Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Järjestyssäännöt

Poissaolot ja myöhästely

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (LL 25 §). Lisäksi opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijan tiedossa olevat poissaolot on anottava ja selvitettävä etukäteen. Yksittäisiltä oppitunneilta poissaololupa ja korvaavat tehtävät anotaan etukäteen hyvissä ajoin aineenopettajalta. Opiskelijan on selvitettävä poissaolonsa luotettavasti opettajilleen välittömästi kouluun palattuaan. Sairastumistapauksissa huoltaja selvittää poissaolon syyn Wilmassa.

Myös toistuva myöhästely on vastoin opiskelijan velvollisuutta osallistua opetukseen.

Opettajalla on oikeus vaatia opiskelijalta korvaavia tehtäviä myöhästelyistä ja poissaoloista. Koska aktiivinen läsnäolo on olennainen osa lähiopetuksena toteutettavien kurssien arviointia, aiheettomat poissaolot ja myöhästelyt voivat estää kurssin arvioinnin tai laskea kurssiarvosanaa.

Loma-anomukset

Enintään kolmen päivän poissaololuvan myöntää ryhmänohjaaja. Opiskelija voi perustellusta syystä anoa korkeintaan viikon pituista lomaa lukio-opetuksesta.

Kirjallinen loma-anomus perusteluineen on jätettävä rehtorille mahdollisimman varhain, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen anottavan loman alkua. Rehtori myöntää loman harkintansa mukaan. Jos loma-anomus hyväksytään, opiskelijan on suoritettava aineenopettajien määräämät lisätehtävät.

Lammin lukio

Lamminraitti 35
16900 Lammi

Rehtori Esa Kähkönen,
puh. 050 346 1112

Apulaisrehtori Jouko Töyry,
puh. 03 621 4782

Toimisto, puh. 050 5091 046

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia