Toiminta ja talous

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, Talousarvio 2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio

Vuosittain syksyllä laaditaan ja yhtymäkokous joulukuussa hyväksyy koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja Talousarvio vuodelle 2020

Tuloskortti

Toiminnan suunnittelu seuraa strategista suunnittelua. Siinä, missä strateginen suunnittelu vastaa kysymyksiin ”mitä ja miksi?”, vastaa toimintasuunnitelma kysymykseen ”kuinka?”. Strategia siis puretaan toiminnaksi, tavoitteiksi ja tunnusluvuiksi. Koulutuskuntayhtymässä toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään tuloskortteja ja niistä johdettuja, aikataulutettuja ja vastuutettuja kehittämissuunnitelmia.

Tuloskortin strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät tulevat kuntayhtymän strategiasta. Lisäksi tuloskorttia laadittaessa otetaan huomioon valtiovallan linjaukset, mm. ammatillisen koulutuksen reformi, Tavastian toimintaohjelmat, omistajakuntien lausunnot, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstökyselyjen tulokset ja kehityskeskustelujen yhteenveto.

Tuloskorttiin merkitään seuraavien viiden alueen sitovat tavoitteet ja avaintoimenpiteet:

  • Opiskelijat
  • Aluevaikuttaminen ja kumppanuus
  • Organisaation toiminta
  • Talous ja puitteet
  • Henkilöstö
  • Erityisteema

Tulosmittarit

Koulutuskuntayhtymä Tavastian voimassa olevat toiminnan tuloksellisuusmittarit ja niiden toteutuminen esitetään mittaritaulukossa. Osa näistä mittareista on myös käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa oppilaitosten tuloksellisuusvertailussa, jonka mukaan jaetaan rahallinen tuloksellisuuserä oppilaitoksille. Mittareiden tavoiteasetanta tehdään osastojen kanssa alkusyksyllä käytävissä tulosneuvotteluissa. Yhteiseksi kuntayhtymän tavoiteluvuksi tulee osastojen tavoiteluvuista saatu keskiarvo.

Raportointi

Koulutuskuntayhtymän toiminnasta raportoidaan laajemmin hallitukselle ja yhtymäkokoukselle kaksi kertaa vuodessa. Puolivuotisraportti käsittää ajanjakson 1.1-30.6. Raporttiin kootaan toimenpiteet, mitkä on tehty tuloskortin tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittareiden toteutuminen 30.6 tilanteessa. Lisäksi raportissa esitetään haasteita loppuvuodelle toimenpiteiden toteutumisen suhteen ja ennakoidaan mittarien vuositulosta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastelee koko toimintavuotta 1.1-31.12. Sananmukaisesti toimintakertomus on kertomus lukuvuoden toiminnasta ja sen tuloksista. Tuloskortin tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen sekä mittarien tulosten ohella toimintakertomus kuvaa kuntayhtymän hallintoelinten toiminnan ja esittelee myös laajemmin ammattiopiston eri osastojen ja lukioiden saavutuksia. Tilinpäätös on määrämuotoinen ja kertoo tilikauden tuloksen lisäksi kuntayhtymän toimintaan saaduista tuloista ja toimintaan käytetyistä menoista pääluokittain.

Taloudesta ja sen toteutumisesta laaditaan lisäksi kolmannesvuosiraportti (4. kuukauden välein), joka käsitellään yhtymähallituksessa ja toimitetaan Hämeenlinnan kaupungille konserniraportointia varten.

Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2018
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Palkkiosääntö

Palkkiosääntö

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia