Täältä löydät tietoa opintojaksojen erilaisista suoritusmahdollisuuksista ja ohjeet mitä tehdä, jos opintojaksoja tarvitsee uusia tai vaihtaa.

Opintojaksolle ilmoittautuminen

Ensimmäisenä vuonna opintojaksot ovat pääosin pakollisia. Opintojaksolle mennään lukujärjestyksen mukaisesti. Ole paikalla opintojakson alkaessa niin opettaja ei ota uutta opiskelijaa tilallesi. Jos olet sairaana opintojakson ensimmäisillä tunneille, ilmoita opettajalle, että olet tulossa opintojaksolle, kun tervehdyt.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Wilman kautta. Seuraavan jakson valintoja voi muuttaa vain opinto-ohjaajan kautta päättöviikon alkuun mennessä eli ennen jakson päättöviikkoa. Tarkista aina seuraavan jakson lopullinen lukujärjestyksesi ennen uuden jakson alkamista. Muutoksia voi lukujärjestykseen tulla, koska opinto-ohjaajat joutuvat tasaamaan opetusryhmiä koko lukuvuoden ajan.

Mikäli tietty opintojakso on jo täynnä, voi opinto-ohjaaja muuttaa yksittäisten opiskelijoiden lukujärjestystä siten, että kenenkään opinnot eivät viivästy. Ajantasainen opintotarjotin on koulun kotisivuilla.

Opintojaksojen suoritustavat

Lähiopetus

Opiskelemme pääsääntöisesti lähiopetuksessa oppitunneilla. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on tarjolla joissakin aineissa ja opintojaksoissa.

Itsenäinen opiskelu

Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta tulee tehdä sitova kirjallinen sopimus asianomaisen opettajan kanssa ennen kurssin/opintojakson alkua ja ennen uuden lukuvuosijakson alkua. Erityisestä syystä voidaan poiketa mainitusta aikarajasta. Tällaisia syitä on esim terveydellisistä tai opinto-ohjauksellisista syyt.

Itsenäisen suorittamisen lomakkeita on saatavilla lukion kansliasta. Itsenäiseen suoritukseen tarvitaan lupa, jonka myöntää apulaisrehtori tai rehtori, mutta sitä ennen asiasta on neuvoteltava opettajan kanssa. Yhteisessä sopimuksessa määritellään tenttimisajat ja väli- ym. tehtävien palautusajat sekä muut suoritukseen liittyvät menettelytavat kuten kokeet/tentit opettajan kanssa. Itsenäisesti suoritettavien opintojen vaatimukset ovat samat kuin lähiopetuksenkin. Itsenäisesti suoritetuista opinnoista ei voi saada hylättyä arvosanaa (ks. tarkemmin ops), eikä hylätystä tenttisuorituksesta saa merkintää rekisteriin.

Joidenkin opintojaksojen kuten liikunnan tai vieraiden kielten suullisten kurssien suorittaminen itsenäisesti tenttimällä ei ole mahdollista, sillä työtavat, sisällöt ja/tai arviointiperusteet ovat itsenäisesti suoritettuna haasteellisia. Lisätietoja itsenäisen suorittamisen mahdollisuuksista saa kunkin aineen opettajilta. Opetussuunnitelmassa on kunkin aineen ja opintojakson kohdalla mainittu, mikäli itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

Verkkokurssit

Lisäksi on tarjolla verkkokursseja, joista saa tietoa opinto-ohjaajalta. Verkkokursseille ilmoittaudutaan ja niiden suorittamisaika on 7 viikkoa siitä, kun on saanut opintojaksoavaimen.

Muualla suoritetut opinnot

Lukion oppimäärään voidaan säädösten mukaan sisällyttää muualla kuin lukiossa suoritettuja opintoja sen mukaisesti kuin lukion tuntijako sallii pakollisten ja valtakunnan valinnaisten lisäksi. Hyväksyjä on rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö. Mikäli haluat opintoihisi laskettavan mukaan muualla suorittavia opintoja, selvitä aina koulustasi, onko suunnittelemasi opinnot sellaisia, jotka voidaan hyväksytään lukio-opintoihin.

Muualla suoritettuja opintoja hyväksytään opiskelijan anomuksen perusteella. Opintojaksoksi voidaan hyväksyä suoritus, joka on lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen ja kestoltaan vähintään 30 läsnäolotuntia. Koululle toimitettavasta alkuperäisestä todistuksesta tulee ilmetä eriteltyinä opintojen keskeinen sisältö, laajuus tunteina, opetuksen antajan pätevyys ja suorituksen arviointi.

