Kaurialan lukion tarjonta on monipuolinen. Täältä löydät tietoa tarkempaa tietoa opetussuunnitelmista, erilaisista lukion kursseista/opintojaksoista ja niiden suoritusmuodoista. Koska lukio-opinnot ovat teoriapainotteisia, kannattaa lukujärjestykseen valita myös taito- ja taideaineita. Myös vieraiden kielten osaaminen voi tulevaisuudessa kullanarvoista.

Opintotarjotin 2024-2025 (päivitetty 27.5.2024)
Toimintasuunnitelma lv 2024-2025

Opetussuunnitelma 1.8.2021 tai sen jälkeen aloittavilla

Täydennämme tähän tietoa uuden opetussuunnitelman osalta kesän ja alkusyksyn 2021 aikana. Uudessa opetussuunnitelmassa opinnot mitoitetaan opintopisteinä ja suoritetaan opintojaksoittain.

Opetussuunnitelma 2021

Ensimmäisen vuoden valinnaista tarjontaa

Opetussuunnitelma ennen 1.8.2021 aloittaneilla

Lyhyistä kurssikuvauksista (alempana tällä sivulla) löydät perustiedot kaikista lukiossa tarjottavista kursseista. Kurssien keskeinen sisältö ja suoritusjärjestys ilmenevät kurssiesittelyistä. Yksityiskohtaiset, tarkat tiedot oppiaineiden tavoitteista, kurssien tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista saat opetussuunnitelmasta. Suunnittelua kannattaa tehdä huolellisesti ja tarvittaessa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Kiinnitä huomiota siihen, että kaikkia kursseja ei tarjota joka lukuvuosi. Tällaisia kursseja ovat erityisesti useat soveltavat kurssit sekä jotkin syventävät kurssit. Osa kursseista tarjotaan joka toinen vuosi (esim. musikaalikurssit). Lisäksi kurssien suoritusaikatauluun vaikuttaa se, mitä yo-kokeita aiot kirjoittaa ylioppilastutkinnossa ja miten hajautat yo-kirjoitukset. Eri oppiaineiden yhteydessä on suosituksia kurssien valitsemisesta eri opintovuosille, jotka näkyvät ainevalintakortista. Kurssivalintojen ja ylioppilaskokeiden vaikutusta jatko-opinto-mahdollisuuksiisi käsitellään jo ensimmäisenä opintovuonna mm. opinto-ohjauksen tunneilla.

Ylioppilastutkinto on nykyään kokonaan sähköinen. Tietokoneisiin liittyviä teknisiä vaatimuksia kannattaa tarkistaa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta. Lukiossamme panostetaan tietotekniikan käyttöön opetuksessa. Moodle ja OneDrive-pilvipalvelu ovat ahkerassa käytössä kursseilla, laskinohjelmia ja muita opintojen ja työelämän kannalta tärkeitä ohjelmia harjoitellaan kursseilla sekä ensimmäisen vuosikurssin AT-perehdytyksessä.

Lyhyet kurssikuvaukset (opetussuunnitelma 2016)

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi joutua suorittamaan opintoja itsenäisesti opiskellen ja mahdollisesti käyttämään hyväkseen myös kesälukukausia ja Hämeenlinnan lyseon aikuislinjan ilta- ja verkko-opintoja.

Lukio-opintojen suoritusaikataulu voi olla esimerkiksi jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Suoritat opinnot kolmessa vuodessa, jolloin voit aloittaa ylioppilaskokeiden suorittamisen toisen vuoden keväällä tai kolmannen vuoden syksyllä ja saat tutkinnon valmiiksi kolmessa vuodessa, jolloin aikaa opintoihin on 13 jaksoa ja valmistut keväällä.
  2. Suoritat opinnot kahdessa ja puolessa vuodessa ja saat yo-tutkinnon valmiiksi viimeistään kolmannen vuoden syksyllä, jolloin aikaa opintoihin on 11 jaksoa ja valmistut syksyllä.
  3. Suoritat opinnot kolmessa ja puolessa vuodessa ja saat yo-tutkinnon valmiiksi neljäntenä syksynä, jolloin opiskeluaikaa on 16 jaksoa javalmistut syksyllä.
  4. Suoritat opinnot neljässä vuodessa ja saat yo-tutkinnon valmiiksi neljännen vuoden keväällä, jolloin aikaa opintoihin on 18 jaksoa ja valmistut keväällä.

Suositeltavin ja yleisin aikataulu lukio-opintojen suorittamiseksi on vaihtoehto 1), jolloin lukio-opinnot valmistuvat kolmessa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että opintokertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on vähintään 60 kurssia/120 opintopistettä. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen lukuvuosijaksoon jäisi 15 suoritettavaa kurssia/30 opintopistettä. Suosittelemme kuitenkin, että suoritat opintoja enemmän kuin juuri minimimäärän (75 kurssia/150 opintopistettä).

Neljän vuoden ohjelma voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi laajan opinto-ohjelman, opintojen uusimisen tai aikaa vievän harrastuksen vuoksi. Normaaleja kolmen vuoden opintoja suositellaan opintojen suunnittelun yleiseksi lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa. Opiskeluaikaa voi kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana. Anomus opintojen laajentamisesta kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen on aina tehtävä kirjallisena yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen tehokas eteneminen neljän vuoden opinnoissa edellyttää hyvin tarkkaa, koulussa hyväksyttyä suunnitelmaa opintojen ja yo-kokeen yhteensovittamisesta.

Heikon opintomenestyksen takia pidentyvät opinnot on syytä anoa vasta toisen vuoden lopulla, kun kouluaikaa on jäljellä kolme jaksoa. Ammattiuraa edistävät, pitkäjänteiset tavoitteelliset harrastukset ja muu opiskelu sekä erityisen laajat lukio-opinnot tulisi ottaa huomioon jo lukioon tultaessa ja anoa haluttaessa opinto-oikeutta neljäksi vuodeksi.

Opintojaksojen suoritustavat

Lähiopetus

Lähiopetus tarkoittaa, että opiskelija osallistuu oppituntityöskentelyyn ja tekee vaaditut tehtävät ja muut suoritukset sovittujen opetussuunnitelmaan pohjautuvien vaatimusten mukaan (esim. kokeet, kotiesseet, sanakokeet, tutkielmat, suulliset esitykset yms.).

Itsenäinen opiskelu

Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta tulee tehdä sitova kirjallinen sopimus asianomaisen opettajan kanssa ennen opintojakson alkua ja ennen uuden lukuvuosijakson alkua. Erityisestä syystä (esim. terveys, opinto-ohjaukselliset syyt) voidaan poiketa mainitusta aikarajasta.

Itsenäisen suorittamisen lomakkeita on saatavilla lomaketelineessä. Yhteisessä sopimuksessa määritellään tenttimisajat ja väli- ym. tehtävien palautusajat sekä muut tenttimiseen liittyvät menettelytavat. Itsenäisesti suoritettavien opintojen vaatimukset ovat samat kuin lähiopetuksenkin. Itsenäisesti suoritetuista opinnoista ei voi saada hylättyä arvosanaa (ks. tarkemmin ops), eikä hylätystä tenttisuorituksesta saa opintopisteitä (merkitään arvosanalla X).

Joidenkin opintojaksojen (kuten liikunnan, vieraiden kielten suullisten opintojaksojen, ilmaisutaidon, kokeellisten, opintojaksojen yms.) suorittaminen itsenäisesti tenttimällä ei ole mahdollista, sillä työtavat, sisällöt ja/tai arviointiperusteet voivat olla itsenäisesti suoritettuna haasteellisia. Lisätietoja itsenäisen suorittamisen mahdollisuuksista saa kunkin aineen opettajilta. Opetussuunnitelmassa on kunkin opintojakson kohdalla mainittu, mikäli itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

Verkko-opinnot

Lisäksi on tarjolla verkko-opintoja, joista saa tietoa opinto-ohjaajalta, jolle myös ilmoittaudutaan.

Projektit

Vuosittain koulussa toteutuu monia projekteja, joista osa on tiedossa lukuvuoden alkaessa. Projekteista järjestetään lukukauden aikana tiedotustilaisuuksia, ja niistä ilmoitetaan koulun infomonitorilla. Joistakin projekteista saa opintosuoritukset projektisuunnitelmassa mainitulla tavalla.

Muualla suoritetut opinnot

Säädösten mukaan muualla kuin lukiossa suoritettuja opintoja voidaan lukion oppimäärään (75 kurssia/150 opintopistettä) hyväksyä sen mukaisesti kuin lukion tuntijako sallii (pakollisia 47-51 + 10 syventävää kurssia/94-102 + 20 opintopistettä), loput kurssit voivat olla syventäviä tai soveltavia/paikallisia opintojaksoja). Hyväksyjä on rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Lukiokurssiksi/opintojaksoksi voidaan hyväksyä suoritus, joka on lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen, pohjaa peruskoulun oppimäärään ja on kestoltaan vähintään 30 läsnäolotuntia. Kurssien tulee olla muiden oppilaitosten järjestämiä ja kurssin/opintojakson opettajalla on oltava opettajakelpoisuus. Koululle toimitettavasta alkuperäisestä todistuksesta tulee ilmetä eriteltyinä opintojen keskeinen sisältö, laajuus tunteina, opetuksen antajan pätevyys ja suorituksen arviointi.

Muissa lukioissa suoritetut opinnot hyväksytään lukion oppimäärään. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Niiden hyväksymisestä lukion oppimäärään päättää rehtori.

Koulun ja urheiluseurojen valmentajien kanssa yhdessä määrittelemät tavoitteet, -sisällöt ja suoritukset voidaan hyväksyä lukio-opinnoiksi. Hyväksyttävyydestä ohjeita antaa liikunnan lehtori. Tällaiset urheilu- ja liikunnan valmennusopinnot edellyttävät oppilaalta näyttöä valtakunnantason suorituksista ja/tai tavoitetasosta. Sibelius-opiston ja Aimo-koulun (kuvataide/ käsityökoulu) opinnot opiskelija voi lukea hyväkseen siltä osin, kuin ne on saatu valmiiksi lukioaikana. Muualla suoritettuja opintoja hyväksytään opiskelijan anomuksen perusteella (osaamisen tunnustaminen).

Vaihto-oppilasvuoden lukiotasoisista opinnoista hyväksytään erikseen neuvoteltavat suoritukset. Perusperiaatteena on, että yksi kurssi/ 2op vastaa ympärivuotista yhden viikkotunnin opiskelua. Kun lukio-opintoihin anotaan hyväksyttäväksi ulkomaisia opintoja, tulee opiskelusuorituksista olla selkeä eritelty näyttö: opiskelupaikan taso, opintojen laatu ja kesto tunteina, arviointi ja/tai osallistuminen poissaoloineen sekä suoritustaso.

Ilman näiden tietojen ilmenemistä todistuksesta vaihto-oppilasvuoden opintoja ei voida lukea hyväksi lukio-oppimäärään. Vaihto-oppilasvuodesta voidaan laskea kertyvän 1-8 lukiokurssia/2-16 op riippuen vuoden aikana opiskeluista kursseista.

Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä myös muita koti- tai ulkomaisia opintoja. Päätöksen korvaavuudesta tai hyväksi lukemisesta tekee rehtori tutustuttuaan alkuperäisiin todistuksiin ja mahdollisesti neuvoteltuaan opiskelijan kanssa.

Sivua päivitetty 4.6.2024 kello 14:35