Kurssien erilaiset suoritustavat

Lukio-opiskelija voi suorittaa opintojaan eri tavoin Kaurialan lukiossa

Lähiopetus
Lähiopetus tarkoittaa, että opiskelija osallistuu oppituntityöskentelyyn ja tekee kurssitehtävät ja muut suoritukset kurssilla sovittujen opetussuunnitelmaan pohjautuvien vaatimusten mukaan (esim. kurssikoe, kotiesseet, sanakokeet, tutkielmat, suulliset esitykset yms.).

Itsenäinen opiskelu
Kursseja on mahdollisuus suorittaa myös itsenäisesti, kuitenkin aineenopettajien ohjauksessa. Itsenäisestä suorittamisesta tulee tehdä sitova kirjallinen sopimus asianomaisen opettajan kanssa ennen kurssin alkua. Erityisestä syystä (esim. terveys, opinto-ohjaukselliset syyt) voidaan poiketa mainitusta aikarajasta.

Itsenäisen suorittamisen lomakkeita on saatavilla lomaketelineessä. Yhteisessä sopimuksessa määritellään tenttimisajat ja väli- ym. tehtävien palautusajat. Lisäksi siinä saa ohjeet kurssin suorittamiseen liittyvistä muista menettelyistä.

Joidenkin kurssien (kuten liikunnan, vieraiden kielten suullisten kurssien, ilmaisutaidon, työkurssien yms.) suorittaminen itsenäisesti tenttimällä ei ole mahdollista (LOPS 2016), sillä kurssien työtavat, sisällöt ja/tai arviointiperusteet voivat olla itsenäisesti suoritettuna haasteellisia. Lisätietoja itsenäisen suorittamisen mahdollisuuksista saa kunkin aineen opettajilta.

Verkkokurssit
Lisäksi on tarjolla verkkokursseja, joista saa tietoa opinto-ohjaajalta, jolle myös ilmoittaudutaan.

Projektit

Vuosittain koulussa toteutuu monia projekteja, joista osa on tiedossa lukuvuoden alkaessa. Projekteista järjestetään lukukauden aikana tiedotustilaisuuksia, ja niistä ilmoitetaan koulun infomonitorilla. Joistakin projekteista saa kurssisuoritukset projektisuunnitelmassa mainitulla tavalla.

MUUALLA SUORITETUT KURSSIT

Säädösten mukaan muualla kuin lukiossa suoritettuja opintoja voidaan lukion oppimäärään (75 kurssia) hyväksyä sen mukaisesti kuin lukion tuntijako sallii (pakollisia 47-51 + 10 syventävää, loput kurssit voivat olla syventäviä tai soveltavia). Hyväksyjä on rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Lukiokurssiksi voidaan hyväksyä suoritus, joka on lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen, pohjaa peruskoulun oppimäärään ja on kestoltaan vähintään 30 läsnäolotuntia. Kurssien tulee olla muiden oppilaitosten järjestämiä ja kurssin opettajalla on oltava opettajakelpoisuus. Koululle toimitettavasta alkuperäisestä kurssitodistuksesta tulee ilmetä eriteltyinä kurssin keskeinen sisältö, kurssin pituus, opetuksen antajan pätevyys ja suorituksen arviointi.

Muissa lukioissa suoritetut opinnot hyväksytään lukion oppimäärään. Sinulla on mahdollisuus suorittaa kursseja myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Niiden hyväksymisestä lukion oppimäärään päättää rehtori.

Koulun ja urheiluseurojen valmentajien kanssa yhdessä määrittelemät kurssitavoitteet, -sisällöt ja suoritukset voidaan hyväksyä lukio-opinnoiksi. Hyväksyttävyydestä ohjeita antaa liikunnan lehtori. Tällaiset urheilu- ja liikunnan valmennusopinnot edellyttävät oppilaalta näyttöä valtakunnantason suorituksista ja/tai tavoitetasosta. Sibelius-opiston ja Aimo-koulun (kuvataide/ käsityökoulu) opinnot opiskelija voi lukea hyväkseen siltä osin, kuin ne on saatu valmiiksi lukioaikana. Muualla suoritettuja opintoja hyväksytään opiskelijan anomuksen perusteella (osaamisen tunnustaminen).

Vaihto-oppilasvuoden lukiotasoisista opinnoista hyväksytään erikseen neuvoteltavat suoritukset. Perusperiaatteena on, että yksi kurssi vastaa ympärivuotista yhden viikkotunnin opiskelua. Kun lukio-opintoihin anotaan hyväksyttäväksi ulkomaisia opintoja, tulee opiskelusuorituksista olla selkeä eritelty näyttö: opiskelupaikan taso, kurssin laatu ja kesto tunteina, arviointi ja/tai osallistuminen poissaoloineen sekä suoritustaso.

Ilman näiden tietojen ilmenemistä todistuksesta vaihto-oppilasvuoden opintoja ei voida lukea hyväksi lukio-oppimäärään. Vaihto-oppilasvuodesta voidaan laskea kertyvän 1-8 lukiokurssia riippuen vuoden aikana opiskeluista kursseista.

Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä myös muita koti- tai ulkomaisia opintoja. Päätöksen korvaavuudesta tai hyväksi lukemisesta tekee rehtori tutustuttuaan alkuperäisiin todistuksiin ja mahdollisesti neuvoteltuaan opiskelijan kanssa.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia