Täältä löydät ohjeita päivittäiseen opiskelija-arkeen ja oppilaitoksessa toimimiseen.

Haluamme, että kouluyhteisöllämme on rauhallinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö, jossa meillä on hyvä olla ja jossa saamme aikaan hyvää tulosta.

Lukuvuoden tärkeät asiat lukuvuosikalenterissa

Lukuvuosikalenteri opiskelijalle

Oppitunnit ja ryhmänohjaus

Oppitunnit alkavat työjärjestyksen mukaan ja jokainen saapuu tunnille ajoissa. Tarkista lukujärjestyksestä oppitunnin oikeat alkamisajat sekä ole paikalla tiistain ryhmänohjauksessa. Ryhmänohjaus on tiedottamista, mutta myös muita opiskeluun liittyviä asioita varten ja osa ryhmäsi yhteistä toimintaa.

Opettajille ja muille opiskelijoille annetaan työrauha.

Koulussa toimii avoin langaton verkko. Opiskelijat kuljettavat koulussa mukanaan omaa päätelaitetta, jota käytetään oppitunneilla opettajan määrittelemällä tavalla. Myös oppikirjat ja muu tarvittava materiaali pitää olla mukana oppitunneilla.

Jokainen huolehtii omalta osaltaan, että koulu ja sen lähiympäristö pysyvät siisteinä. Luokkatilat jätämme järjestykseen sieltä lähdettyämme.

Opiskelijoiden tietotekniikkalaitteet

Lukiotutkinto on digitalisoitunut ja edellyttää tietotekniikan käyttöä opiskelussa. Ylioppilaskirjoitukset ovat siirtyneet sähköisiksi. Sähköisten yo-kokeiden vaatimuksia esitellään YTL:n sivulla.

Jokaisella lukion opiskelijalla on käytössään jokin päätelaite (ei älypuhelin) opiskelua varten. Lukionsa syksyllä 2021 aloittavat ovat pääsääntöisesti oppivelvollisuuslain alaisia ja heille jokaiselle annetaan käyttöön tietokoneet ja oppimateriaalit. Oppivelvollisuutensa jo 16-vuoden iässä päättäneet ovat velvollisia hankkimaan tietokoneen ja oppimateriaalit itse.

Opiskelijoita velvoitetaan ottamaan tietokone/päätelaite mukaan oppitunneille. Päätelaitteeksi soveltuu parhaiten kannettava tietokone.

Tämän hetken tiedon mukaan ylioppilaskirjoitukset voidaan tehdä ainakin tällä hetkellä viisi vuotta vanhalla kannettavalla tietokoneella. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ylioppilaskirjoitusten takia ei kuitenkaan tarvitse hankkia opiskeluun nimenomaan kannettavaa tietokonetta, vaan opiskeluun kannattaa hankkia itse opiskelua parhaiten palveleva laite. Ylioppilaskirjoituksiin jokainen opiskelija tuo oman kannettavan mukanaan. Koulun oppivelvollisille antama tietokone soveltuu ylioppilaskirjoituksiin ja sillä koneella myös kokeisiin osallistutaan.

Tietotekniikkalaitteet oppitunnilla

Opettajan velvollisuus on puuttua tilanteisiin, joissa laitteiden käyttö aiheuttaa häiriötä oppitunneilla. Kännykät pidetään äänettömällä, ilman värinää ja poissa näkyvistä. Älypuhelimien käyttö on kuitenkin sallittu opettajan ohjeistuksen mukaisesti tietyissä tehtävässä tai tilanteessa. Tärkeistä puheluista oppitunnin aikana sovitaan etukäteen opettajan kanssa. Tablettien ja tietokoneiden käyttö opetuksessa on sallittu eKirjaa käytettäessä ja muistiinpanoja laadittaessa.

Koulutilojen käyttö ja välitunnit

Oppilailla on oikeus oleskella välituntisin ja vapaatuntien aikana lukion niissä tiloissa, joissa ei ole opetusta ja jotka ovat avoinna. Lukiolaiset saavat poistua vapaasti koulun alueelta.

Päihteiden käyttö (alkoholi, tupakka, huumeet) on kielletty lukion alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kouluaikana sekä lukion järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä ja matkoilla.

Koulu pidetään siistinä ja roskat laitetaan roskiksiin. Jokainen huolehtii omalta osaltaan, että koulu ja sen lähiympäristö pysyvät siisteinä. Luokkatilat jätämme järjestykseen sieltä lähdettyämme.

Polkupyöriä säilytetään pyörille varatuissa telineissä G-rakennuksen edessä. Moottoriajoneuvot pysäköidään Lyseon lukiolle osoitetulle parkkipaikalle (poliisilaitoksen ja siirtolapuutarhan välinen alue).

Paloturvallisuuden ja siivouksen vuoksi reppuja ei saa säilyttää rappusissa ja hajallaan pitkin käytäviä. Tilapäisesti niitä voi säilyttää opiskelijoille osoitetussa 1 krs:n tilassa. Koululla on saatavilla lukittavia säilytyslokeroita. Halukkaat voivat tiedustella lokerikkoa apulaisrehtorilta.

Ruokailu ja kahvilatoiminta

Ruokailu tapahtuu A-rakennuksen ruokalassa. Kakkoset, abit ja neloset syövät klo 12.20 alkaen ja ykköset 12.40 jälkeen. Esitä kuvallinen henkilökorttisi ruokailemaan mennessä. Henkilökortin saat ensimmäisenä lukiovuotena, kun koulukuvaus on pidetty. Koronan takia ruokailuvuoroissa on noudatettava täsmällisyyttä. Katso lounaslista (Tavastian opiskelijaravintolat).

Opiskelijoita palvelee myös A-rakennuksen 1. kerroksen AmisNamis-kahvikioski, joka on avoinna koulupäivinä klo 9–14. Siellä on myynnissä muun muassa kahvia, teetä, kaakaota, kylmiä virvokkeita, täytettyjä sämpylöitä, välipalaherkkuja ja makeisia.

S-rakennuksessa toimii kahvila, jossa voi käydä välituntisin sekä hyppytunneilla kahvilan ollessa auki.

Wilma

Tavoitat opettajat ja koulun muun henkilökunnan myös Wilman kautta. Muistathan kohteliaan viestittelyn taidot. Wilma-viesteihisi pyritään vastaamaan seuraavan työpäivän aikana. Virka-ajan ulkopuolella ja illalla lähetetyt viestit eivät yleensä tavoita opettajaa vielä aamuun mennessä, joten suunnittelethan asioidesi hoidon niin, että vastaanottajallekin jää aikaa asian käsittelyyn ja vastaamiseen.

Säilytä Wilma-tunnuksesi huolellisesti.

Täysi-ikäisyys

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, Wilma sulkeutuu huoltajilta. Täysi-ikäinen opiskelija voi antaa suostumuksensa huoltajien Wilman käyttöön, jolloin huoltaja pääsee edelleen seuraamaan opiskelijan suorituksia ja selvittämään poissaoloja. Suostumus annetaan kirjallisesti kansliaan, vapaamuotoisella ilmoituksella (esim. xx antaa huoltajalleen xx luvan jatkaa Wilman käyttöä).

Mikäli täysi-ikäinen opiskelija ei anna lupaa Wilma-ohjelman käyttöön, hänen huoltajansa selvittää poissaolot kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella tai sairastuminen todistetaan muulla luotettavalla selvityksellä kuten esimerkiksi terveydenhoitajan- tai lääkärintodistuksella. Jos sairauden vuoksi joudut olemaan koulusta poissa pitempään kuin kaksi päivää, ilmoita siitä ryhmänohjaajallesi. Täysi-ikäinenkään opiskelija ei siis voi selvittää itse omia poissaolojaan.

Poissaolot

Lyseon lukion poissaolokäytäntöä ohjaavat samat säännöt, joita noudatetaan myös työelämässä ja muualla yhteiskunnassa. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Lisäksi opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa.

 • Kesken koulupäivän koulusta poistumiseen on saatava lupa joko terveydenhoitajalta tai opettajalta.
 • Poissaolon sattuessa tulee jokainen poissaolo selvittää Wilma-ohjelman kautta. Alaikäisellä opiskelijalla selvityksen tekee huoltaja ja 18-vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta kysytään vanhemmille lupa seurata poissaoloja ja opintoja Wilma-ohjelmasta.
 • Asiaton poissaolo ja myöhästyminen opetuksesta vaikuttavat jatkuvan näytön arviointiin. Opiskelijalla on oikeus osallistua opetukseen, mutta opettaja voi myöhästymistapauksissa olla ottamatta opiskelijaa luokkaan esimerkiksi kuuntelun tai sanakokeen aikana. Opiskelija odottaa luokan ovella, kunnes hän saa luvan tulla oppitunnille. Asiaton poissaolo tai selvittämättömät poissaolot voivat estää arvostelun tai johtaa opintojen arvostelussa heikompaan arvosanaan kuin mitä opiskelija siitä muutoin saisi.
 • Tiedossa olevan pätevän syyn nojalla voi anoa lupaa koulusta poissa olemiseen. Se on aina anottava etukäteen
  • yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen aineen opettajalta
  • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
  • pitemmäksi ajaksi rehtorilta.
 • LUPA-ANOMUS TEHDÄÄN WILMASSA: Alaikäisen kohdalla lupa-anomus tehdään huoltajan Wilmassa. Wilmasta löytyy sivu “Hakemukset ja päätökset”, mistä pääsee täyttämään ja lähettämään hakemuksen eteenpäin ryhmänohjaajalle tai rehtorille. Täysi-ikäinen löytää saman lomakkeen omailta Wilma-sivuiltaan välilehdeltä Hakemukset ja päätökset.
 • Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan muun muassa opintomenestyksen, opintosuoritusten ja poissaolojen perusteella. Tällaisiin syihin perustuvien poissaolojen vuoksi ei opiskelijalla ole oikeutta saada tukiopetusta poissaoloaikana opiskeltujen asioiden osalta. Opettajalla on oikeus vaatia kaikki poissaolot eri tavoilla korvattaviksi, ja ne tulee suorittaa opettajan määräämän aikataulun puitteissa.

Ohje loma-anomuksen tekemiseen huoltajalle. Sama ohje myös täysi-ikäiselle opiskelijalle, joka voi tehdä anomuksen omassa Wilmassaan:

Turvallisuus

Lukiolain (luku 5 pykälät 19–29) mukaan opiskelijalla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Koulun ja järjestyssäännöt ja toimintaohjeet ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen työmme sujuisi mahdollisimman hyvin. Ne luovat kouluyhteisöllemme rauhallisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön, jossa meillä on hyvä olla ja jossa saamme aikaan hyvää tulosta.

Asiaton oleskelu on kouluun kuulumattomilta kielletty. Jos koulussa liikkuu henkilöitä, jotka eivät ole henkilökuntaa tai koulun opiskelijoita, ilmoita havainnoistasi viipymättä koulun aikuiselle.

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntörikkomukset

Odotamme, että kaikki noudattavat järjestyssääntöjä, jotka on yhteisesti opiskelijoiden kanssa laadittu ja myös käyty lukuvuoden alussa läpi. Jos kuitenkin rikkomuksia havaitaan, niihin puututaan. Kasvatuksellinen keskustelu on tarpeen, jos havaitaan piittaamattomuutta säännöistä ja sopimuksista. Vakavista rikkomuksista on seuraamuksia, joiden laadusta määritellään lukiolaissa.

Vilppi

Tehtävien ja kokeiden tekemisessä ei menetellä vilpillisesti. Vilpillisellä menettelyllä on aina seuraamuksia. Vilpillisiä menettelyjä ovat lunttaaminen kokeessa, lunttaamisen avustaminen, plagiointi arvioitavaan työhön, oman työn luovuttaminen toiselle ja toisen työn käyttäminen omanaan. 

Lue tästä, mitä plagioinnilla tarkoitetaan.

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat koulussamme kiellettyjä. Mikäli koet tulleesi häirityksi tai huomaat jotakuta muuta häirittävän kerro aina aikuiselle/koulun henkilökuntaan kuuluvalle, että häirintä saadaan loppumaan.

Kiusaaminen ja muu turvallisuuden heikentäminen

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Mikä tahansa turvallisuutta heikentävä toiminta, on aina vakava asia. Jos havaitset kiusaamista tai muuta turvallisuutta heikentävää toimintaa tai joudut itse sellaisen kohteeksi, ilmoita siitä viipymättä koulussa toimivalle aikuiselle.

Koulusta eroaminen

Mikäli opiskelija keskeyttää opiskelun lukiossa on siitä keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä kirjallinen ilmoitus rehtorille. Jos opiskelija laiminlyö koulussa käymisen, rehtori voi todeta hänet eronneeksi koulusta.

Sivua päivitetty 21.11.2022 kello 10:24