Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen (150 opintopistettä) ja suoritusaika on korkeintaan neljä vuotta. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää lisäaikaa.

Opintojen rakenne määräytyy opetussuunnitelman mukaan (LOPS 2021).

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista.  Valtakunnallisia valinnaisia opintoja nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärään tulee sisältyä vähintään 20 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita paikallisia valinnaisia opintoja. Lukiodiplomien laajuus on kaksi opintopistettä.

Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja 150 opintopistettä täyttyy sisältäen pakolliset opintojaksot (94/102 opintopistettä) ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot (min 20 opintopistettä). Lisäksi opintoihin sisältyy koulukohtaisia valinnaisia opintoja. Lukion opintojen määrässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut opinnot. Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus.

Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan tavalla.

Suoritettuaan koko lukion oppimäärän saa abiturientti kolmannen jakson jälkeen välitodistuksen, jonka arvosanat muodostuvat päättöarvioinnin valtakunnallisten arvosteluperusteiden mukaan.

Välitodistuksen arvosanaa voi korottaa kevään uusintakuulustelussa. Koe sisältää opiskelijan lukion aikana suorittamien opintojen oppimäärän.

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. (LA 13 §.)

Oppiaineen oppimäärän suorittaminen

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten määrä,  opintopistettäHylättyjä voi olla enintään , opintopistettä
2 – 5 opintopistettä0
6 – 11 opintopistettä2
12- 17 opintopistettä4
18 opintopistettä t tai enemmän6

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain neljä opintopistettä.

”Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään pyydettäessä mahdollisuus erillisessä kirjallisessa kuulustelussa arvosanan korottamiseen.”

(LA 8 §)

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa erillisen kuulustelun lisäksi

  • koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien valtakunnallisten ja koulukohtaisten valinnaisten opintojen lisänäytöllä
  • opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa opintoarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Kurssien suorittaminen ja arvointi

Lue lisää kurssien suorittamisesta ja arviointiperusteista.

Kurssin suorittaminen ja arviointi

Sivua päivitetty 28.8.2023 kello 12:02