Ohjaus ja tuki

Ohjauspiste

Hattelmalantie 8, A-rakennus 2. kerros
Avoinna kouluaikoina ma-pe klo 9.30-13 ja 13.30-14.30
puh. 03 6581 500 (Ohjauspisteen puhelimeen vastataan virka-aikana ma-pe klo 8-16)
ohjauspiste@kktavastia.fi

Ohjauspisteestä voit tulla kysymään sinua askarruttavia opiskeluun liittyviä asioita, tekemään hakemuksia tai valintoja sekä varaamaan ajan opiskelijapalveluhenkilöstöltä. Ohjauspiste palvelee myös Tavastian koulutusmahdollisuuksista kiinnostuneita.

Opiskelijapalvelupäällikkö

Hänelle kuuluvat mm. opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, harkintaan perustuva haku, erillishaut), opiskelun erityiskysymykset, palautteet sekä opiskelijoiden oikeusturvan toteutumisen ja hyvinvoinnin seuranta.

 • Päivi Kortesniemi, puh. 050 5957 138,  A-rakennus, 3. kerros

Vastuuopettajan ohjaus

Vastuuopettaja vastaa opiskelijoiden perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun. Hän huolehtii ryhmäyttämisestä, tiedottamisesta ja yhteydenpidosta huoltajiin. Vastuuopettaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä. Ryhmän toimintaa ja järjestyssääntöjen noudattamista seurataan sen vuoksi, että voidaan taata opiskelijoiden turvallisuus ja hyvinvointi  oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä.

Opinto-ohjaajat

Opiskelijaa ohjataan opiskelussa sekä ammatillisessa suuntautumisessa. Ohjauksen avulla edistetään opiskelijan vastuullisuutta ja suunnitelmallisuutta opiskelun aikana. Opinto-ohjaajat löydät A-rakennuksesta, 2. kerroksesta

 • Mika Heinonen, puh. 050 4400 484
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: Kruuppi ja Komesä
 • Veli-Pekka Körkkö, puh. 050 4086 573
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: RakMaLvi, Kätevä ja Prolog- osastosta logistiikan pt, Taitaja 2018 koordinaattori
 • Hannele Pajuoja, puh. 046 9236 780
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: Sote 1 ja 2
 • Maarit Rahkola, puh. 050 5882 530
  Seuraavien opetusosastojen opinto-ohjaus: RaCE, Prolog- osastosta autoalan pt ja pintakäsittelyalan pt, Kaikkien alojen lukio-opinnot

Uraohjaaja

Opiskelijalle laaditaan urasuunnitelma osana HOKSia yhdessä vastuuopettajan kanssa. Uraohjaaja palvelee sinua Ohjauspisteessä

 • Taru Vierimaa, puh. 040 7229 182

Erityinen tuki

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos tarvitset pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Erityisen tuen antamisesta tehdään päätös. HOKS-keskustelussa suunnitellaan tarvitsemasi erityisen tuen sisältö sekä pedagogisen tuen, opetuksen ja opiskelujärjestelyjen toimenpiteet tutkintokoulutuksen aikana.

Perustutkintokoulutuksessa oleville opiskelijoille, joiden henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet edellyttävät osaamisen arvioinnin mukauttamista, tehdään päätös mukauttamisesta. Mukauttaminen tehdään vain siinä määrin, kuin on välttämätöntä. Mukauttaminen tarkoittaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden vähentämistä tai keventämistä ja sopeuttamista oppimisedellytystesi mukaisiksi ja mukautetun arvosana-asteikon tasolle.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja ohjaus järjestetään pääsääntöisesti samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä ovat esimerkiksi lisäajan antaminen, lukujärjestyksen keventäminen, erilaiset oppimisympäristöt, yksilö- ja pienryhmäopetus, apuvälineiden käyttö ja yksilölliset materiaalit.

Lukiseuloja ja tarvittaessa yksilölukitestejä järjestetään lukuvuoden aikana ja niiden tulosten perusteella mietitään opiskelijalle yksilöllisiä tukitoimia. Lukitestejä järjestää

 • erityisen tuen koordinaattori Elina Jalli, puh. 050 443 7978.

Erityisopetusta koskevissa asioissa yhteyttä voi ottaa vastuuopettajan tai ohjaavan opettajan lisäksi erityisen tuen koordinaattoriin tai oman osaston ervaan (erityisestä tuesta vastaava).

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, OPVA

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) tarkoituksena on, että saat yksilöllisiin tarpeisiisi perustuvaa osaamista, joka antaa sinulle edellytyksiä osallistua tutkintokoulutukseen ja osaamisen osoittamiseen.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tekemisen yhteydessä sinulle suunnitellaan tarvitsemiasi tukitoimia. OPVA-tuki voidaan toteuttaa niin, että opiskelet tutkintokoulutuksessa ja saat tarvitsemaasi tukea oppilaitoksessa tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. OPVA-opinnot edellyttävät myös omaehtoista opiskelua. OPVA-opinnot voivat olla muun muassa kieliopintoja, matematiikkaopintoja tai yleisiä työelämävalmiuksia parantavia opintoja.

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajaopiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, opiskelevat pääasiassa samoissa ryhmissä kuin syntyperäiset suomalaiset. Kehittyvä kielitaito otetaan opetuksessa huomioon ja tarjotaan tarvittavia tukitoimia. Opetuksen ja ohjauksen toteuttamisessa käytetään erilaisia tukimateriaaleja, mutta ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikilla opiskelijoilla. Tutkintokieli Ammattiopisto Tavastiassa on suomi.

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan on mahdollista osallistua eri muotoiseen suomen kielen opetukseen opintojensa aikana. Suomen kielen opetuksen toteuttamisen ratkaisut vaihtelevat eri opiskelijoilla. Voit suunnitella yhdessä vastuuopettajasi kanssa suomen kielen opintojasi HOKS-keskusteluissa. Sinun on mahdollista osallistua suomen kielen opintoihin OPVA-opinnoissa. Opintojen sisällöt ja kesto räätälöidään yksilöllisesti HOKS-keskustelussa.

Ammatillisissa perustutkinnoissa maahanmuuttajataustainen opiskelija opiskelee pääsääntöisesti äidinkielen opinnot suomi toisena kielenä -opintoina. Hän voi lisäksi osallistua oman opiskeluryhmänsä äidinkielen opetukseen. Ne arvioidaan suomi toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesti. Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opinnot korvataan pääsääntöisesti suomi toisena kielenä -opinnoilla (Poikkeaminen).

Vuoden kestävä Valma-koulutus tukee tarvittaessa maahanmuuttajien nivelvaihetta ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukena on

 • monikulttuurisuuskoordinaattori, opettaja Tiina Alhainen, puh. 050 4347 008.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia