Kurssin/ opintojakson arviointi

Jokainen opiskelijan opiskelema kurssi /opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin /opintojakson arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Arviointiin sisältyy opiskelijan itse- ja/tai vertaisarviointi.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen (LA 6 §). Opettaja selvittää kurssin /opintojakson alussa kurssi /opintojaksokohtaisen arvioinnin perusteet. Jokaiseen kurssiin ei välttämättä sisälly koetta.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät /valtakunnalliset valinnaiset opinnot arvioidaan numeroasteikolla 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. (LA 6 §.)

Soveltavat kurssit/ paikalliset valinnaiset opinnot voidaan arvioida numeroin tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Arviointitavat määritellään ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Lukiossa ei ole yksilöllistettyjä oppimääriä, vaan oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat kaikille samat. Sen sijaan diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa opintojakson arvosanaa.

K-merkintä

Mikäli kurssisuorituksesta/ opintojaksosuorituksesta puuttuu jakson loppuun mennessä osasuorituksia, puuttuvat työt on palautettava seuraavan jakson rästikokeeseen mennessä tai tehtävä viimeistään rästikokeessa. Jos opiskelija ei palauta puuttuvia osasuorituksia määräaikaan mennessä, kurssi/ opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.

Jos opiskelija on poissa kurssikokeesta ilman pätevää syytä, merkitään jaksotodistukseen kurssiarvosanaksi/ opintojakson arvosanaksi K-merkintä. Tässä tapauksessa puuttuva koe tehdään seuraavassa uusintakuulustelussa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä opettajan määräämät lisätehtävät, jotka on palautettava ennen ko. uusintakuulustelua.

X-merkintä

Käytössä on myös X-merkintä. Se annetaan, kun

  • opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia/ opintojaksoa edes arvosanalla 4
  • arvioitavissa osasuorituksessa on käytetty vilppiä
  • K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä
  • opiskelija keskeyttää itse kurssin/opintojakson (ei ole saapunut paikalle tai jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa).

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssi/ opintojakso on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Kurssin /opintojakson voi käydä uudelleen istumalla kurssin tai suorittamalla sen itsenäisesti (jos se opsin mukaan on mahdollista).

Rästikoe

Edellisen jakson kurssien/ opintojaksojen rästikokeet järjestetään seuraavan jakson alkupuolella. Viidennen jakson rästikokeen ajankohdasta opiskelija sopii aineenopettajan kanssa. Rästikokeeseen on ilmoittauduttava kirjallisesti. Ilmoittautumislomake toimitetaan ko. aineenopettajalle.

Rästikokeessa opiskelija voi suorittaa sellaisen kokeen, josta hän on ollut poissa sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia. Rästikokeessa on mahdollista suorittaa myös koe, jota opiskelija ei ole voinut suorittaa päällekkäisten kurssivalintojen/ opintojaksovalintojen takia. Lisäksi rästikokeessa voi suorittaa itsenäisesti opiskeltaviin kursseihin/ opintojaksoihin liittyviä kokeita.

Jos opiskelijalta puuttuu useamman kurssin koesuoritus, hänen on neuvoteltava kurssin opettajan kanssa kokeen suorittamisen ajankohdasta.

Uusintakuulustelu

Uusintakuulusteluja järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana: elokuussa, joulukuussa ja huhtikuun lopussa.

Uusintakuulustelussa voi suorittaa hylätyn (4) kurssin/ opintojakson, hyväksytyn kurssin/ opintojakson tai kurssin/ opintojakson, joka on suoritettu lähiopetukseen osallistumatta. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden kerran lukio-opintojen aikana ennen päättöarviointia.

Ennen uusintakuulustelua opiskelijan on suoritettava opettajan määräämät kurssiin/ opintojaksoon sisältyvät tehtävät. Tehtävät on palautettava viimeistään viikkoa ennen uusintakuulustelua.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kuulustelua. Elokuussa pidettävään uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan lukuvuoden ensimmäisen viikon aikana. Ilmoittautumislomake toimitetaan ko. aineenopettajalle.

Varsinaisten uusintakuulustelujen lisäksi uusintakokeen voi suorittaa rästikokeessa sillä ehdolla, että opiskelija ilmoittautuu kokeeseen kaksi viikkoa ennen koetta, pyytää ajoissa opettajalta uusittavan kurssin lisätehtävät ja palauttaa lisätehtävät viikkoa ennen koetta.

Kurssiarvosanan/ opintojaksoarvosanan oikaisu

Kurssiarvosana voidaan muuttaa perustellusta syystä vain rehtorin luvalla ellei kyse ole uusintakuulustelun tai vastaavan kokeen aiheuttamasta arvosanan korotuksesta.

Opiskelija voi viikon kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää kurssiarvosanan/ opintojaksoarvosanan oikaisua. Pyyntö jätetään rehtorille, ja uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opettajat yhdessä.

Vilppi kokeessa

Mikäli opiskelija lunttaa, plagioi tai toimii muulla tavalla vilpillisesti kokeessa tai arvioitavassa tehtävässä, toiminta alentaa arvioitavan tehtävän arvosanaa ja voi johtaa koko kurssin tai opintojakson hylkäämiseen. Aineenopettaja tiedottaa asiasta rehtorille ja ryhmänohjaajalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajille.

Sivua päivitetty 15.6.2021 kello 10:58