Kurssin suorittaminen ja arviointi

Kurssin arviointi

Jokainen opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Arviointiin sisältyy opiskelijan itse- ja/tai vertaisarviointi.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen (LA 6 §). Opettaja selvittää kurssin alussa kurssikohtaisen arvioinnin perusteet. Jokaiseen kurssiin ei välttämättä sisälly kurssikoetta.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroasteikolla 4 -10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. (LA 6 §.)

Soveltavat kurssit voidaan arvioida numeroin tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Arviointitavat määritellään ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Lukiossa ei ole yksilöllistettyjä oppimääriä, vaan oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat kaikille samat. Sen sijaan diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

K-merkintä

Mikäli kurssisuorituksesta puuttuu jakson loppuun mennessä osasuorituksia, puuttuvat työt on palautettava seuraavan jakson rästikokeeseen mennessä tai tehtävä viimeistään rästikokeessa. Jos opiskelija ei palauta puuttuvia osasuorituksia määräaikaan mennessä, kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen.

Jos opiskelija on poissa kurssikokeesta ilman pätevää syytä, merkitään jaksotodistukseen kurssiarvosanaksi K-merkintä. Tässä tapauksessa puuttuva koe tehdään seuraavassa uusintakuulustelussa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä opettajan määräämät lisätehtävät, jotka on palautettava ennen ko. uusintakuulustelua.

X-merkintä

1.8.2019 alkaen käytössä on myös X-merkintä. Se annetaan, kun

  • opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia edes arvosanalla 4
  • arvioitavissa kurssisuorituksissa on käytetty vilppiä
  • K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä
  • opiskelija keskeyttää itse kurssin (ei ole saapunut paikalle tai jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa)

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssi on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Kurssin voi käydä uudelleen istumalla kurssin tai suorittamalla sen itsenäisesti (jos se opsin mukaan on mahdollista).

Rästikoe

Edellisen jakson kurssien rästikokeet järjestetään seuraavan jakson alkupuolella. Viidennen jakson rästikokeen ajankohdasta opiskelija sopii aineenopettajan kanssa. Rästikokeeseen on ilmoittauduttava kirjallisesti. Ilmoittautumislomake toimitetaan ko. aineenopettajalle.

Rästikokeessa opiskelija voi suorittaa sellaisen kokeen, josta hän on ollut poissa sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia. Rästikokeessa on mahdollista suorittaa myös koe, jota opiskelija ei ole voinut suorittaa päällekkäisten kurssivalintojen takia. Lisäksi rästikokeessa voi suorittaa itsenäisesti opiskeltaviin kursseihin liittyviä kokeita.

Jos opiskelijalta puuttuu useamman kurssin koesuoritus, hänen on neuvoteltava kurssin opettajan kanssa kokeen suorittamisen ajankohdasta.

Uusintakuulustelu

Uusintakuulusteluja järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana: elokuussa, joulukuussa ja huhtikuun lopussa.

Uusintakuulustelussa voi suorittaa hylätyn (4) kurssin, hyväksytyn kurssin tai kurssin, joka on suoritettu lähiopetukseen osallistumatta. Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi korottaa yhden kerran lukio-opintojen aikana ennen päättöarviointia.

Ennen uusintakuulustelua opiskelijan on suoritettava opettajan määräämät kurssiin sisältyvät tehtävät. Tehtävät on palautettava viimeistään viikkoa ennen uusintakuulustelua.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kuulustelua. Elokuussa pidettävään uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan lukuvuoden ensimmäisen viikon aikana. Ilmoittautumislomake toimitetaan ko. aineenopettajalle.

Varsinaisten uusintakuulustelujen lisäksi uusintakokeen voi suorittaa rästikokeessa sillä ehdolla, että opiskelija ilmoittautuu kokeeseen kaksi viikkoa ennen koetta, pyytää ajoissa opettajalta uusittavan kurssin lisätehtävät ja palauttaa lisätehtävät viikkoa ennen koetta.

Kurssiarvosanan oikaisu

Kurssiarvosana voidaan muuttaa perustellusta syystä vain rehtorin luvalla ellei kyse ole uusintakuulustelun tai vastaavan kokeen aiheuttamasta arvosanan korotuksesta.

Opiskelija voi viikon kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää kurssiarvosanan oikaisua. Pyyntö jätetään rehtorille, ja uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opettajat yhdessä.

Vilppi kokeessa

Mikäli opiskelija jää kiinni lunttaamisesta, hänen koesuorituksensa hylätään ja hänen on suoritettava koko kurssi uudelleen opettajan määräämällä tavalla. Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä rehtoria että alaikäisen opiskelijan huoltajaa.

Lammin lukio

Lamminraitti 35
16900 Lammi

Rehtori Esa Kähkönen,
puh. 050 346 1112

Apulaisrehtori Jouko Töyry,
puh. 03 621 4782

Toimisto, puh. 050 5091 046

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia