Oppivelvollisuus ja maksuton koulutus

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Osa uusista opiskelijoista on oppivelvollisia. Jos tulet suoraan peruskoulun 9. luokalta opiskelemaan toisen asteen koulutusta, olet oppivelvollinen. Sinulle kuuluu maksuttomana opetus, päivittäinen ateria, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit. Koulu hankkii sinulle edellä mainitut oppimateriaalit ja -välineet.

Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä. Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. (Oppivelvollisuuslaki §17).

Muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille tulee kustannuksia opetuksen edellyttämistä oppimateriaaleista ja työvälineistä. Muiden kuin oppivelvollisten tulee hankkia itse tarvittavat oppikirjat.

Oppikirjat

Oppimateriaalit ovat pääsääntöisesti sähköisiä lisenssejä, jotka opettajat jakavat opintojaksojen alussa. Lisenssit uusitaan vuosittain. Opiskelija voi itse hankkia perinteisen paperikirjan mikäli kokee sen tarpeelliseksi itselleen. Sähköisessä ja paperisisssa materiaaleissa on pieniä eroavaisuuksia, mutta yleensä kustantajakohtaiset sisällöt ovat samankaltaisia.

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opinnoista tehdään opinto-ohjaajasi kanssa suunnitelma ja kirjataan opiskelusuunnitelmaan, joka on nähtävissä opiskelijan Wilmassa. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi suorittaa opintojaksoja itsenäisesti opiskellen, lukion verkko-opintoina ja mahdollisesti myös kesälukio- ja aikuislinjan opintoina.

Kolmen vuoden opinto-ohjelmassa suositeltava opintojaksokertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on noin 120 opintopistettä – 60 opintopistettä kumpanakin vuonna. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen jaksoon jää opiskeltavaksi 30 opintopistettä.

Normaaleja kolmen vuoden opintoja suositellaan opintojen suunnittelun yleiseksi lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa. Opiskeluaikaa voi kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana. Neljän vuoden ohjelma voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi laajan opinto-ohjelman tai aikaa vievän harrastuksen vuoksi kuten urheilulinjalla. Suunnitelma opintojen pidentämisestä  kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen tehdään kirjallisena yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Huoltajan valvontavastuu

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Opintojen sisältö (Lukion opetussuunnitelma 2021, tuntijako, lukuvuoden opintotarjotin)

Tällä hetkellä lukiossa opiskellaan kahden eri opetussuunnitelman mukaisesti siten, että syksyllä 2021 opintonsa aloittaneet opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan (LOPS21).

Lukion uuden opetussuunnitelman mukaan jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin , valtakunnallisiin valinnaisiin ja koulukohtaisiin valinnaisiin opintojaksoihin, jotka suorittamisesta saadaan opintopisteitä. Lukion oppimäärän suorittamiseksi (väh. 150 opintopistettä)  tulee olla suoritettuna pakollisten opintojaksojen lisäksi vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista. Opintojen laajuus voi olla 150 opintopistettä suurempi.

Pakollisten opintojen lisäksi voi opinto-ohjelmaan valita muita tarjolla olevia opintoja siten, että oppimäärään sisältyy valtakunnallisia valinnaisia väh. 20 opintopistettä. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pakollisiin opintojaksoihin liittyviä opintoja, joilla syvennetään aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot ovat useamman oppiaineen opintoja, menetelmäopintoja, pelkästään koulukohtaisia valinnaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia opintojaksoja huomioiden, että hyväksi luettavan opintojakson pitää olla kestoltaan/opintopisteiltään lukion opintojakson

Kahden opintopisteen suuruinen opintojakso on kestoltaan laskennallisesti 38h (38x45min tai 22,8x75min).

Ensimmäisenä lukiovuotena opiskellaan paljon valtakunnallisia pakollisia opintoja. Riippuen opiskelijan ainevalinnoista tai erityislinjasta lukujärjestykseen voi tulla myös jonkin verran valinnaisia aineita. Ensimmäisen jakson lukujärjestys tehdään valmiiksi elokuussa, mutta opintojen suunnittelua jatketaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opo-tunneilla.

Lukion opetussuunnitelma 2021

Opintojaksojen suoritusjärjestys

Opintojaksojen suoritusjärjestys mainitaan opetussuunnitelmassa jokaisen oppiaineen kohdalla. Ensimmäisenä vuonna tehdään pääasiassa paljon pakollisia opintojaksoja, jotka ovat pohjana seuraavana vuonna valittavissa oleville valtakunnallisille valinnaisille opintojaksoille. Yleensä opintojaksot etenevät numerojärjestyksessä, mutta koulukohtaisille valinnaisille on myös mahdollista päästä ilman kaikkia aikaisempia suoritettuja opintojaksoja.

Opintojaksojen paikka jaksottain on näkyvillä opintotarjottimessa ensimmäisen ja toisen vuoden opintojen kohdalla. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat LOPS2016 mukaan ja heidän kurssinsa on nähtävissä samassa opintotarjottimessa 3. vuoden opintojen kohdalla. Wilmassa kurssitarjottimessa näkyy näiden opintojen (=kurssien) kohdalla vo-alkuinen tunnus.

Opintojaksojen kuvaukset (LOPS 2021)

Lyhyt kuvaus löytyy Wilmasta kohdasta Kurssitarjotin ->muuta kurssivalintoja->opintojaksotarjotin 2022-2023. Vie kursori opintojakson tunnuksen päälle, jolloin selitys tulee näkyviin. Kuvaukset ovat myös opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalla kunkin opintojaksoselostuksen lopussa. Opintojaksojen keskeiset sisällöt, oppiaineiden tavoitteet ja arviointi kerrotaan opetussuunnitelmassa.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskokeet tehdään kokonaan sähköisesti. Saat lisätietoa ylioppilastutkinnosta näiltä kotisivuilta kohdasta ylioppilastutkinto ja niihin osallistumisesta ja ilmoittautumisesta kotisivujen Abi-infosta. Huomaa, että rehtorin abi-infoihin osallistuminen on pakollista silloin, kun aikoo ilmoittautua ja osallistua ylioppilaskokeisiin.

Lisätietoja antaa

Tiina Kivinen

Apulaisrehtori, urheilulinjakoordinaattori
Tiina.Kivinen@kktavastia.fi
+358405008913

Sivua päivitetty 9.9.2022 kello 08:52