Täältä löydät tietoa, mitä opintosi voivat sisältää ja mitä eri tapoja niitä on opiskella.

Opintojen sisältö

Lukiossa noudatetaan opetussuunnitelmaa, joka perustuu vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmaa päivitetään aika-ajoin.

Opetussuunnitelma LOPS 2021 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/11422365/lukiokoulutus/tiedot

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjotin

Opintotarjottimesta löydät lukiossamme järjestettävät eri oppiaineiden opintojaksot sijoitettuina jaksoihin.

Tällä hetkellä lukiossa opiskellaan 1-3 vuosikurssilla lukion opetussuunnitelman 21 (LOPS21) mukaisesti.

LOPS21 opetussuunnitelman mukaan jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin , valtakunnallisiin valinnaisiin ja koulukohtaisiin valinnaisiin opintojaksoihin, jotka suorittamisesta saadaan opintopisteitä. Lukion oppimäärän suorittamiseksi, väh. 150 opintopistettä,   tulee olla suoritettuna pakollisten opintojaksojen lisäksi vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista. Opintojen laajuus voi olla 150 opintopistettä suurempi.

Pakollisten opintojen lisäksi voi opinto-ohjelmaan valita muita tarjolla olevia opintoja siten, että oppimäärään sisältyy valtakunnallisia valinnaisia väh. 20 opintopistettä.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pakollisiin opintojaksoihin liittyviä opintoja, joilla syvennetään aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot ovat useamman oppiaineen opintoja, menetelmäopintoja, pelkästään koulukohtaisia valinnaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia opintojaksoja huomioiden, että hyväksi luettavan opintojakson pitää olla kestoltaan/opintopisteiltään lukion opintojakson vertaisia.

Kahden opintopisteen suuruinen opintojakso on kestoltaan laskennallisesti 38h (38x45min tai 22,8x75min).

Ensimmäisenä lukiovuotena opiskellaan paljon pakollisia opintoja. Riippuen opiskelijan ainevalinnoista tai erityislinjasta lukujärjestykseen voi tulla myös jonkin verran valinnaisia aineita. Ensimmäisen jakson lukujärjestys tehdään valmiiksi elokuussa, mutta opintojen suunnittelua jatketaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opo-tunneilla.

Tavastian lukioiden opetussuunnitelmaa 2021 päivitetään parhaillaan. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä

Esivalinnat ja opintotarjotin

Esivalintatarjotin on Wilman sähköinen järjestelmä, johon tehdään helmi-maaliskuussa ohjatusti seuraavan vuoden opintosuunnittelu.

Opintotarjotin tarkoittaa toukokuussa täytettävää Wilman sähköistä järjestelmää, missä esivalinnoissa suunnitellut opintojaksot sijoitetaan lukujärjestykseen jaksoittain.

Alta löydät ohjeet sekä opintosuunnitelmalomakkeen, mistä näet, mitä opintojaksoja sinun tulisi sisällyttää tulevan vuoden opintoihin. Sitä tarvitset, kun suunnittelet esivalintoja varten seuraavan vuoden opintoja.

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi joutua suorittamaan opintoja itsenäisesti opiskellen ja mahdollisesti käyttämään hyväkseen myös kesälukukausia ja Hämeenlinnan lyseon aikuislinjan ilta- ja verkko-opintoja.

Lukio-opintojen suoritusaikataulu voi olla esimerkiksi jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Suositeltavin ja yleisin aikataulu lukio-opintojen suorittamiseksi on vaihtoehto, jolloin lukio-opinnot valmistuvat kolmessa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että opintokertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on vähintään 120 opintopistettä. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen lukuvuosijaksoon jää 30 opintopistettä.

Opintojaksojen suoritustavat

Lähiopetus

Opiskelemme pääsääntöisesti lähiopetuksessa oppitunneilla. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on tarjolla joissakin aineissa ja opintojaksoissa.

Itsenäinen opiskelu

Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta tulee tehdä sitova kirjallinen sopimus asianomaisen opettajan kanssa ennen opintojakson alkua ja ennen jaksoperiodin alkua. Erityisestä syystä voidaan poiketa mainitusta aikarajasta. Tällaisia syitä on esim terveydelliset tai opinto-ohjaukselliset syyt.