Muissa lukioissa suoritetut opinnot hyväksytään lukion oppimäärään. Opintoja voi suorittaa myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Niiden hyväksymisestä lukion oppimäärään päättää rehtori.

Sibelius-opiston ja Aimo-koulun (kuvataide/ käsityökoulu) opinnot opiskelija voi lukea hyväkseen siltä osin, kuin ne on saatu valmiiksi lukioaikana. Urheiluun ja valmennukseen liittyvät opinnot edellyttävät näyttöä valtakunnantason suorituksista. 

Vaihto-oppilasvuoden lukiotasoisista opinnoista hyväksytään erikseen neuvoteltavat suoritukset. Periaatteena on, että yksi opintojakso vastaa ympärivuotista yhden viikkotunnin opiskelua. Kun lukio-opintoihin anotaan hyväksyttäväksi ulkomaisia opintoja, tulee opiskelusuorituksista olla selkeä eritelty näyttö: opiskelupaikan taso, opintojen laatu ja kesto tunteina, arviointi ja/tai osallistuminen poissaoloineen sekä suoritustaso. Ilman näiden tietojen ilmenemistä todistuksesta vaihto-oppilasvuoden opintoja ei voida lukea hyväksi lukio-oppimäärään. Vaihto-oppilasvuodesta voidaan laskea kertyvän 2-16 op riippuen vuoden aikana opiskeluista opinnoista. Tämä on syytä huomioida, kun saa/pyytää vaihtokoulusta todistuksen.

Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä myös muita koti- tai ulkomaisia opintoja. Päätöksen korvaavuudesta tai hyväksi lukemisesta tekee rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö tutustuttuaan alkuperäisiin todistuksiin ja mahdollisesti neuvoteltuaan opiskelijan kanssa.

Projektit

Vuosittain koulussa toteutuu monia projekteja, joista osa on tiedossa lukuvuoden alkaessa. Niistä tiedotetaan ryhmänohjauksissa ja viikkotiedotteessa sekä vastuuopettajan lähettämällä erillisellä Wilma-viestillä. Kansainvälisistä opinnoista osa on projektiopintoja.

Opintojaksomuutokset ja opintojakson vaihtaminen

Oppiaineen oppimäärä muodostuu oppilaan itse tekemistä ainevalinnoista. Ainevalintojaan ei tule muuttaa omatoimisesti ilman yhteistä sopimista. Sopiminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelija voi vaihtaa valitsemiaan opintojaksoja jaksosta toiseen tietyin ehdoin. Joskus voi olla järkevää esimerkiksi tasata opintokuormaa. Aina tulee kuitenkin varmistaa etukäteen, että uudessa ryhmässä on tilaa lisäopiskelijalle. Tämä tapahtuu helpoimmin Wilman kautta, jossa on koko ajan nähtävillä ryhmän opiskelijoiden määrä. Ainevalintojen muutokset on kuitenkin hyvä tehdä opinto-ohjaajan kanssa, jotka tarkistavat, että opinnot etenevät valtakunnallisen tuntijaon edellytysten mukaisesti. Tällä tavoin varmistaa myös, että opintojen loppuvaiheessa ei tule yllätyksiä.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan opintojaksosta saatu hyväksytty numero tarvittaessa lyhyen opintojakson numeroksi.

Jakson päättöviikko, kokeiden palautus ja palautekeskustelu

Jokaisen jakson lopussa on kuuden päivän pituinen päättöviikko. Jokaisena päivänä on yhden koodin (1–6) tunnit kello 8–12 välillä. Päättöviikon koodijärjestys on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koodien 7 ja 8 osalta opettaja sopii ryhmän kanssa erikseen, miten toimitaan. Päättöviikolla voi olla myös muuta koulun toimintaan liittyvää ohjelmaa. Mahdollisten kokeiden palautus toteutetaan jaksoittain ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.  Päättöviikon suoritukset palautetaan samassa luokassa, missä ne on tehty.

Opintojaksojen arvosanat

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin 4–10. Paikallisten valinnaisten opintojaksojen arvioinnissa käytetään suoritusmerkintää (S/H). Kaikki tehtävät on palautettava opettajan antaman aikataulun mukaisesti. Mikäli opiskelija sairastumisen tai muun hyväksytyn poissaolon vuoksi ei ole voinut palauttaa tehtäviä sovittuun määräaikaan mennessä, on asiasta sovittava opettajan kanssa. Näissä poikkeustilanteissa voi opettajan kanssa sopia aikataulun pidentämisestä. Myös urheilulinjalaiset voivat sopia poikkeavasta aikataulusta , jos kilpailu- tai harjoittelutilanne niin vaatii.

Arvosanat 5-10 Opintojakso on hyväksytty ja opintopistemäärä lasketaan opintojen kokonaispistemäärään.

S-merkintä (S) Opintojakso on hyväksytty suoritusmerkinnällä. Opintopistemäärä lasketaan kokonaispistemäärään.

4 Opintojakso on hylätty ja sen voi uusia. Opintojakson pistemäärä lasketaan kokonaispistemäärään, mutta oppimäärässä on huomioitava 2/3-sääntö. Valtakunnallisen valinnaisen voi pyytää poistettavaksi rekisteristä, jolloin myös suorituspistemäärä poistuu. Tehdään kirjallisesti.

H-merkintä. Opintojakso on hylätty ja sen voi uusia. Ei merkintä opintorekisteriin.

K-merkintä (K) annetaan kun opintojakson suoritus on kesken. Opintojakso on kesken, jos suorituksia puuttuu, mutta opettaja katsoo, että ne palauttamalla tai tekemällä voi arvosanan saada.

Uuden opetussuunnitelman mukaiset arviointimerkinnät ovat koostetusti opetussuunnitelman arviointiosiossa. Pääset siihen tästä: opetussuunnitelman arviointiosio.

X-merkintä (X). Se annetaan, kun

  • opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia edes arvosanalla 4
  • arvioitavissa suorituksissa on käytetty vilppiä
  • K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä
  • opiskelija keskeyttää itse opintojakson (ei ole saapunut paikalle tai jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa).

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssi on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Kurssin voi käydä uudelleen istumalla kurssin tai suorittamalla sen itsenäisesti (jos se opsin mukaan on mahdollista).

O-merkintä (O) Käytetään pitkien opintojaksojen väliarviointiin. Pitkillä opintojaksoilla tarkoitetaan yli 2 op:n arvoisia opintojaksoja. Toimii opintojen seuraamisen välineenä eikä ole virallinen arviointimerkintä. O-merkintä muutetaan arvosanaksi, kun koko opintojakso on opiskeltu ja arvioinnin edellytykset ovat täyttyneet.

Hylätty opintojaksosuoritus ja sen uusiminen

Hylätyn opintojakson uusimista on mahdollisuus yrittää kerran kunkin jakson jälkeen järjestettävinä uusintakoepäivinä. Itsenäisesti suoritettua (/tenttimällä suoritettua) hylättyä ei voi korvata uusintakuulustelulla tai lisätehtävillä. Niissä tapauksissa, joissa opiskelijan suoritus on hylätty (arvosana 4) eikä se tule uusintakuulustelussakaan hyväksytyksi, on opiskelijan syytä välittömästi ottaa yhteys opinto-ohjaajaan ja päivittää oma opintosuunnitelmansa.

Oppiaineen päättöarvosanan voi saada vain, jos hylättyjen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten määrä kokonaiskurssimäärästä on enintään seuraavan taulukon mukainen:

KokonaisopintopistemääräHylättyjä voi olla
2-4 opintopistettä /1-2 kurssia0 op/0 kurssia
6-10 op/3-5 kurssia2 op/1 kurssi
12-16 op/6-8 kurssia4 op/2 kurssia
18 op/ 9 kurssia6 op/3 kurssia

OPS 1.8.2021 tai sen jälkeen aloittaneilla: 2/3 oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaista opintopistemäärästä tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Hylätyn valtakunnallisen valinnaisen opintojakson voi pyytää poistettavaksi rekisteristä, mutta samalla menettää myös opintopisteet.

Toimenpiteet kurssien suorittamiseen ja uusimiseen liittyvissä tilanteissa

Avaa PDF

Hyväksytyn opintojakson uusiminen

”Opiskelijalla on oikeus korottaa yhden kerran hyväksyttyä opintojaksoa erikseen sovittavana yleisenä ajankohtana. Opintojakso tulee arvioida monipuolisilla näytöillä. Hyväksyttyä opintojaksoa voi uusia myös suorittamalla opintojakso uudelleen, jos se on työjärjestysteknisesti mahdollista, suorittamalla opintojakso itsenäisesti tai osoittamalla muulla tavoin hankittu osaaminen. Arvioinnin pitää olla tällöinkin monipuolista.”, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2021

Tukiopintojaksoilla voi tietyin edellytyksen yrittää korottaa saatua opintojakson arvosanaa.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelut järjestetään opetetuissa aineissa jaksojen jälkeen (ks. kotisivujen opiskelijakalenteri tai kotisivujen työ-ja loma-ajat -sivu). Uusintakuulusteluun saa osallistua opiskelija, joka on saanut opintojaksosta hylätyn (4) arvosanan, on ollut poissa päättöviikon arvioitavasta suorituksesta sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia tai suorittaa itsenäisesti/tenttimällä sellaista opintojaksoa, jonka suoritukseen hänellä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua esim päättöpäivänä jo muun opintojakson koe.

Hylätyn opintojakson uusintaan voi osallistua kerran. Jos tulos jää hylätyksi, opintojakso on käytävä uudestaan. Jos opiskelija on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan ja ilmoittautuu uusintaan, mutta ei saavu uusintatilaisuuteen, kirjataan Wilmaan: ei saapunut uusintaan, ei enää uusintaoikeutta. Arvosana jää hylätyksi, jolloin opintojakso on mahdollisesti suoritettava uudelleen.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa. Tarkempi ohjeistus annetaan ennen uusintaa ryhmänohjauksessa tai/ja viikkotiedotteessa.

Uusintapäiviä on kaksi (kielet (1 pv) ja matemaattiset aineet ja reaali (2 pv). Päivät ilmoitetaan opiskelijakalenterissa sekä ryhmänohjaustuokiossa ja viikkotiedotteessa. Uusintakoeaika on kielissä 3 tuntia ja matemaatiikassa ja reaalissa kaksi tuntia. Samana päivänä voi osallistua vain yhteen uusintakuulusteluun. Jos on tarve uusia useampia opintojaksoja, tulee neuvotella asianomaisen opettajan kanssa kokeiden/suoritusten tekemisestä muuna ajankohtana.

Oppimääräarvosana

Lukioasetuksen määrittämin numeroin arvioidaan kaikki pakollisten aineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden opintojakson sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija suorittama oppimäärä niissä käsittää vain 4 opintopistettä.

Oppimääräarvosana (ns. päättöarvosana) annetaan, kun 2/3 aineen pakollisista ja valtakunnallisesta opintopistemäärästä on hyväksyttyjä (arvosana muu kuin 4). Paikallisista valinnaisita opintojaksoista lukion oppimäärään luetaan vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opintojaksot. Päättöarvosana lasketaan aritmeettisena keskiarvona opintopistemäärällä painotetuista opintojaksoista. Opettajalla on yhdessä rehtorin kanssa mahdollisuus korottaa päättöarvosanaa lisänäytön tai muun harkinnan perusteella. Oppilaalla on oikeus kerran yrittää korottaa saamiaan päättöarvosanoja esimerkiksi erillisessä korotustentissä.

Opintosuoritukset Wilmassa

Opintosuoritukset näkyvät Wilmassa Opinnot-välilehdellä. Kaikki merkinnät saa näkyviin, kun valitsee sivulta kohdan suoritukset ja valitsee lisäksi “Näytä kaikki”. Tällöin aukeaa myös selitys esim K-merkinnälle (mitä puuttuu). Jokaisella opiskelijalla on Wilmaan oma käyttäjätunnus ja salasana. Alle 18-vuotiaiden huoltajilla on omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta, oikeus Wilman tietoihin pääsyyn sulkeutuu huoltajalta. Opiskelija voi itse antaa luvan Wilmassa huoltajille (Wilmassa lomakkeet -> 18 vuotta täyttänyt antaa luvan…)

Todistukset

Oppilas saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion koko oppimäärän mukaiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään oppiaineiden arvosanat koko suoritetun oppimäärän osalta sekä kussakin oppiaineessa suoritettujen kurssien määrä. Lukion päättötodistuksen liitteeseen merkitään opiskelijan oppiaineisiin liittymättömät soveltavat tai muualla suorittamat lukio-oppimäärään hyväksytyt kurssit ja niiden arviointi.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, ja läpäissyt ylioppilastutkintoon liittyvien pakollisten aineiden kokeet hyväksytysti. Ilman lukion päättötodistusta ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta.

Mikäli opiskelija ei saa lukion päättötodistusta, hän voi saada todistuksen lukion oppimäärän suorittamisesta, mikäli hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.

Tiettyjen jaksojen päätteeksi opiskelijoille jaetaan paperinen jaksotodistus kuten abivuonna 3.jakson jälkeen. Opintosuorituksista voi saada todistuksen erikseen pyydettäessä. Tämän todistuksen saa opintosihteeriltä kansliasta.

Lukiosta eroaminen

Jos opiskelija eroaa lukiosta ennen koko oppimäärän suorittamista, hänelle annetaan erotodistus. Jos opiskelija aikoo keskeyttää opintonsa, hänen on keskusteltava asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä rehtorille osoitettu kirjallinen, allekirjoitettu eroanomus.

Sivua päivitetty 24.2.2023 kello 09:21