Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Lukiolain (luku 5 pykälät 23-35 – katso laki tästä) mukaan opiskelijalla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Järjestyssäännöt koskevat jokaista koulussa olijaa.

Koulutilojen käyttö

Oppilailla on oikeus oleskella välituntisin ja vapaatuntien aikana lukion niissä tiloissa, joissa ei ole opetusta ja jotka ovat avoinna. Kirjastosta on tehty hiljaisen opiskelun tila, jossa voit opiskella oppituntien ulkopuolella. Muistathan antaa muillekin opiskelurauhan. Itsenäisen työn tilat on tarkoitettu kirjallisten töiden sekä muun hiljaisen työn tekemiseen.

Polkupyöriä säilytetään sisäpihalla pyörille varatuissa telineissä. Mopot ja moottoripyörät pysäköidään Erottajakadun jalkakäytävälle siistiin riviin etupyörä kohti lukiorakennusta. Sisäpihalla on kameravalvonta.

Päihteiden käyttö (alkoholi, tupakka, huumeet) on kielletty lukion alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kouluaikana sekä lukion järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä ja matkoilla.

Täysi-ikäisyys

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, Wilma sulkeutuu huoltajilta. Täysi-ikäinen opiskelija voi antaa suostumuksensa, jolloin huoltaja pääsee edelleen seuraamaan suorituksia sekä selvittämään poissaoloja. Suostumus annetaan kirjallisesti kansliaan, vapaamuotoisella ilmoituksella (esim. xx antaa huoltajalleen xx luvan jatkaa Wilman käyttöä).

1.8.2020 alkaen täysi-ikäinen opiskelija voi itse antaa huoltajalleen luvan Wilmassa. Tiedotamme tästä erikseen.

Poissaolot ja myöhästely

Kaurialan lukion poissaolokäytäntöä ohjaavat samat säännöt, joita noudatetaan myös työelämässä ja muualla yhteiskunnassa.

Opiskelijalla tiedossa olevat poissaolot anotaan ja selvitetään etukäteen (mm. ennen mahdollisia matka- tms. järjestelyjä). Ryhmänohjaajalta anotaan lupa 1-3 päivän pituisiin poissaoloihin. Matkan, leirin, edustustehtävän tms. vuoksi enemmän kuin 3 päivän poissaoloa koulusta anotaan apulaisrehtorilta. Loma-anomus tehdään Wilmassa (1.8.2020 alkaen).  Myös lyhyemmissä, etukäteen hyväksytyissä poissaoloissa, opettaja voi vaatia korvaavia suorituksia poissaolojen ajalta. Hakeuduttaessa lukuvuoden kestävään vaihto-opiskelijaohjelmaan suosittelemme järjestöjä, joiden kautta tulee vastaavaksi ajaksi ulkomainen vaihto-opiskelija Kaurialan lukioon. Alle vuoden pituisissa vaihdoissa suosittelemme, ettei opiskelija hakeudu vaihtoon 1. eikä 3. jakson aikana. Vuoden poissaolot, opintojen keskeytykset (esim. pitkäaikainen sairastuminen, sosiaaliset syyt) sekä vaihtoajan poissaolot anotaan rehtorilta vapaamuotoisella anomuksella tai lääkärintodistuksella, jos sellainen edellytetään.

Opiskelijan velvollisuutena on selvittää luotettavasti kaikki poissaolonsa opettajilleen välittömästi kouluun palattuaan. Huoltaja voi sairaustapauksessa merkitän poissaolon ja sen syyn Wilmaan jo etukäteen sairauspäivinä. Sairauspoissaoloista hyväksytään lääkärin, terveydenhoitajan tms. todistuksen lisäksi myös huoltajan kuittaus Wilmassa (tai muu huoltajan allekirjoittama selvitys).

Selvittämättömät poissaolot voivat estää kurssin arvostelun (arvosana K tai X)

Lukiolain (30 §) mukaan opiskelijalla on velvollisuus olla läsnä opetuksessa. Aiheettomat poissaolot ovat siis kiellettyjä. Toistuva myöhästely on vastoin tätä läsnäolovelvoitetta. Opettajalla on oikeus vaatia korvaavia tehtäviä myöhästelyistä tai laskea kurssiarvosanaa. Osa arvioinnista määräytyy aktiivisen osallistumisen ja tuntityön kautta. Säännöllinen läsnäolo ja tehtävien tunnollinen suorittaminen on opiskelijan velvollisuus ja ne parantavat mahdollisuuksia hyviin tuloksiin.

Hyväksyttävä poissaolon syy on sairaus tai koulun antama lupa (selvityksenä esim. lääkärintodistus tai rehtorin päätös).
Poissaoloanomus

Vilppi kokeessa

Mikäli opiskelija jää kiinni lunttaamisesta, hänen kurssisuorituksensa hylätään ja hänen on suoritettava kurssi uudelleen osallistumalla opetukseen. Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä rehtorille että alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Opettaja merkitsee kurssiarvosanaksi X, jolloin kurssi ei laskeudu kurssimäärään.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia