Toteutusaika 1.5.202130.4.2023

Taitopaja -Taitoja arkeen ja ammattiin hankkeen tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien ja vailla koulutusta
olevien nuorten valmiuksia siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ammattiopisto Tavastian Taitopajassa nuori
voi vahvistaa opiskeluvalmiuksia ja osaamista siten, että tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtyminen mahdollistuu.
Taitopajassa nuoret voivat selkeyttää ammatinvalintaa ja luoda omannäköisen urasuunnitelman. Hankkeessa
nuorelle tarjotaan mahdollisuus lujittaa omaa osaamisidentiteettiä, itsetuntemusta/itseluottamusta ja hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään verkko-oppimisympäristöjä siten, että ne ovat nuorelle saavutettavissa 24/7.

Kohderyhmänä ovat Hämeenlinnan seudun alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa tai
koulutuksen tai työelämän ulkopuolella vähäisen koulumenestyksen, oppimisvaikeuksien tai kielen
(maahanmuuttaja taustaiset) tuominen haasteiden takia. Uussuomalaisten sujuva kototutuminen ja työelämän
vaatimuksia vastaava osaaminen edistää osaltaan alueen sosiaalista hyvinvointia. Toimintaympäristössä nuori voi kokeilla, harjoitella ja näyttää hankkimaansa osaamista.

Tavoitteena on rakentaa kolmiportainen ohjaus -malli, jossa hyödynnetään digitaalisia ja toiminnallisia keinoja nuorten ja heidän läheisten opinto-, ura- ja palveluohjauksessa. Lisäksi opintojen nivelvaiheessa oleville nuorille tarjotaan mahdollisuus tukeen vertaismentoroinnin ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla.

Hankkeen tavoitteet

1. Tuottaa ohjausmalli, joka edistää ilman toisen asteen koulutusta olevien nuorten ja maahanmuuttajataustaisten
nuorten siirtymistä nuorelle sopivaan ammatilliseen koulutukseen. Kolmiportaisen ohjauksen mallin avulla
ehkäistään vääriä valintoja ja ammatillisen tutkintoon johtavan koulutuksen keskeytymistä. Tarkoituksena on, että
luotu ohjausmallista muodostuu pysyvä käytänne Ammattiopisto Tavastiaan.
2. Osaamiskartoitusmallin luominen osaksi kolmiportaista ohjausmallia.
3. Vakiinnuttaa Taitopaja ympäristöstä living lab, joka toimii myös HAMK:n opiskelijoiden oppimisympäristönä.


Mukana olevat organisaatiot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Hallinnoiva organisaatio)
Ammattiopisto Tavastia

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto/Hämeen elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja antaa

Pia Paananen

Lehtori, Tuva-koulutus
Pia.Paananen@kktavastia.fi
+358504641335

Sivua päivitetty 3.5.2023 kello 09.53