Täältä löydät infoa lukiotutkinnon rakenteesta ja opiskeluajasta.

Tuntijako (LOPS2016)

Lukion kurssit jaetaan pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukion oppimäärän suorittamiseksi (väh. 75 kurssia)  tulee olla suoritettuna pakollisten kurssien lisäksi vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia.

Kurssin kesto on laskennallisesti 38 tuntia (38 x 45 min). Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, joilla syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja. Syventäviä kursseja tulee opinto-ohjelmaasi sisältyä vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat useamman oppiaineen aineksia sisältäviä kursseja, menetelmäkursseja, pelkästään koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.

Oppiaineiden tuntijakotaulukossa on esitetty eri oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien määrät.

Kurssien suoritusjärjestys

Lyseon lukion kurssitarjotin on monipuolinen. Lyhyistä kurssikuvauksista löydät perustiedot kaikista lukiossa tarjottavista kursseista. Kurssien keskeinen sisältö ja suoritusjärjestys ilmenevät kurssiesittelyistä. Yksityiskohtaiset, tarkat tiedot oppiaineiden tavoitteista, kurssien tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista saat opetussuunnitelmasta. Kaikkia kursseja ei tarjota joka lukuvuosi. Tällaisia kursseja ovat erityisesti useat soveltavat kurssit.

Monien kurssien pohjatietoina tarvitaan edellisten kurssien tietoja. Kurssit etenevät yleensä numerojärjestyksessä. Kurssille voi toki osallistua, vaikka edeltävä kurssi ei olisikaan suoritettu. Tällöin kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää kuitenkin myös edeltävien asioiden opettelua ja kurssi voi muodostua haastavaksi. Tutustu kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen opintojesi etenemisen helpottamiseksi. 

Pakollisten kurssien määrään vaikuttaa valitun matematiikan oppimäärään laajuus. Pitkän matematiikan valinneilla pakollisia kursseja on 51, lyhyen valinneilla 47. Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, josta on opiskeltava A-oppimäärä. Mikäli opiskelija ei ole opiskellut ruotsia perusopetuksessa, hän voi anoa lukio-opintojen alussa rehtorilta vapautusta ruotsin opiskelusta. Matematiikasta on valittava joko pitkä tai lyhyt oppimäärä.

Uskonto (sekä evankelisluterilainen että ortodoksinen) ja elämänkatsomustieto ovat vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Elämänkatsomustietoa ei voi valita pakolliseksi, jos kuuluu kirkkoon, mutta sitä voi opiskella ylimääräisenä aineena. Rehtorilta voi anoa vapautusta lukion katsomusaineista, jos saa jonkin muun uskontokunnan opetusta, mutta lukion kurssien kokonaismäärän tulee silti olla vähintään 75.

Taideaineissa on kolme pakollista kurssia, joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin kurssi. Kolmannen pakollisen kurssin voi valita jommastakummasta aineesta. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukiossa tai muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Jos opiskelija haluaa korvata jonkin opetussuunnitelmaan kuuluvan kurssin muussa oppilaitoksessa suoritetulla kurssilla, kurssien korvaavuus tulee etukäteen tarkistaa opinto-ohjaajalta tai apulaisrehtorilta.

Lyhyet kurssikuvaukset OPS 2016

Tiedostot ovat pdf-muodossa.

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi suorittaa kursseja itsenäisesti opiskellen ja mahdollisesti myös kesälukio- ja aikuislinjan kursseja.

Kolmen vuoden opinto-ohjelmassa suositeltava kurssikertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on noin 30 kurssia + 30 kurssia. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen jaksoon jää 15 suoritettavaa kurssia.

Neljän vuoden ohjelma voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi laajan opinto-ohjelman, kurssiarvosanojen uusimisen tai aikaa vievän harrastuksen vuoksi. Normaaleja kolmen vuoden opintoja suositellaan opintojen suunnittelun yleiseksi lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa. Opiskeluaikaa voi kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana. Suunnitelma opintojen pidentämisestä  kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen tehdään kirjallisena yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Tietotekniikkalaitteet oppitunnilla

Opettajan velvollisuus on puuttua tilanteisiin, joissa laitteiden käyttö aiheuttaa häiriötä oppitunneilla. Kännykät pidetään äänettömällä, ilman värinää ja poissa näkyvistä. Älypuhelimien käyttö on kuitenkin sallittu opettajan ohjeistuksen mukaisesti tietyissä tehtävässä tai tilanteessa. Tärkeistä puheluista oppitunnin aikana sovitaan etukäteen opettajan kanssa. Tablettien ja tietokoneiden käyttö opetuksessa on sallittu eKirjaa käytettäessä ja muistiinpanoja laadittaessa.

Opiskelijoiden tietotekniikkalaitteet

Lukiotutkinto on digitalisoitunut ja edellyttää tietotekniikan käyttöä opiskelussa. Ylioppilaskirjoitukset ovat siirtyneet sähköisiksi. Sähköisten yo-kokeiden vaatimuksia esitellään YTL:n sivulla.

On tärkeää, että jokaisella aloittavalla lukion opiskelijalla on käytössään jokin päätelaite (ei älypuhelin) opiskelua varten. Opiskelijoita velvoitetaan ottamaan tietokone/päätelaite mukaan oppitunneille. Päätelaitteeksi soveltuu parhaiten kannettava tietokone.

Tämän hetken tiedon mukaan ylioppilaskirjoitukset voidaan tehdä ainakin tällä hetkellä viisi vuotta vanhalla kannettavalla tietokoneella. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ylioppilaskirjoitusten takia ei kuitenkaan tarvitse hankkia opiskeluun nimenomaan kannettavaa tietokonetta, vaan opiskeluun kannattaa hankkia itse opiskelua parhaiten palveleva laite. Ylioppilaskirjoituksiin jokainen opiskelija tuo oman kannettavan mukanaan.

Sivua päivitetty 11.2.2021 kello 16:50