Toteutusaika  1.1.2022 – 30.4.2024

Hankkeen visiona on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua järjestämällä ammatillisen koulutuksen digitalisaation johtaminen ja askelmerkit digitalisaation toteuttamiseksi. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan valtakunnallinen digitaalisen osaamisen kehittämisen polku ja koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämisen polun kohderyhmät huomioivaksi ja ohjaavaksi kokonaisuudeksi.

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Ilman riittävää osaamista ja kyvykkyyttä koulutuksen järjestäjät eivät pysty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin. Koulutusjohdon, henkilökunnan sekä muiden sidosryhmien on ymmärrettävä tietyllä tasolla asioita, jotta digitalisaatiota kyetään hyödyntämään.

Koulutusten teema ovat mm. digitalisaation johtaminen ja hallinto, opetuksen ja oppimisen johtaminen, sekä pedagogiikan johtaminen. Koulutuksissa käsitellään riittävässä laajuudessa ja johtamisen näkökulmasta myös mm. tiedolla johtamista, tulevaisuuden teknologioita ja niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia sekä kyberturvallisuutta. Koulutuksissa huomioidaan myös tietoturvaan, tietosuojaan, tiedonhallintaan,  saavutettavuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvä kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö ja ohjeistus.


Mukana olevat organisaatiot

Hallinnoiva organisaatio Työtehoseura Ry
Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Riikka Lehto

Koulutuspäällikkö, ohjauspalvelut ja tiedolla johtaminen
Riikka.Lehto@kktavastia.fi
+358504737323

Sivua päivitetty 8.5.2024 kello 09.28