Lukiossa opiskellaan sekä pakollisia, syventäviä että soveltavia kursseja. Järjestämme myös tukikursseja ja tietyin ehdoin kursseja voi myös vaihtaa jaksosta toiseen.

Opintoihin sisältyvät kurssit

Lukion kurssit jaetaan pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin, joiden kesto on laskennallisesti 38 tuntia. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, joilla syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja. Syventäviä kursseja tulee opinto-ohjelmaasi sisältyä vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat useamman oppiaineen aineksia sisältäviä kursseja, menetelmäkursseja, pelkästään koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.

Oppiaineiden tuntijakotaulukossa on esitetty eri oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien määrät.

Pakollisten kurssien määrään vaikuttaa valitun matematiikan oppimäärään laajuus, pitkän matematiikan valinneilla pakollisia kursseja on 51, lyhyen valinneilla 47. Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, josta on opiskeltava A-oppimäärä. Mikäli opiskelija ei ole opiskellut ruotsia perusopetuksessa, hän voi anoa lukio-opintojen alussa rehtorilta vapautusta ruotsin opiskelusta. Matematiikasta on valittava joko laaja tai lyhyt oppimäärä.

Uskonto (sekä evankelis-luterilainen että ortodoksinen) ja elämänkatsomustieto ovat vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Elämänkatsomustietoa ei voi valita pakolliseksi, jos kuuluu kirkkoon, mutta sitä voi opiskella ylimääräisenä aineena.

Taideaineissa on kolme pakollista kurssia, joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin kurssi. Kolmannen pakollisen kurssin voi valita jommastakummasta aineesta. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukiossa tai muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Jos opiskelija haluaa korvata jonkin opetussuunnitelmaan kuuluvan kurssin muussa oppilaitoksessa suoritetulla kurssilla, kurssien korvaavuus tulee etukäteen tarkistaa oman koulun aineenopettajalta ja rehtorilta.

Kurssien suorittaminen

Katso täältä miten kursseille ilmoittaudutaan ja miten ne voi tarvittaessa uusia.

Kurssien suorittaminen

Kurssimuutokset ja vaihtaminen

Oppiaineen oppimäärä muodostuu oppilaan itse tekemistä ainevalinnoista. Ainevalintojaan ei tule muuttaa omatoimisesti ilman yhteistä sopimista. Sopiminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelija voi vaihtaa valitsemiaan kursseja jaksosta toiseen tietyin ehdoin. Joskus voi olla järkevää esimerkiksi tasata opintokuormaa. Aina tulee kuitenkin varmistaa etukäteen, että uudessa ryhmässä on tilaa lisäopiskelijalle. Tämä tapahtuu helpoimmin Wilman kautta, jossa on koko ajan nähtävillä ryhmän opiskelijoiden määrä. Ainevalintojen muutokset on kuitenkin hyvä tehdä opinto-ohjaajan kanssa, jotka tarkistavat, että opinnot etenevät valtakunnallisen tuntijaon edellytysten mukaisesti. Tällä tavoin varmistaa myös, että opintojen loppuvaiheessa ei tule yllätyksiä.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan kurssista saatu hyväksytty numero tarvittaessa lyhyen kurssin numeroksi. Tällöin kuitenkin opiskelijan matematiikan numeroista vähintään kahden on oltava lyhyen matematiikan kursseista, jotta opiskelija voi saada lyhyen matematiikan päättöarvosanan.

Opiskelija voi saada päättöarvosanan matematiikasta vain joko lyhyestä tai pitkästä oppimäärästä. Vaihtaessaan pitkästä lyhyeen opiskelija voi korvata suorittamillaan pitkän kursseilla vastaavia lyhyen kursseja opetussuunnitelmassa olevan korvaavuusperiaatteen mukaisesti. Kurssien korvaavuudet on katsottavissa opetussuunnitelmasta, lisätietoja saa myös matematiikan opettajilta, opinto-ohjaajilta ja rehtoreilta.

Tukikurssit

Tuki- ja kertauskursseja järjestetään kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

Englannissa ja ruotsissa on erityisiä tukikursseja. Ne on rakennettu opiskelijan tueksi opintojen kertaamiseksi ja hylätyn kurssiarvosanan sekä arvosanan 5 korottamiseksi. Näillä kursseilla käydään läpi aiemmin opiskeltujen kurssien sisältöjä ja laaditaan henkilökohtainen selviytymissuunnitelma kielen opintoihin ja valmentaudutaan uusinta-kuulusteluihin.

Matematiikassa on tarjolla 1–2 tukikurssia kummassakin oppimäärässä. Niissä saa kertausta aihepiireihin ja voi yrittää korottaa aiemmin saamiaan kurssiarvosanoja. Lyhyessä matematiikassa MAB10 ja MAB11 ja pitkässä matematiikassa MAA16 (uusi OPS).

Lisäksi viikoittain on tarjolla ”klinikka”-vastaanotot seuraavasti: kielet (ruotsi ½h ja englanti ½h) ja matemaattiset aineet (½h). Näillä klinikoilla vastuuopettajat neuvovat ja opastavat yksittäisissä tai laajemmissakin opinto-ongelmissa. Klinikoiden vastuuopettajat informoidaan lukuvuoden alussa.

Edellä kerrottujen tukitoimien lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada kurssikohtaista tukiopetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi on opiskelijalla, jonka on pyydettävä lisäopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta tarjotaan kulloistenkin opetusresurssien puitteissa.

Luku- ja kirjoitushäiriöissä ohjausta annetaan erityisopettajan vastaanotolla.

Sivua päivitetty 21.1.2021 kello 11:08