Toteutusaika 1.5.2019–30.4.2022

Hankkeen taustalla on OECD:n aikuisten osaamista arvioinut kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC), jonka mukaan merkittävällä osalla suomalaisista aikuisista on puutteita perustaitojen (lukutaito, numeraaliset taidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot) hallinnassa. Ammatillisessa koulutuksessa perustaitojen heikko osaaminen näkyy paitsi koulutukseen hakeuduttaessa myös koulutuksen jo alettua, jolloin perustaitojen näennäisosaaminen paljastuu.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet sekä näiden taitojen opiskelulla tukea ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista niin oppilaitos- kuin työelämäympäristössäkin. Tavoitteena on, että puutteelliset perustaidot tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tukitoimet tukisivat ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien suorittamista.

Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja potentiaalisten koulutukseen hakeutujien tavoittamiseksi sekä tämän kohderyhmän perustaitojen parantamiseksi. Tämän tavoitteen toteutumiseksi kokeillaan uusia oppilaitosten ja niiden ulkopuolisten ohjaavien tahojen yhteistyömalleja, joilla tavoitetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia.

Erityisinä kohderyhmänä tässä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.

Hankkeen tuloksena syntyy materiaaleja ja malleja perustaitojen testaamiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalleja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien koulutukseen pääsyn helpottamiseksi sekä perustaitojen kehittämiseksi ja heikot perustaidot omaavien opiskelijoiden opintojen tukemiseksi. Näiden vaikutuksesta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien pääsy koulutukseen helpottuu, heikoista perustaidoista johtuvat opintojenkeskeyttämiset vähenevät ja jo koulutuksen parissa olevilla opintosuoritukset paranevat perustaitojen kehittymisen myötä.

Hankkeen sivut


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Turun aikuiskoulutussäätiö
Turun kaupunki (hallinnoiva organisaatio)

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätietoja antaa

Sirpa Rintala

Lehtori, projektityöntekijä, Puhki-hanke ESR | Perusta-hanke ESR
Sirpa.Rintala@kktavastia.fi
+358408251755

Sivua päivitetty 11.5.2022 kello 10.57