Opintojen sisältö

Tällä hetkellä lukiossa opiskellaan kahden eri opetussuunnitelman mukaisesti siten, että syksyllä 2021 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan (LOPS21).

Lukion uuden opetussuunnitelman mukaan jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin , valtakunnallisiin valinnaisiin ja koulukohtaisiin valinnaisiin opintojaksoihin, jotka suorittamisesta saadaan opintopisteitä. Lukion oppimäärän suorittamiseksi (väh. 150 opintopistettä/ 75 kurssia)  tulee olla suoritettuna pakollisten opintojaksojen lisäksi vähintään 20 opintopistettä/10 kurssia valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista/syventäviä. Opintojen laajuus voi olla 150 opintopistettä/75 kurssia suurempi.

Pakollisten opintojen lisäksi voi opinto-ohjelmaan valita muita tarjolla olevia opintoja siten, että oppimäärään sisältyy valtakunnallisia valinnaisia väh. 20 opintopistettä /syventäviä kursseja väh 10. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pakollisiin opintojaksoihin liittyviä opintoja, joilla syvennetään aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot ovat useamman oppiaineen opintoja, menetelmäopintoja, pelkästään koulukohtaisia valinnaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia opintojaksoja huomioiden, että hyväksi luettavan opintojakson pitää olla kestoltaan/opintopisteiltään lukion opintojakson

Kahden opintopisteen/yhden kurssin suuruinen opintojakso on kestoltaan laskennallisesti 38h (38x45min tai 22,8x75min).

Ensimmäisenä lukiovuotena opiskellaan paljon valtakunnallisia pakollisia opintoja. Riippuen opiskelijan ainevalinnoista tai erityislinjasta lukujärjestykseen voi tulla myös jonkin verran valinnaisia aineita. Ensimmäisen jakson lukujärjestys tehdään valmiiksi elokuussa, mutta opintojen suunnittelua jatketaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opo-tunneilla.

Lukion opetussuunnitelma 2021

Opintojaksojen suoritusjärjestys

Opintojaksojen suoritusjärjestys mainitaan opetussuunnitelmassa jokaisen oppiaineen kohdalla. Ensimmäisenä vuonna tehdään pääasiassa paljon pakollisia opintojaksoja, jotka ovat pohjana seuraavana vuonna valittavissa oleville valtakunnallisille valinnaisille opintojaksoille. Yleensä opintojaksot etenevät numerojärjestyksessä, mutta koulukohtaisille valinnaisille on myös mahdollista päästä ilman kaikkia aikaisempia suoritettuja opintojaksoja.

Opintojaksojen paikka jaksottain on näkyvillä opintotarjottimessa ensimmäisen ja toisen vuoden opintojen kohdalla. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat LOPS2016 mukaan ja heidän kurssinsa on nähtävissä samassa opintotarjottimessa 3. vuoden opintojen kohdalla. Wilmassa kurssitarjottimessa näkyy näiden opintojen (=kurssien) kohdalla vo-alkuinen tunnus.

Esivalinnat helmi-maaliskuussa vuosittain

Ohjeistus esivalintojen tekemiseen. Valinnat pitää tehdä Wilmaan 7.3.-21.3.

Opintojaksojen kuvaukset (LOPS 2021)

Lyhyt kuvaus löytyy Wilmasta kohdasta Kurssitarjotin ->muuta kurssivalintoja->opintojaksotarjotin 2022-2023. Vie kursori opintojakson tunnuksen päälle, jolloin selitys tulee näkyviin. Kuvaukset ovat myös opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalla kunkin opintojaksoselostuksen lopussa. Opintojaksojen keskeiset sisällöt, oppiaineiden tavoitteet ja arviointi kerrotaan opetussuunnitelmassa.

Vanhan opsin mukaiset kurssit (LOPS 2016)

Opintosuunnitelmaan sisällytetään uuden opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta vastaavat puuttuvat opinnot, sillä lukuvuonna 2023-2024 ei enää vanhan opetussuunnitelman mukaisia opetusryhmiä juurikaan järjestetä. Vastaavien opintojen löytämisessä auttaa opinto-ohjaajasi sekä aineenopettajat. Monissa aineissa viimeisen vuoden opintojaksot ovat suoraan aikaisempia kursseja vastaavia. Viimeisen lukuvuoden valitojen tekovaiheessa käytössäsi tulee olemaan ns vastaavuustaulukko, josta voit katsoa oikeat puuttuvat opinnot ja valita ne lukujärjestykseesi.

Oppikirjat ei oppivelvollisilla

Oppimateriaalit ovat pääsääntöisesti sähköisiä lisenssejä, mutta opiskelija voi hankkia myös paperisen vastaavan vaihtoehdon. Lisenssit uusitaan vuosittain. Sähköisessä ja paperisissa materiaaleissa on pieniä eroavaisuuksia, mutta yleensä kustantajakohtaiset sisällöt ovat samankaltaisia. Tarkat tiedot saat opettajaltasi erityisesti viimeistä lv 2023-2024 varten, jolloin jo monissa opintojaksoissa käytetään uuden opetussuunnitelman materiaaleja.

Lyhyet kurssikuvaukset OPS 2016

Tiedostot ovat pdf-muodossa.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskokeet tehdään kokonaan sähköisesti. Saat lisätietoa ylioppilastutkinnosta näiltä kotisivuilta kohdasta ylioppilastutkinto ja niihin osallistumisesta ja ilmoittautumisesta kotisivujen Abi-infosta. Huomaa, että rehtorin abi-infoihin osallistuminen on pakollista silloin, kun aikoo ilmoittautua ja osallistua ylioppilaskokeisiin.

Lukiossa opiskelee tällä hetkellä kahta eri opetussuunnitelmaa noudattavia opiskelijoita. Syksyllä 2020 tai sitä ennen aloittaneet noudattavat Lukion opetussuunnitelmaa LOPS2016 ja syksyllä 2021 tai sen jälkeen aloittaneet noudattavat LOPS21-perusteita sekä pääosin ovat oppivelvollisia.

Sivua päivitetty 24.2.2023 kello 14:29