhteydessä. Sinulle voidaan tehdä poikkeamispäätös esimerkiksi siinä tapauksessa, ettet ole aiemmin opiskellut ruotsin kieltä.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, OPVA

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) tarkoituksena on, että saat yksilöllisiin tarpeisiisi perustuvaa osaamista, joka antaa sinulle edellytyksiä osallistua tutkintokoulutukseen ja osaamisen osoittamiseen.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tekemisen yhteydessä sinulle suunnitellaan tarvitsemiasi tukitoimia. OPVA-tuki voidaan toteuttaa niin, että opiskelet tutkintokoulutuksessa ja saat tarvitsemaasi tukea oppilaitoksessa tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. OPVA-opinnot edellyttävät myös omaehtoista opiskelua. OPVA-opinnot voivat olla muun muassa kieliopintoja, matematiikkaopintoja tai yleisiä työelämävalmiuksia parantavia opintoja.

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajaopiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, opiskelevat pääasiassa samoissa ryhmissä kuin syntyperäiset suomalaiset. Kehittyvä kielitaito otetaan opetuksessa huomioon ja tarjotaan tarvittavia tukitoimia. Opetuksen ja ohjauksen toteuttamisessa käytetään erilaisia tukimateriaaleja, mutta ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikilla opiskelijoilla. Tutkintokieli Ammattiopisto Tavastiassa on suomi.

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan on mahdollista osallistua eri muotoiseen suomen kielen opetukseen opintojensa aikana. Suomen kielen opetuksen toteuttamisen ratkaisut vaihtelevat eri opiskelijoilla. Suunnittelet yhdessä vastuuopettajasi kanssa suomen kielen opintojasi HOKS-keskusteluissa. Sinun on suomi toisena kielenä -opintojen lisäksi mahdollista osallistua suomen kielen opintoihin OPVA-opinnoissa. Opintojen sisällöt ja kesto räätälöidään yksilöllisesti HOKS-keskustelussa.

Ammatillisissa perustutkinnoissa maahanmuuttajataustainen opiskelija opiskelee pääsääntöisesti äidinkielen opinnot suomi toisena kielenä -opintoina. Voit lisäksi osallistua oman opiskeluryhmänsä äidinkielen opetukseen. Molemmat arvioidaan suomi toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesti. Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opinnot korvataan pääsääntöisesti suomi toisena kielenä -opinnoilla (Poikkeaminen).

Vuoden kestävä Valma-koulutus tukee tarvittaessa maahanmuuttajien nivelvaihetta ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukena on

 • monikulttuurisuuskoordinaattori, opettaja Tiina Alhainen, puh. 050 4347 008.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia