Täältä löydät tietoa kursseille/opintojaksoille ilmoittautumisesta, arvosanoista sekä tarvittaessa kurssien/opintojaksojen uusimisesta.

Opintojaksoille/kursseille ilmoittautuminen

Opintojaksoille/kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta. Seuraavan jakson valintoja voi muuttaa erikseen ilmoitettavalla tavalla ennen jakson päättöviikkoa – ja aina opinto-ohjaajan kautta. Jotta opiskelu olisi kaikilla mahdollista, opinto-ohjaajat voivat tehdä tasoituksia ryhmäkokoihin, joten et välttämättä aina pääse siihen ryhmään, mihin olet ilmoittautunut. Tarkista aina seuraavan jakson lopullinen lukujärjestyksesi ennen uuden jakson alkamista (päättöviikon viimeisenä päivänä).

Mikäli tietty opintojakso/kurssi on jo täynnä, voi opinto-ohjaaja muuttaa yksittäisten opiskelijoiden lukujärjestystä siten, että kenenkään opinnot eivät viivästy. Ensisijaisoikeuden antaa aina mm. lyhyen kielen opiskelu. Ajantasainen opintotarjotin on koulun kotisivuilla. Wilmassa näkyvät myös opintosuoritukset. Jokainen opiskelija on Wilmaan oma käyttäjätunnus ja salasana. Alle 18-vuotiaiden huoltajilla on omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta, oikeus Wilman tietoihin pääsyyn sulkeutuu huoltajalta. Opiskelija voi itse antaa luvan Wilmassa huoltajille (Wilmassa lomakkeet -> 18 vuotta täyttänyt antaa luvan…)

Jakson päättöviikko ja palautukset

Jakson lopussa on päättöviikko. Jokaisena päivänä on yhden palkin (palkit 1–6) tunnit klo 8–12 välillä sekä mahdollisesti seuraavan palkin oppitunti/valmistava tunti klo 12.30, mikäli ryhmän kanssa opettaja on näin sopinut. 

Päättöviikon palkkijärjestys 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Palkkien 7 ja 8 osalta opettaja sopii ryhmän kanssa erikseen, miten toimitaan. Päättöviikolla voi olla myös muuta koulun toimintaan liittyvää ohjelmaa. Mahdollinen päättöviikon suoritusten palautus toteutetaan jaksoittain ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Päättöviikon suoritukset palautetaan samassa luokassa, missä ne on tehty.

Kurssiarvosana (ennen 1.8.2021 aloittaneet) ja opintojakson arvosana (1.8.2021 ja sen jälkeen aloittaneet)

Kurssit

Lukion pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4–10. Soveltavien kurssien arvioinnissa käytetään suoritusmerkintää (S/H). Kaikki tehtävät on palautettava opettajan antaman aikataulun mukaisesti (ellei toisin henkilökohtaisesti opettajan kanssa sovita). Mikäli opiskelija sairastumisen tai muun hyväksytyn poissaolon vuoksi ei ole voinut palauttaa tehtäviä kurssin alussa sovittuun määräaikaan mennessä, on asiasta sovittava opettajan kanssa.

Opiskelijan oikeus hyödyntää myöhäisempää palautusajankohta riippuu myös siitä, että hän on selvittänyt opettajalle poissaolonsa lukion sääntöjen mukaisesti. Lähtökohtaisesti niitä töitä, joiden palauttaminen on selvästi laiminlyöty jakson aikana opettajan antamien ohjeiden vastaisesti, ei voi palauttaa. Palauttamattomat suoritukset voivat laskea arvosanaa (arviointiperusteet selvitetään jokaisen kurssin alussa).

K-merkintä annetaan kun kurssisuoritus on kesken (suorituksia puuttuu, mutta opettaja katsoo, että ne palauttamalla tai tekemällä voi arvosanan saada).

1.8.2019 alkaen käytössä on myös X-merkintä. Se annetaan, kun

  • opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia edes arvosanalla 4
  • arvioitavissa suorituksissa on käytetty vilppiä
  • K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä
  • opiskelija keskeyttää itse opintojakson (ei ole saapunut paikalle tai jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa)
  • itsenäinen suoritus (tentti) on hylätty

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssi on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Kurssin voi käydä uudelleen istumalla kurssin tai suorittamalla sen itsenäisesti (jos se opsin mukaan on mahdollista).

Opintojaksot

Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin 4–10. Paikallisten valinnaisten opintojaksojen arvioinnissa käytetään suoritusmerkintää (S/H). Kaikki tehtävät on palautettava opettajan antaman aikataulun mukaisesti (ellei toisin henkilökohtaisesti opettajan kanssa sovita). Mikäli opiskelija sairastumisen tai muun hyväksytyn poissaolon vuoksi ei ole voinut palauttaa tehtäviä sovittuun määräaikaan mennessä, on asiasta sovittava opettajan kanssa.

Uuden opetussuunnitelman mukaiset arviointimerkinnät ovat koostetusti opetussuunnitelman arviointiosiossa. Pääset siihen tästä: opetussuunnitelman arviointiosio (rullaa sivun loppuun).

Hylätty kurssisuoritus ja sen uusiminen/hylätyn opintojakson tai sen hylätyn osasuorituksen uusiminen

Hylätyn kurssin/opintojakson uusimista on mahdollisuus yrittää kerran kunkin jakson jälkeen järjestettävinä uusintakoepäivinä (ks. kohta uusintakuulustelut). Tenttimällä suoritettua hylättyä kurssia/opintojaksoa ei voi korvata uusintakuulustelulla.

LOPS 2021: “Opiskelijalla on oikeus korottaa yhden kerran hylättyä osasuoritusta opintojakson aikana tai erikseen sovittavana yleisenä ajankohtana. Opiskelijalla on oikeus korottaa yhden kerran hylättyä kokonaista opintojaksoa tukikurs-seilla tai yleisenä ajankohtana (rästitenttipäivät).”

Oppiaineen päättöarvosanan voi saada vain, jos hylättyjen pakollisten ja syventävien kurssien määrä kokonaiskurssimäärästä tao pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintopistemäärästä on enintään seuraavan taulukon mukainen:

Kokonaiskurssimäärä/
opintopistemäärä
Hylättyjä voi olla
 1–2 kurssia/2-4 op0 kurssia/0 op
 3–5 kurssia/6-10 op1 kurssi/2 op
 6–8 kurssia/12-16 op2 kurssia/4 op
 9–  kurssia/18- op3 kurssia/ 6 op

OPS ennen 1.8.2021 aloittaneilla: 2/3:n pakollisista ja syventävistä kursseista pitää olla hyväksytysti suoritettuja kursseja. Mikäli soveltavan kurssin kurssisuoritus on hylätty (arvosana 4, todistuksessa merkintä H), ei tätä kurssia lasketa lukion kokonaiskurssimäärään

OPS 1.8.2021 tai sen jälkeen aloittaneilla: 2/3 oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaista opintopistemäärästä tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Hylätyn valtakunnallisen valinnaisen opintojakson voi pyytää poistettavaksi rekisteristä, mutta samalla menettää myös opintopisteet.

Hyväksytyn kurssin/opintojakson uusiminen

Opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa saamaansa kurssiarvosanaa osallistumalla kurssille uudelleen tai suorittamalla kurssin itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaisesti. Itsenäisestä suorituksesta tehdään kirjallinen sopimus opettajan kanssa.

Lisäksi matematiikan tukikursseilla (MAA16, MAB10 ja MAB11) voi tietyin edellytyksin korottaa hyväksyttyjä matematiikan arvosanoja. Kielten tukikursseilla voi uusia, hylätyn arvosanan lisäksi, myös arvosanaa 5.

OPS 2021: “Opiskelijalla on oikeus korottaa yhden kerran hyväksyttyä opintojaksoa erikseen sovittavana yleisenä ajankohtana. Opintojakso tulee arvioida monipuolisilla näytöillä. Hyväksyttyä opintojaksoa voi uusia myös suorittamalla opintojakso uudelleen, jos se on työjärjestysteknisesti mahdollista, suorittamalla opintojakso itsenäisesti tai osoittamalla muulla tavoin hankittu osaaminen. Arvioinnin pitää olla tällöinkin monipuolista.”

Tukiopintojaksoilla voi tietyin edellytyksen yrittää korottaa saatua opintojakson arvosanaa.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelut järjestetään opetetuissa aineissa jaksojen jälkeen (ks. kotisivujen kalenteri). Uusintakuulusteluun saa osallistua opiskelija, joka kurssista/opintojaksosta saanut hylätyn (4) arvosanan, on ollut poissa päättöviikon arvioitavasta suorituksesta sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia (suoritus kesken, annettu merkintä K) tai suorittaa tenttimällä kurssia/opintojaksoa, jonka vaadittuun arvioitavaan suoritukseen hänellä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua (päättöpäivänä jo muun kurssin/opintojakson suoritus).

Hylätyn kurssin/opintojakson uusintaan voi osallistua kerran. Jos tulos jää hylätyksi, kurssi/opintojakso on käytävä uudestaan. Jos opiskelija on saanut kurssista/opintojaksosta hylätyn arvosanan ja ilmoittautuu uusintaan, mutta ei saavu uusintatilaisuuteen, kirjataan Wilmaan: ei saapunut uusintaan, ei enää uusintaoikeutta. Arvosana jää hylätyksi, jolloin kurssi/opintojakso on mahdollisesti suoritettava uudelleen.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa. Tarkempi ohjeistus annetaan ennen uusintaa Wilma-viestillä.

Uusintapäiviä on kolme (matematiikka, kielet ja äidinkieli, reaali). Päivät ilmoitetaan kalenterissa, infoteeveessä sekä ryhmänohjaustuokiossa. Uusintakoeaika on kaksi tuntia ja puoli tuntia. Samana päivänä voi osallistua vain yhteen uusintakuulusteluun. Jos on tarve uusia useampia opintojaksoja, tulee neuvotella asianomaisen opettajien kanssa kokeiden/suoritusten tekemisestä muuna ajankohtana.

Oppimääräarvosana

Oppimääräarvosana voidaan antaa ainoastaan sellaiselle opiskelijalle, joka on suorittanut kunkin aineen opetussuunnitelmassa (OPS) määritellyn pakollisen oppimäärän (=pakolliset kurssit) sekä itse valitsemansa lisäkurssit (syventävät ja/tai soveltavat).

Lukioasetuksen määrittämin numeroin arvioidaan kaikki pakollisten aineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin/opintojakson sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia/4 opintopistettä.

Oppimääräarvosana (päättöarvosana) annetaan, kun 2/3 aineen pakollisista ja suoritetuista syventävistä kursseista/pakollisesta ja valtakunnallisesta opintopistemäärästä on hyväkstyä (arvosana muu kuin 4). Soveltavista kursseista/paikallisista valinnaisista opintojaksoista lukion oppimäärään luetaan vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit/opintojaksot. Päättöarvosana lasketaan aritmeettisena keskiarvona kurssiarvosanoista (pakolliset ja syventävät) tai opintopistemäärällä painotetuista opintojaksoista. Opettajalla (yhdessä rehtorin kanssa) on mahdollisuus korottaa päättöarvosanaa lisänäytön tai muun harkinnan perusteella. Oppilaalla on oikeus kerran yrittää korottaa saamiaan päättöarvosanoja (esimerkiksi preliminäärikokeessa tai erillisessä korotustentissä).

Todistukset

Oppilas saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion koko oppimäärän mukaiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään oppiaineiden arvosanat koko suoritetun oppimäärän osalta sekä kussakin oppiaineessa suoritettujen kurssien määrä. Lukion päättötodistuksen liitteeseen merkitään opiskelijan oppiaineisiin liittymättömät soveltavat tai muualla suorittamat lukio-oppimäärään hyväksytyt kurssit ja niiden arviointi.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, ja läpäissyt ylioppilastutkintoon liittyvien pakollisten aineiden kokeet hyväksytysti. Ilman lukion päättötodistusta ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta.

Mikäli opiskelija ei saa lukion päättötodistusta, hän voi saada todistuksen lukion oppimäärän suorittamisesta, mikäli hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.

Jos opiskelija eroaa lukiosta ennen koko oppimäärän suorittamista, hänelle annetaan erotodistus. Jos opiskelija aikoo keskeyttää opintonsa, hänen on keskusteltava asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä rehtorille osoitettu kirjallinen, allekirjoitettu eroanomus.

Sivua päivitetty 19.2.2024 kello 10:21