Oikeutta itsenäiseen suoritukseen voi hakea Wilman kautta kohdasta “hakemukset ja päätökset”. Itsenäiseen suoritukseen tarvitaan lupa, jonka myöntää apulaisrehtori tai rehtori, mutta sitä ennen asiasta on neuvoteltava opettajan kanssa. Myös kansliassa on paperisia lomakkeita, joilla itsenäistä suoritusta voi hakea. Yhteisessä sopimuksessa määritellään tenttimisajat ja väli- ym. tehtävien palautusajat sekä muut suoritukseen liittyvät menettelytavat kuten kokeet/tentit opettajan kanssa. Itsenäisesti suoritettavien opintojen vaatimukset ovat samat kuin lähiopetuksenkin. Itsenäisesti suoritetuista opinnoista ei voi saada hylättyä arvosanaa (4), eikä hylätystä tenttisuorituksesta saa merkintää rekisteriin.

Joidenkin opintojaksojen kuten liikunnan tai vieraiden kielten suullisten kurssien suorittaminen itsenäisesti tenttimällä ei ole mahdollista, sillä työtavat, sisällöt ja/tai arviointiperusteet ovat itsenäisesti suoritettuna haasteellisia. Lisätietoja itsenäisen suorittamisen mahdollisuuksista saa kunkin aineen opettajilta. Opetussuunnitelmassa on kunkin aineen ja opintojakson kohdalla mainittu, mikäli itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

Verkkokurssit

Lisäksi on tarjolla verkkokursseja, joista saa tietoa opinto-ohjaajalta. Verkkokursseille ilmoittaudutaan ja niiden suorittamisaika on 7 viikkoa siitä, kun on saanut opintojaksoavaimen.

Muualla suoritetut opinnot

Lukion oppimäärään voidaan säädösten mukaan sisällyttää muualla kuin lukiossa suoritettuja opintoja sen mukaisesti kuin lukion tuntijako sallii pakollisten ja valtakunnan valinnaisten lisäksi. Hyväksyjä on rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö. Mikäli haluat opintoihisi laskettavan mukaan muualla suorittavia opintoja, selvitä aina koulustasi, onko suunnittelemasi opinnot sellaisia, jotka voidaan hyväksytään lukio-opintoihin.

Muualla suoritettuja opintoja hyväksytään opiskelijan anomuksen perusteella. Opintojaksoksi voidaan hyväksyä suoritus, joka on lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen ja kestoltaan vähintään 30 läsnäolotuntia. Koululle toimitettavasta alkuperäisestä todistuksesta tulee ilmetä eriteltyinä opintojen keskeinen sisältö, laajuus tunteina, opetuksen antajan pätevyys ja suorituksen arviointi.

Muissa lukioissa suoritetut opinnot hyväksytään lukion oppimäärään. Opintoja voi suorittaa myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Niiden hyväksymisestä lukion oppimäärään päättää rehtori.

Sibelius-opiston ja Aimo-koulun (kuvataide/ käsityökoulu) opinnot opiskelija voi lukea hyväkseen siltä osin, kuin ne on saatu valmiiksi lukioaikana. Urheiluun ja valmennukseen liittyvät opinnot edellyttävät näyttöä valtakunnantason suorituksista. 

Vaihto-oppilasvuoden lukiotasoisista opinnoista hyväksytään erikseen neuvoteltavat suoritukset. Periaatteena on, että yksi opintojakso vastaa ympärivuotista yhden viikkotunnin opiskelua. Kun lukio-opintoihin anotaan hyväksyttäväksi ulkomaisia opintoja, tulee opiskelusuorituksista olla selkeä eritelty näyttö: opiskelupaikan taso, opintojen laatu ja kesto tunteina, arviointi ja/tai osallistuminen poissaoloineen sekä suoritustaso. Ilman näiden tietojen ilmenemistä todistuksesta vaihto-oppilasvuoden opintoja ei voida lukea hyväksi lukio-oppimäärään. Vaihto-oppilasvuodesta voidaan laskea kertyvän 2-16 op riippuen vuoden aikana opiskeluista opinnoista. Tämä on syytä huomioida, kun saa/pyytää vaihtokoulusta todistuksen.

Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä myös muita koti- tai ulkomaisia opintoja, jotka voidaan katsoa liittyvän lukion opetussuunnitelman sisältöihin tai tavoitteisiin. Päätöksen korvaavuudesta tai hyväksi lukemisesta tekee rehtori tai apulaisrehtori (rehtorin valtuuttamana) tutustuttuaan alkuperäisiin todistuksiin ja mahdollisesti neuvoteltuaan opiskelijan kanssa.

Projektit

Vuosittain koulussa toteutuu monia projekteja, joista osa on tiedossa lukuvuoden alkaessa. Niistä tiedotetaan ryhmänohjauksissa ja viikkotiedotteessa sekä vastuuopettajan lähettämällä erillisellä Wilma-viestillä. Kansainvälisistä opinnoista osa on projektiopintoja.

Sivua päivitetty 5.6.2024 kello 15:02