Täältä löydät tietoa hyödyllistä tietoa mm. päättöviikoista, kokeista, arvosanamerkinnöistä, opintojakson uusimisesta ja uusintakuulusteluista

Suoritukset ja arviointi

Jakson päättöviikko, kokeiden palautus ja palautekeskustelu

Jokaisen jakson lopussa on kuuden päivän pituinen päättöviikko. Jokaisena päivänä on yhden koodin (1–6) tunnit kello 8–12 välillä. Päättöviikon koodijärjestys on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koodien 7 ja 8 osalta opettaja sopii ryhmän kanssa erikseen, miten toimitaan. Päättöviikolla voi olla myös muuta koulun toimintaan liittyvää ohjelmaa. Mahdollisten kokeiden palautus toteutetaan jaksoittain ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.  Päättöviikon suoritukset palautetaan samassa luokassa, missä ne on tehty.

Opintojaksojen arvosanat

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin 4–10. Paikallisten valinnaisten opintojaksojen arvioinnissa käytetään suoritusmerkintää (S/H). Kaikki tehtävät on palautettava opettajan antaman aikataulun mukaisesti. Mikäli opiskelija sairastumisen tai muun hyväksytyn poissaolon vuoksi ei ole voinut palauttaa tehtäviä sovittuun määräaikaan mennessä, on asiasta sovittava opettajan kanssa. Näissä poikkeustilanteissa voi opettajan kanssa sopia aikataulun pidentämisestä. Myös urheilulinjalaiset voivat sopia poikkeavasta aikataulusta , jos kilpailu- tai harjoittelutilanne niin vaatii.

Arvosanat 5-10 Opintojakso on hyväksytty ja opintopistemäärä lasketaan opintojen kokonaispistemäärään.

S-merkintä (S) Opintojakso on hyväksytty suoritusmerkinnällä. Opintopistemäärä lasketaan kokonaispistemäärään.

4 Opintojakso on hylätty ja sen voi uusia. Opintojakson pistemäärä lasketaan kokonaispistemäärään, mutta oppimäärässä on huomioitava 2/3-sääntö. Valtakunnallisen valinnaisen voi pyytää poistettavaksi rekisteristä, jolloin myös suorituspistemäärä poistuu. Tehdään kirjallisesti.

H-merkintä. Opintojakso on hylätty ja sen voi uusia. Ei merkintä opintorekisteriin.

K-merkintä (K) annetaan kun opintojakson suoritus on kesken. Opintojakso on kesken, jos suorituksia puuttuu, mutta opettaja katsoo, että ne palauttamalla tai tekemällä voi arvosanan saada.

Uuden opetussuunnitelman mukaiset arviointimerkinnät ovat koostetusti opetussuunnitelman arviointiosiossa. Pääset siihen tästä: opetussuunnitelman arviointiosio.

X-merkintä (X). Se annetaan, kun

  • opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia edes arvosanalla 4
  • arvioitavissa suorituksissa on käytetty vilppiä
  • K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä
  • opiskelija keskeyttää itse opintojakson (ei ole saapunut paikalle tai jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa).

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssi on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Kurssin voi käydä uudelleen istumalla kurssin tai suorittamalla sen itsenäisesti (jos se opsin mukaan on mahdollista).

O-merkintä (O) Käytetään pitkien opintojaksojen väliarviointiin. Pitkillä opintojaksoilla tarkoitetaan yli 2 op:n arvoisia opintojaksoja. Toimii opintojen seuraamisen välineenä eikä ole virallinen arviointimerkintä. O-merkintä muutetaan arvosanaksi, kun koko opintojakso on opiskeltu ja arvioinnin edellytykset ovat täyttyneet.

Hylätty opintojaksosuoritus ja sen uusiminen

Hylätyn opintojakson uusimista on mahdollisuus yrittää kerran kunkin jakson jälkeen järjestettävinä uusintakoepäivinä. Itsenäisesti suoritettua (/tenttimällä suoritettua) hylättyä ei voi korvata uusintakuulustelulla tai lisätehtävillä. Niissä tapauksissa, joissa opiskelijan suoritus on hylätty (arvosana 4) eikä se tule uusintakuulustelussakaan hyväksytyksi, on opiskelijan syytä välittömästi ottaa yhteys opinto-ohjaajaan ja päivittää oma opintosuunnitelmansa.

Oppiaineen päättöarvosanan voi saada vain, jos hylättyjen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten määrä kokonaiskurssimäärästä on enintään seuraavan taulukon mukainen:

KokonaisopintopistemääräHylättyjä voi olla
2-4 opintopistettä0 op
6-10 op2 op
12-16 op4 op
18 op6 op

OPS 1.8.2021 tai sen jälkeen aloittaneilla: 2/3 oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaista opintopistemäärästä tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Hylätyn valtakunnallisen valinnaisen opintojakson voi pyytää poistettavaksi rekisteristä, mutta samalla menettää myös opintopisteet.

Hyväksytyn opintojakson uusiminen

”Opiskelijalla on oikeus korottaa yhden kerran hyväksyttyä opintojaksoa erikseen sovittavana yleisenä ajankohtana. Opintojakso tulee arvioida monipuolisilla näytöillä. Hyväksyttyä opintojaksoa voi uusia myös suorittamalla opintojakso uudelleen, jos se on työjärjestysteknisesti mahdollista, suorittamalla opintojakso itsenäisesti tai osoittamalla muulla tavoin hankittu osaaminen. Arvioinnin pitää olla tällöinkin monipuolista.”, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2021

Tukiopintojaksoilla voi tietyin edellytyksen yrittää korottaa saatua opintojakson arvosanaa.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelut järjestetään opetetuissa aineissa jaksojen jälkeen (ks. kotisivujen opiskelijakalenteri tai kotisivujen työ-ja loma-ajat -sivu). Uusintakuulusteluun saa osallistua opiskelija, joka on saanut opintojaksosta hylätyn (4) arvosanan, on ollut poissa päättöviikon arvioitavasta suorituksesta sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia tai suorittaa itsenäisesti/tenttimällä sellaista opintojaksoa, jonka suoritukseen hänellä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua esim päättöpäivänä jo muun opintojakson koe.

Hylätyn opintojakson uusintaan voi osallistua kerran. Jos tulos jää hylätyksi, opintojakso on käytävä uudestaan. Jos opiskelija on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan ja ilmoittautuu uusintaan, mutta ei saavu uusintatilaisuuteen, kirjataan Wilmaan: ei saapunut uusintaan, ei enää uusintaoikeutta. Arvosana jää hylätyksi, jolloin opintojakso on mahdollisesti suoritettava uudelleen.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa. Tarkempi ohjeistus annetaan ennen uusintaa ryhmänohjauksessa tai/ja viikkotiedotteessa.

Uusintapäiviä on kaksi (kielet (1 pv) ja matemaattiset aineet ja reaali (2 pv). Päivät ilmoitetaan opiskelijakalenterissa sekä ryhmänohjaustuokiossa ja viikkotiedotteessa. Uusintakoeaika on kielissä 3 tuntia ja matemaatiikassa ja reaalissa kaksi tuntia. Samana päivänä voi osallistua vain yhteen uusintakuulusteluun. Jos on tarve uusia useampia opintojaksoja, tulee neuvotella asianomaisen opettajan kanssa kokeiden/suoritusten tekemisestä muuna ajankohtana.

Opintosuoritukset näkyvät Wilmassa

Opintosuoritukset näkyvät Wilmassa Opinnot-välilehdellä. Kaikki merkinnät saa näkyviin, kun valitsee sivulta kohdan suoritukset ja valitsee lisäksi “Näytä kaikki”. Tällöin aukeaa myös selitys esim K-merkinnälle (mitä puuttuu). Jokaisella opiskelijalla on Wilmaan oma käyttäjätunnus ja salasana. Alle 18-vuotiaiden huoltajilla on omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta, oikeus Wilman tietoihin pääsyyn sulkeutuu huoltajalta. Opiskelija voi itse antaa luvan Wilmassa huoltajille (Wilmassa lomakkeet -> 18 vuotta täyttänyt antaa luvan…)

Oppimääräarvosana

Lukioasetuksen määrittämin numeroin arvioidaan kaikki pakollisten aineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden opintojakson sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija suorittama oppimäärä niissä käsittää vain 4 opintopistettä.

Oppimääräarvosana (ns. päättöarvosana) annetaan, kun 2/3 aineen pakollisista ja valtakunnallisesta opintopistemäärästä on hyväksyttyjä (arvosana muu kuin 4). Paikallisista valinnaisita opintojaksoista lukion oppimäärään luetaan vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opintojaksot. Päättöarvosana lasketaan aritmeettisena keskiarvona opintopistemäärällä painotetuista opintojaksoista. Opettajalla on yhdessä rehtorin kanssa mahdollisuus korottaa päättöarvosanaa lisänäytön tai muun harkinnan perusteella. Oppilaalla on oikeus kerran yrittää korottaa saamiaan päättöarvosanoja esimerkiksi erillisessä korotustentissä.

Todistukset

Oppilas saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion koko oppimäärän mukaiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään oppiaineiden arvosanat koko suoritetun oppimäärän osalta sekä kussakin oppiaineessa suoritettujen kurssien määrä. Lukion päättötodistuksen liitteeseen merkitään opiskelijan oppiaineisiin liittymättömät soveltavat tai muualla suorittamat lukio-oppimäärään hyväksytyt kurssit ja niiden arviointi.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, ja läpäissyt ylioppilastutkintoon liittyvien pakollisten aineiden kokeet hyväksytysti. Ilman lukion päättötodistusta ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta.

Mikäli opiskelija ei saa lukion päättötodistusta, hän voi saada todistuksen lukion oppimäärän suorittamisesta, mikäli hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.

Tiettyjen jaksojen päätteeksi opiskelijoille jaetaan paperinen jaksotodistus kuten abivuonna 3.jakson jälkeen. Opintosuorituksista voi saada todistuksen erikseen pyydettäessä. Tämän todistuksen saa opintosihteeriltä kansliasta.

Sivua päivitetty 20.6.2023 kello 11:49