Opintojen arviointi

Opinnot arvioidaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin, joista 4 osoittaa heikkoja, 5 välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä sekä 9 kiitettäviä 10 erinomaisia tietoja ja taitoja.

Opetussuunnitelmissa eri aineiden kohdalla kerrotaan, mikäli opinnot arvioidaan muutoin kuin numeroin. Tällaisia muita tapoja ovat esimerkiksi suoritusmerkintä (suoritettu/hylätty) tai muu sanallinen arviointi. Sanallinen arviointi voi myös täydentää ja täsmentää numeroarviointia.

Opinnoista voi saada myös merkinnän K (kuunneltu kurssi / kesken), jos kurssin suorittamiseen vaadittavia tehtäviä tai koetta ei ole tehty. Kesken jääneen kurssin tai opintojakson arvosana täytyy suorittaa seuraavan lukuvuoden elokuun loppuun mennessä. Muuten ko opinnot on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen (K merkintä poistuu opiskelijan suorituksista).

Oppimäärän arvosana ja oppimääräkuulustelut

Oppimäärästä annetaan arviointi asteikolla 5−10, kun opiskelija on suorittanut kaikki valitsemansa opinnot ja saanut niistä arvioinnin. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien tai pakollisten tai valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen arvosanojen perusteella. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti.

Suoritettuja pakollisia ja valtakunnallisesti syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:
1−2 kurssia: hylättyjä ei yhtään
3−5 kurssia: hylättyjä enintään 1
6−8 kurssia: hylättyjä enintään 2
9 kurssia tai enemmän: hylättyjä enintään 3

Oppimäärän arvosana on sen kaikkien pakollisten ja opiskelijan suorittamien valtakunnallistensyventävien kurssien keskiarvo pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, ylempään pyöristettynä.

Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa. Oppimäärän arvosanaa voi myös korottaa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien koulukohtaisten soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä tai opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat

Uusintakuulustelut

Opiskelijalle varataan yhden kerran mahdollisuus suorittaa erillisessä kuulustelussa kurssi, josta hän on saanut heikon arvosanan 4 tai tullut muutoin hylätyksi. Opiskelija saa osallistua kerran uusintakuulusteluun myös siinä tapauksessa, että hän on hyväksyttävästä syystä ollut poissa kurssin varsinaisesta kokeesta ja selvittänyt luotettavasti poissaolon syyn opettajalle. Uusintakuulustelut pidetään jakson päätyttyä lukuun ottamatta 5. jaksoa, jonka uusintakuulustelu pidetään seuraavan lukuvuoden aluksi elokuun lopussa. Uusintakuulustelut pidetään kerran jaksossa perjantaisin klo 17.00–20.00. Tarkat päivämäärät löydät opiskleijakalenterista.

Muiden oppilaitosten kurssit

Koulu voi hyväksyä toisen oppilaitoksen kursseja joko rajoitetusti opiskelijan kokonaiskurssimäärään tai vastaamaan jotakin lukion tarjoamaa kurssia/opintojaksoa. Opintojen vastaavuudet tarkistaa kyseisen kurssin opettaja ja opinto-ohjaaja.

Jaksotodistukset ja päättötodistus

Opiskelija saa koulusta erotessaan ja muulloinkin tarvittaessa pyynnöstä todistuksen siihen asti suoritetuista opinnoistaan. Jakson vaihtuessa voi pyytää jaksotulosteen (noin viikon kuluessa jakson vaihtumisesta) tai seurata saamiaan arvosanoja Wilmassa. Kun koko lukion oppimäärään kuuluvien aineiden oppimäärät on hyväksytysti suoritettu eikä oppilas enää käytä korotusmahdollisuuksiaan, hänelle kirjoitetaan päättötodistus. Lukion päättötodistus on edellytyksenä todistuksen saamiselle jo suoritetusta ylioppilastutkinnosta.

Opiskelija on suorittanut lukion koko oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä tarkoittaa paitsi pakollisten aineiden myös opiskelijan valitsemien valinnaisten aineiden opintojen suorittamista siinä laajuudessa kuin ne ovat opiskelijan opinto-ohjelmassa, kuitenkin vähintään yhteensä 44 kurssia tai vähintään 88 opintopistettä.

Ennen 1.1.2017 päivälukiosta aikuislukion siirtyneillä kurssimäärä on vähintään 48 kurssia (kts. myös Ilmoittautuminen ja kurssimäärä). Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Siinä käytetään lukioasetuksessa määrättyjä ja edellä määriteltyjä arvosanoja. Arvosanoista päättävät opiskelijan opettajat.

Lukioasetusten mukaan numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opiskelija voi pyytää päättötodistukseen numeroarvosanan sijaan suoritusmerkinnän, jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi ja samoin valinnaisissa vieraissa kielissä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää enintään kaksi kurssia. Jos haluat käyttää tätä mahdollisuutta, sinun tulee anoa muutos koulun kansliasta hyvissä ajoin ennen päättötodistuksen kirjoittamista.

Sivua päivitetty 15.6.2021 kello 15:37