Opintojen arviointi

Opinnot arvioidaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin, joista 4 osoittaa heikkoja, 5 välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä sekä 9 kiitettäviä 10 erinomaisia tietoja ja taitoja.

Eri aineiden kohdalla opetussuunnitelmissa kerrotaan, mikäli opinnot arvioidaan muutoin kuin numeroin. Tällaisia muita tapoja ovat esimerkiksi suoritusmerkintä (suoritettu S /hylätty) tai muu sanallinen arviointi. Sanallinen arviointi voi myös täydentää ja täsmentää numeroarviointia.

Opinnoista voi saada myös merkinnän K (kesken), jos opintojakson suorittamiseen vaadittavia tehtäviä tai koetta ei ole tehty. Kesken jääneen opintojakson arvosana täytyy suorittaa seuraavan lukuvuoden elokuun loppuun mennessä. Muuten ko .opinnot on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen ja K -merkintä poistuu opiskelijan suorituksista.

Oppimäärän arvosana ja oppimääräkuulustelut

Oppimäärästä annetaan arviointi asteikolla 5−10, kun opiskelija on suorittanut kaikki valitsemansa opinnot ja saanut niistä arvioinnin. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien tai pakollisten tai valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen arvosanojen perusteella. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

Suoritettuja pakollisia ja valtakunnallisesti valinnaisia opintojaksoja, joista voi olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:
2-4 opintopistettä: hylättyjä ei yhtään
6-10 opintopistettä: hylättyjä enintään 2 opintopistettä
12-16 opintopistettä: hylättyjä enintään 4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän: hylättyjä enintään 6 opintopistettä

Oppimäärän arvosana on sen kaikkien pakollisten ja opiskelijan suorittamien valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen keskiarvo pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, oppimäärä arvosana pyöritetään ylempään.

Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien/ valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen pohjalta muodostuvaa oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa. Oppimäärän arvosanaa voi myös korottaa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa arvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Uusintakuulustelut

Opiskelijalle varataan yhden kerran mahdollisuus suorittaa erillisessä kuulustelussa opintojakso, josta hän on saanut heikon arvosanan 4 tai tullut muutoin hylätyksi. Opiskelija saa osallistua kerran uusintakuulusteluun myös siinä tapauksessa, että hän on hyväksyttävästä syystä ollut poissa kurssin varsinaisesta kokeesta ja selvittänyt luotettavasti poissaolon syyn opettajalle. Uusintakuulustelut pidetään jakson päätyttyä lukuun ottamatta 5. jaksoa, jonka uusintakuulustelu pidetään seuraavan lukuvuoden aluksi elokuun lopussa. Uusintakuulustelut pidetään kerran jaksossa perjantaisin klo 17.00–20.00. Tarkat päivämäärät löydät opiskelijakalenterista sekä kotisivuilta sivulta Työ-ja loma-ajat.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään 3 päivää ennen uusintakuulusteluaikaa. Ilmoittautuminen voidaan tehdä lukion opintosihteerille/ aineen opettajalle.

Muiden oppilaitosten lukio-opinnot

Koulu voi hyväksyä toisen oppilaitoksen opintojaksoja joko rajoitetusti opiskelijan kokonaisopintomäärään tai vastaamaan jotakin lukion tarjoamaa opintojaksoa. Opintojen vastaavuudet tarkistaa kyseisen aineen opettaja ja opinto-ohjaaja.

Jaksotodistukset

Opiskelija saa tarvittaessa pyynnöstä todistuksen siihen asti suoritetuista opinnoistaan. Jakson vaihtuessa voi pyytää jaksotulosteen (noin viikon kuluessa jakson vaihtumisesta) tai seurata saamiaan arvosanoja Wilmassa.

Opiskelija on suorittanut lukion koko oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä tarkoittaa paitsi pakollisten aineiden myös opiskelijan valitsemien valinnaisten aineiden opintojen suorittamista siinä laajuudessa kuin ne ovat opiskelijan opinto-ohjelmassa, kuitenkin vähintään yhteensä 44 kurssia tai vähintään 88 opintopistettä.

Päättötodistus ja ylioppilastodistus

Kun koko lukion oppimäärään kuuluvien aineiden oppimäärät on hyväksytysti suoritettu eikä opiskelija enää käytä korotusmahdollisuuksiaan, hänelle kirjoitetaan päättötodistus. Lukion päättötodistus on edellytyksenä, että opiskelija voi saada todistuksen jo suoritetusta ylioppilastutkinnosta.

Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Siinä käytetään lukioasetuksessa määrättyjä ja edellä määriteltyjä arvosanoja. Arvosanoista päättävät opiskelijan opettajat. Uuden opetussuunnitelman LOPS21 mukaan opiskelevilla oppimäärään kuuluu 88 op tietyin edellytyksin.

Lukioasetusten mukaan numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opiskelija voi pyytää päättötodistukseen numeroarvosanan sijaan suoritusmerkinnän, jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen opintojakso ja samoin valinnaisissa vieraissa kielissä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää enintään kaksi 4 opintopistettä. Jos haluat käyttää tätä mahdollisuutta, sinun tulee anoa muutos koulun kansliasta hyvissä ajoin ennen päättötodistuksen kirjoittamista.

Erotodistus

Täysi-ikäinen opiskelija voi erota lukiosta. Eroa pyydetään rehtorilta tai aikuislukion kansliasta. Erotessaan opiskelija saa erotodistuksen, jossa on näkyvissä hänen siihen asti suoritetut opinnot Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinjalla.

Sivua päivitetty 11.6.2024 kello 11:27