Yleinen

Tavastia tekee työtä yhdenvertaisuuden eteen

14.3.2024

Tavastiassa selvitettiin opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksia yhdenvertaisuuden nykytilasta. – Haluamme olla oppilaitos, jossa opiskelijat ja henkilöstö kokevat olonsa turvalliseksi ja tulevansa kohdelluksi yhdenvertaisesti. Halusimme kyselyn avulla selvittää, missä asioissa toimintatapoja pitäisi kehittää, kertoo rehtori Heini Kujala.

Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Opiskelijoiden ajatuksia

Ammattiopisto Tavastiassa järjestettiin opiskelijoille yhdenvertaisuuteen liittyvä kysely, jossa kysyttiin anonyymisti kokemuksia siitä, missä yhdenvertaisuus toteutuu hyvin ja missä se ei toteudu. Kyselyssä kysyttiin opiskelijoilta, kuinka hyvin yhdenvertaisuus toteutuu Ammattiopisto Tavastiassa. Vastauksia pyydettiin asteikolla 1 (huonosti) – 5 (oikein hyvin). Opiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 3,61, vastaajia oli 54.

Hyvänä yhdenvertaisuuden toteutumisena koettiin mm. opettajat, opetuksen laatu, ruokailutilanteet, tasavertainen kohtelu, ryhmät ja mukaan ottaminen. Epäyhdenvertaisuutta oli havaittu sukupuoleen liittyen mm. tyttöjen ja poikien erilaisessa kohtelussa. Etniseen taustaan liittyviä kokemuksia oli mm. siitä, että myös kouluympäristössä käytetään rasistisia ja muuten loukkaavia sanoja. Koettiin, että ryhmätehtävissä ei aina oteta vieraskielisiä mukaan eivätkä kaikki saa aina tarvitsemaansa tukea.

Moni vastasi, että ei ole kokenut tilanteita, joissa yhdenvertaisuus ei toteudu.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan myös sitä, paljonko Ammattiopisto Tavastiassa on rasismia. Vastausasteikko oli 1 (hyvin vähän) – 5 (paljon). Opiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 2,00.

Kyselyssä kerrottiin rasismikokemuksista sekä henkilöstön että opiskelijoiden tekoina. Esiin nostettiin esimerkkejä tilanteista, joissa oli koettu rasistista kielenkäyttöä, vitsejä, huutelua ja ulos sulkemista.

Henkilöstön näkökulmia

Opiskelijakyselyn lisäksi kysyttiin myös Ammattiopisto Tavastian henkilöstöltä, kuinka hyvin yhdenvertaisuus heidän mielestään toteutuu. Vastauksia pyydettiin asteikolla 1 (huonosti) – 5 (oikein hyvin). Henkilöstön vastausten keskiarvo oli 3,42, vastaajia oli 39.

Henkilöstö tunnisti monia asioita, joissa yhdenvertaisuus Ammattiopisto Tavastiassa toteutuu opiskelijoiden kohtelussa hyvin: Opiskelijoita kohdellaan samanarvoisesti, yhdenvertaisuuteen pyritään ja siihen voi Tavastiassa vedota. Kyselyssä otettiin esiin yhdenvertaisuuden johtaminen sekä koordinointi ja toiminta yhdenvertaisuuden edistämiseksi on suunnitelmallista.

Opiskelijavalinnat ovat yhdenvertaisia Tukitoimia ja ohjausta on saatavilla. Jokaista kuullaan ja yhdenvertaisuuteen kiinnitetään huomiota. Onnistumisina koettiin arviointi, eriyttäminen ja lähtötason mukaan eteneminen. Palvelupisteet tukevat yhdenvertaisuutta.

Henkilöstö tunnisti myös asioita, joissa yhdenvertaisuus henkilöstöä kohtaan toteutuu hyvin: tavastialaisilla on kyselyn tulosten mukaan mahdollisuus kehittää omaa työtään ja käydä koulutuksissa. Meillä on luottamuksen toimintakulttuuri. Tavastiassa hyväksytään kaikki uudet kollegat samalla tavoin työyhteisön jäseniksi, rekrytointi on tasapuolista ja henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti. Meille otetaan töihin maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, hyödynnetään heidän osaamistaan eri kieliryhmien opetuksessa. Esiin nostettiin myös Pride-viikkoon liittyvä sateenkaariliputus.

Kyselyn vastaukset toivat näkyviin sen, miten eri tavoin me tavastialaiset vielä koemme ja ymmärrämme yhdenvertaisuuden. Kyselyssä kuvattiin opettajien kokemaa riittämättömyyden tunnetta opiskelijoiden moninaisiin tarpeisiin vastaamisessa. Kyselyssä nousi esiin kehittämistarpeita ja -ideoita mm. tukitoimien erilaiseen saatavuuteen eri yksiköissä, erilaisiin henkilöstöjohtamisen linjauksiin eri esihenkilöillä, eri toimintatapoihin työyksiköissä ja kokemuksiin ja näkemyksiin sopivasta käyttäytymisestä sekä kielenkäytöstä. Esiin nousseet kehittämisideat ovat hyvä pohja yhteisten toimintamallien rakentamiseen.

Kyselyssä pyydettiin myös henkilöstöä arvioimaan sitä, paljonko Ammattiopisto Tavastiassa on rasismia. Vastausasteikko oli 1 (hyvin vähän) – 5 (paljon). Henkilöstön vastausten keskiarvo oli 2,16. Henkilöstö tunnisti rasismia vähän enemmän kuin opiskelijat.

Henkilöstö kuvasi kyselyssä havaitsemaansa rasistista nimittelyä ja huumoriksi naamioitua rasismia sekä aggressiivisuutta maahanmuuttajia kohtaan. Kyselyssä tuli esiin kielteisiä asenteita maahanmuuttaneita, homoseksuaaleja ja nuoria kohtaan. Kyselyssä kuvattiin myös yksittäisiä kokemuksia katsomuksiin liittyvästä syrjinnästä.

Tuloksista toimenpiteisiin

Kyselyjen tuloksia on käyty läpi useissa työryhmissä: osastojen monikulttuurisuusyhteyshenkilöt -ryhmässä, laaturyhmässä ja ammattiopiston johtoryhmässä. Tulokset ovat herättäneet hyvää, avointa ja kehittämistä tukevaa keskustelua. On selvää, että Tavastiassa ei hyväksytä rasismia. Yhdenvertaisuuteen pyritään ja sen eteen työskennellään. Yhdenvertaisuuteen sitoutumista edellytetään niin opiskelijoilta kuin henkilöstöltäkin. Samalla kyselyn tulokset osoittavat, että työtä on edelleen tehtävä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

– Oli hienoa saada kyselyssä niin paljon sanallisia vastauksia, joissa sekä kiitettiin että annettiin rakentavaa palautetta. Oli ilo, että kyselyssä oli huomattu hyvä ja sai välittää kiitoksia hyvästä yhdenvertaisuutta tukevasta toiminnasta moneen suuntaan. Samalla tavalla oli hienoa, että myös epäkohtia saatiin näkyviin ja tunnistettiin prosesseja ja toimintatapoja, joissa on syytä parantaa yhdenvertaisuutta. Erityisen mukava oli huomata, miten rakentavasti opiskelijat osasivat antaa palautetta myös tilanteissa, joissa oli mukana tyytymättömyyttä, kuvaa monikulttuurisuuskoordinaattori Tiina Alhainen tunnelmiaan kyselystä.

– Avoin keskustelu kyselyn tuloksista mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Työ jatkuu rasismin vastaisella viikolla muun muassa pedagogisessa kehittämisfoorumissa, jossa muotoillaan yhdessä tavastialaisia toimintatapoja niin, että olemme aiempaakin yhdenvertaisempi opiskelu- ja työyhteisö, toteaa rehtori Heini Kujala.

(Teksti Tiina Alhainen)

Sivua päivitetty 14.3.2024 kello 11.09

Uusimmat uutiset

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024

Yritysyhteistyö: Patria kävi kylässä

Ammattiopisto Tavastia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa eri aloilla. Opiskelijat näkevät ja kokevat aitoa työelämää monella eri tapaa, vierailut ovat […]

Lue lisää

27.3.2024