Lukiossa opiskellaan sekä pakollisia opintoja että valinnaisia opintoja. LOPS2016 mukaan opiskelevilla on pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. LOPS2021 mukaan opiskelevilla puolestaan on pakollisia sekä valtakunnallisia valinnaisia että paikallisia valinnaisia opintojaksoja.

Opintoihin sisältyvät opintojaksot (LOPS2021)

Lukion opinnot on jäsennelty opintojaksoiksi. Pakolliset opintojaksot ovat laajuudeltaan 2-8op. Valtakunnalliset valinnaiset ovat aina 2 op laajuisia opintojaksoja. Paikallisten valinnaisten opintojaksojen laajuus on pääosin 2op, mutta ne voivat olla myös 1-4op.

Oppiaineiden tuntijakotaulukossa on esitetty eri oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojen laajuudet oppiaineittain.

Lukio-opinnot LOPS2021

Pakollisten opintojen määrään vaikuttaa valitun matematiikan oppimäärään laajuus, pitkän matematiikan valinneilla pakollisia opintoja on 102 op, lyhyen valinneilla 94 op. Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, josta on opiskeltava A-oppimäärä. Mikäli opiskelija ei ole opiskellut ruotsia perusopetuksessa, hän voi anoa lukio-opintojen alussa rehtorilta vapautusta ruotsin opiskelusta. Matematiikasta on valittava joko pitkä tai lyhyt oppimäärä.

Uskonto (sekä evankelis-luterilainen että ortodoksinen) ja elämänkatsomustieto ovat vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Elämänkatsomustietoa ei voi valita pakolliseksi, jos kuuluu kirkkoon, mutta sitä voi opiskella ylimääräisenä aineena.

Taideaineissa on kolme pakollista 2op opintojaksoa, joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin opintojakso. Kolmannen pakollisen opintojakson voi valita jommastakummasta aineesta. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukiossa tai muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. Jos opiskelija haluaa korvata jonkin opetussuunnitelmaan kuuluvan opintojakson muussa oppilaitoksessa suoritetuilla opinnoilla, korvaavuus tulee etukäteen tarkistaa oman koulun aineenopettajalta ja rehtorilta. Rehtori hyväksyy muualla suoritetut opinnot osaksi opiskelijan opinto-ohjelmaa.

Kurssien suorittaminen

Katso täältä miten kursseille ilmoittaudutaan ja miten ne voi tarvittaessa uusia.

Kurssien suorittaminen

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan opinnoista saadut hyväksytyt opintopisteet lyhyen oppimäärää vastaaviksi valtakunnallisiksi opintojaksoiksi.

Opintojen vastaavuudet on katsottavissa opetussuunnitelmasta, lisätietoja saa myös matematiikan opettajilta, opinto-ohjaajilta ja rehtoreilta.

Tukiopintojaksot

Tuki- ja kertausopintojaksoja järjestetään kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

Englannissa ja ruotsissa on erityisiä tukiopintojaksoja. Ne on rakennettu opiskelijan tueksi opintojen kertaamiseksi ja hylätyn arvosanan sekä arvosanan 5 korottamiseksi. Näillä opintojaksoilla käydään läpi aiemmin opiskeltuja asioita. Ruotsissa on myös ensimmäisenä vuonna perusasteen kertaava opintojakso, joka on tarkoitettu niille, joiden perusasteen ruotsin arvosana on alle 8.

Matematiikassa on tarjolla 1–2 tukiopintojaksoa kummassakin oppimäärässä. Niissä saa kertausta aihepiireihin ja voi yrittää korottaa aiemmin saamiaan heikkoja arvosanoja. Lyhyessä matematiikassa MAB12 ja MAB13 ja pitkässä matematiikassa MAA16.

Edellä mainittujen tukitoimien lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi on opiskelijalla, jonka on pyydettävä lisäopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta tarjotaan kulloistenkin opetusresurssien puitteissa. Myös opettaja voi tarjota tukiopetusta, se on syytä käyttää hyväksi.

Luku- ja kirjoitushäiriöissä ohjausta annetaan erityisopettajan vastaanotolla.

Opintoihin sisältyvät kurssit (LOPS2016)

Yhden kurssin kesto on laskennallisesti 38 tuntia. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, joilla syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja. Syventäviä kursseja tulee opinto-ohjelmaasi sisältyä vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat useamman oppiaineen aineksia sisältäviä kursseja, menetelmäkursseja, pelkästään koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.

Oppiaineiden tuntijakotaulukossa on esitetty eri oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien määrät.

Pakollisten kurssien määrään vaikuttaa valitun matematiikan oppimäärään laajuus, pitkän matematiikan valinneilla pakollisia kursseja on 51, lyhyen valinneilla 47. Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, josta on opiskeltava A-oppimäärä. Mikäli opiskelija ei ole opiskellut ruotsia perusopetuksessa, hän voi anoa lukio-opintojen alussa rehtorilta vapautusta ruotsin opiskelusta. Matematiikasta on valittava joko laaja tai lyhyt oppimäärä.

Uskonto (sekä evankelis-luterilainen että ortodoksinen) ja elämänkatsomustieto ovat vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Elämänkatsomustietoa ei voi valita pakolliseksi, jos kuuluu kirkkoon, mutta sitä voi opiskella ylimääräisenä aineena.

Taideaineissa on kolme pakollista kurssia, joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin kurssi. Kolmannen pakollisen kurssin voi valita jommastakummasta aineesta. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukiossa tai muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Jos opiskelija haluaa korvata jonkin opetussuunnitelmaan kuuluvan kurssin muussa oppilaitoksessa suoritetulla kurssilla, kurssien korvaavuus tulee etukäteen tarkistaa oman koulun aineenopettajalta ja rehtorilta.

Kurssien suorittaminen

Katso täältä miten kursseille ilmoittaudutaan ja miten ne voi tarvittaessa uusia.

Kurssien suorittaminen

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan kurssista saatu hyväksytty numero tarvittaessa lyhyen kurssin numeroksi. Tällöin kuitenkin opiskelijan matematiikan numeroista vähintään kahden on oltava lyhyen matematiikan kursseista, jotta opiskelija voi saada lyhyen matematiikan päättöarvosanan.

Opiskelija voi saada päättöarvosanan matematiikasta vain joko lyhyestä tai pitkästä oppimäärästä. Vaihtaessaan pitkästä lyhyeen opiskelija voi korvata suorittamillaan pitkän kursseilla vastaavia lyhyen kursseja opetussuunnitelmassa olevan korvaavuusperiaatteen mukaisesti. Kurssien korvaavuudet on katsottavissa opetussuunnitelmasta, lisätietoja saa myös matematiikan opettajilta, opinto-ohjaajilta ja rehtoreilta.

Tukikurssit

Tuki- ja kertauskursseja järjestetään kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

Englannissa ja ruotsissa on erityisiä tukikursseja. Ne on rakennettu opiskelijan tueksi opintojen kertaamiseksi ja hylätyn kurssiarvosanan sekä arvosanan 5 korottamiseksi. Näillä kursseilla käydään läpi aiemmin opiskeltujen kurssien sisältöjä ja laaditaan henkilökohtainen selviytymissuunnitelma kielen opintoihin ja valmentaudutaan uusinta-kuulusteluihin.

Matematiikassa on tarjolla 1–2 tukikurssia kummassakin oppimäärässä. Niissä saa kertausta aihepiireihin ja voi yrittää korottaa aiemmin saamiaan kurssiarvosanoja. Lyhyessä matematiikassa MAB10 ja MAB11 ja pitkässä matematiikassa MAA16 (uusi OPS).

Lisäksi viikoittain on tarjolla ”klinikka”-vastaanotot seuraavasti: kielet (ruotsi ½h ja englanti ½h) ja matemaattiset aineet (½h). Näillä klinikoilla vastuuopettajat neuvovat ja opastavat yksittäisissä tai laajemmissakin opinto-ongelmissa. Klinikoiden vastuuopettajat informoidaan lukuvuoden alussa.

Edellä kerrottujen tukitoimien lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada kurssikohtaista tukiopetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi on opiskelijalla, jonka on pyydettävä lisäopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta tarjotaan kulloistenkin opetusresurssien puitteissa.

Luku- ja kirjoitushäiriöissä ohjausta annetaan erityisopettajan vastaanotolla.

Sivua päivitetty 5.8.2022 kello 12:36