Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Lukiolain (luku 5 pykälät 19 – 29) mukaan opiskelijalla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia.  Koulun järjestyssäännöt ja toimintaohjeet ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen työmme sujuisi mahdollisimman hyvin. Ne luovat kouluyhteisöllemme rauhallisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön, jossa meillä on hyvä olla ja jossa saamme aikaan hyvää tulosta.

Täysi-ikäisyys

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, Wilma sulkeutuu huoltajilta. Täysi-ikäinen opiskelija voi antaa suostumuksensa huoltajien Wilman käyttöön, jolloin huoltaja pääsee edelleen seuraamaan opiskelijan suorituksia ja selvittämään poissaoloja. Suostumus annetaan kirjallisesti kansliaan, vapaamuotoisella ilmoituksella (esim. xx antaa huoltajalleen xx luvan jatkaa Wilman käyttöä).

Mikäli täysi-ikäinen opiskelija ei anna lupaa Wilma-ohjelman käyttöön, hänen huoltajansa selvittää poissaolot kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella tai sairastuminen todistetaan muulla luotettavalla selvityksellä kuten esimerkiksi terveydenhoitajan- tai lääkärintodistuksella. Jos sairauden vuoksi joudut olemaan koulusta poissa pitempään kuin kaksi päivää, ilmoita siitä ryhmänohjaajallesi. Täysi-ikäinenkään opiskelija ei siis voi selvittää itse omia poissaolojaan.

Poissaolot ja myöhästely

Lyseon lukion poissaolokäytäntöä ohjaavat samat säännöt, joita noudatetaan myös työelämässä ja muualla yhteiskunnassa. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Lisäksi opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin/apulaisrehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa.

 • Kesken koulupäivän koulusta poistumiseen on saatava lupa joko terveydenhoitajalta tai opettajalta.
 • Poissaolon sattuessa tulee jokainen poissaolo selvittää Wilma-ohjelman kautta kurssien opettajalle. Alaikäisellä opiskelijalla selvityksen tekee huoltaja ja 18-vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta kysytään vanhemmille lupa seurata poissaoloja ja opintoja Wilma-ohjelmasta.
 • Asiaton poissaolo ja myöhästyminen opetuksesta vaikuttavat jatkuvan näytön arviointiin. Opiskelijalla on oikeus osallistua opetukseen, mutta opettaja voi myöhästymistapauksissa olla ottamatta opiskelijaa luokkaan esim. kuuntelun tai sanakokeen aikana. Opiskelija odottaa luokan ovella, kunnes hän saa luvan tulla oppitunnille. Asiaton poissaolo tai selvittämättömät poissaolot voivat estää kurssiarvostelun tai johtaa kurssin arvostelussa heikompaan arvosanaan kuin mitä opiskelija siitä muutoin saisi.
 • Tiedossa olevan pätevän syyn nojalla voi anoa lupaa koulusta poissa olemiseen. Se on aina anottava etukäteen
  • yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen aineen opettajalta
  • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
  • pitemmäksi ajaksi apulaisrehtorilta.
  Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan mm. opintomenestyksen, kurssisuoritusten ja poissaolojen perusteella. Tällaisiin syihin perustuvien poissaolojen vuoksi ei opiskelijalla ole oikeutta saada tukiopetusta poissaoloaikana opiskeltujen asioiden osalta. Opettajalla on oikeus vaatia kaikki poissaolot eri tavoilla korvattaviksi, ja ne tulee suorittaa opettajan määräämän aikataulun puitteissa.

Poissaoloanomus

Vilppi kokeessa

Mikäli opiskelija jää kiinni lunttaamisesta, hänen kurssisuorituksensa hylätään ja hänen on suoritettava kurssi uudelleen osallistumalla opetukseen. Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä rehtorille että alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat koulussamme kiellettyjä. Mikäli koet tulleesi häirityksi tai huomaat jotakuta muuta häirittävän kerro aina aikuiselle/koulun henkilökuntaan kuuluvalle, että häirintä saadaan loppumaan.

Muistilista toimintaohjeista seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi
Seksuaalinen häirintä puuttuminen toimintaohje

Koulutilojen käyttö ja välitunnit

Oppilailla on oikeus oleskella välituntisin ja vapaatuntien aikana lukion niissä tiloissa, joissa ei ole opetusta ja jotka ovat avoinna.   Lukiolaiset saavat poistua vapaasti koulun alueelta.

Koulussa toimii avoin langaton verkko. Opiskelijat kuljettavat koulussa mukanaan omaa päätelaitetta, jota käytetään usein myös oppitunneilla opettajan määrittelemällä tavalla.

Päihteiden käyttö (alkoholi, tupakka, huumeet) on kielletty lukion alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kouluaikana sekä lukion järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä ja matkoilla.

Polkupyöriä säilytetään pyörille varatuissa telineissä. Mopot ja moottoripyörät pysäköidään niille varatuille pysäköintialueille.

Paloturvallisuuden ja siivouksen vuoksi reppuja ei saa säilyttää rappusissa ja hajallaan pitkin käytäviä. Tilapäisesti niitä voi säilyttää opiskelijoille osoitetussa 1 krs:n tilassa. Koululla on saatavilla lukittavia säilytyslokeroita. Halukkaat voivat tiedustella lokerikkoa apulaisrehtorilta.

Koulusta eroaminen

Mikäli opiskelija keskeyttää opiskelun lukiossa on siitä keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä kirjallinen ilmoitus rehtorille. Jos opiskelija laiminlyö koulussa käymisen, rehtori voi todeta hänet eronneeksi koulusta.

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 749 3843

apulaisrehtori Tiina Kivinen
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 509 0757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia