Lukiossa opintonsa aloittaville oppivelvollisille lukio-opinnot ovat maksuttomia.  Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, kun hän aloittaa ensimmäisen tutkinnon suorittaminen ennen 18-vuoden ikää. Maksuttomuus päättyy sen kalenterivuoden lopussa, kun opiskelija täyttää 20-vuotta. Opiskelija voi hakea tarvittaessa maksuttoman koulutuksen pidentämistä.

Koulumatkatuki oppivelvollisille

Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta.

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Jos käytettävissäsi ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada koulumatkatukea itse järjestetyn kulkutavan mukaan.

Lisätietoa oppivelvolliset koulumatkatuesta saat Kelan sivuilta.

Koulumatkatuki
muille kuin oppivelvollisille

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen.

Saat kalenterikuukaudelta täysimääräisen tuen, jos sinulla on kalenterikuukauden aikana matkapäiviä 15 tai enemmän ja matkasi maksavat yli 54 euroa. Jos sinulla on 10-14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada puolet täysimääräisestä tuesta. Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea.

Voit saada koulumatkatukea myös alle 54 euron kuukausittaisiin koulumatkakustannuksiin, jos käytät Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai järjestät kulkutapasi itse (kun julkista liikennettä ei ole käytettävissä).

Koulumatkatukihakemuksen ja asiaa koskevia esitteitä saat koulusihteeriltä tai Kelan verkkosivuilta. Lomakkeen täyttäminen vaatii erityistä huolellisuutta ja ohjausta, jotta se hyväksytään Kelassa. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lomakkeen täyttämiseen saat neuvontaa koulusihteeriltä ja opinto-ohjaajalta. Palauta koulumatkatukihakemus koulusihteerille. Koulusihteeri täyttää hakemukseen oppilaitoksen osuuden, lähettää koulumatkatukihakemuksen Kelaan ja antaa sinulle ostotodistuksen lipun ostamista varten.

Toisen vuoden opiskelijat saavat lukiosta ostotodistuksen yhdeksää ostokertaa/lukuvuosi varten ja kolmannen vuoden opiskelijat kuutta ostokertaa varten. Viimeinen ostokerta on 14 päivää ennen lukuvuoden päättymistä. Koulumatkatuki myönnetään vain yhdelle lukuvuodelle kerrallaan, joten sitä pitää anoa joka syksy uudestaan.

Opintotuki
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtion takaus. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemista varten saat Kelan sivuilta. Jätä hakemukset koulusihteerille. Koulusihteeri lisää hakemuksiin opiskelutodistuksen ja lähettää hakemukset Kelaan.

Sivua päivitetty 12.4.2024 kello 09:59