Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen (75 kurssia) ja suoritusaika on korkeintaan neljä vuotta. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää lisäaikaa.

Lukion kurssit

Lukiossa on kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia 47 tai 51 matematiikan oppimäärän valinnasta riippuen. Syventäviä tulee olla vähintään 10 kurssia.

  • Suositeltavat kurssivalintojen määrät vuosittain ovat
  • 1. vuosi: 6 kurssivalintaa joka jaksoon, yhteensä 30 kurssisuoritusta
  • 2. vuosi: 6 kurssivalintaa joka jaksoon, yhteensä 30 kurssisuoritusta
  • 3. vuosi: 5 kurssivalintaa joka jaksoon, yhteensä 15 kurssisuoritusta.

Opiskelijan on suositeltavaa valita kaikki syventävät kurssit ja kertauskurssit niistä aineista, jotka hän aikoo kirjoittaa ylioppilaskokeessa.

Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa. Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus.

Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan tavalla.

Suoritettuaan koko lukion oppimäärän saa abiturientti kolmannen jakson jälkeen välitodistuksen, jonka arvosanat muodostuvat päättöarvioinnin valtakunnallisten arvosteluperusteiden mukaan.

Välitodistuksen arvosanaa voi korottaa kevään uusintakuulustelussa. Koe sisältää opiskelijan lukion aikana suorittamien pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärän.

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. (LA 13 §.)

Oppiaineen oppimäärän suorittaminen

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Pakollisten ja syventävien kurssien määräHylättyjä voi olla enintään
1–2 kurssia0
3–5 kurssia1
6–8 kurssia2
9 kurssia tai enemmän3

Oppiaineen oppimäärään sisältyvät kaikki opiskelijan suorittamat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä niistä voida jälkikäteen mitään poistaa.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia.

”Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään pyydettäessä mahdollisuus erillisessä kirjallisessa kuulustelussa arvosanan korottamiseen.”

(LA 8 §)

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa erillisen kuulustelun lisäksi

  • koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja soveltavien kurssien lisänäytöllä
  • opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Kurssien suorittaminen ja arvointi

Lue lisää kurssien suorittamisesta ja arviointiperusteista.

Kurssin suorittaminen ja arviointi

Sivua päivitetty 21.1.2021 kello 12:32