Kuulumisia – Minos-blogi

Terho Asikainen: MUSIC CLUB, kevät 2019 (19.6.2019)

Terho Asikainen

Vanajaveden opistossa toteutettiin kevätlukukaudella 2019 Music Club -niminen projekti osana MINOS-hanketta. Projektin tarkoituksena oli kehittää monikulttuurista musiikkitoimintaa ja luoda suunnitelma toiminnan jatkamiseksi osana Vanajaveden Opiston kurssitarjontaa.

Projekti aloitettiin 18.1.2019 Riitta-Liisa Joutsenlahden, Hanna Vainionpään ja Terho Asikaisen pitämällä suunnittelupalaverilla. Palaverissa lähdettiin liikkeelle ajatuksesta, että Vanajaveden Opistossa voisi toimia monikulttuurinen musiikkiyhtye Terho Asikaisen ohjaaman kurssin muodossa. Yhtyeeseen pyrittäisiin saamaan eri kieliä ja kulttuureja edustavia osallistujia, ja sitä markkinoitaisiin sekä ns. kantasuomalaisille että muualta Hämeenlinnaan muuttaneille. Yhtyeessä voitaisiin sovittaa ja harjoitella musiikkia eri puolilta maailmaa, joko kurssilaisten itsensä ehdottamia tai kurssin ohjaajan ohjelmistoksi tuomia kappaleita.

Suunnittelua jatkettiin saman työryhmän palaverilla 8.2.2019. Silloin Terho Asikainen toi esiin, että tämänkaltaista pioneeriluonteista kurssitoimintaa olisi luontevinta suunnitella ja toteuttaa parityönä. Kun kurssilla olisi kaksi opettajaa, se mahdollistaisi parhaiten erilaisten kurssilaisten ohjaamisen, koska niin soitinvalikoima kuin kurssilaisten taidot ja valmiudetkin saattaisivat vaihdella opetustilanteessa paljon. Palaverissa päätettiin kutsua Vanajaveden Opiston opettaja Sanna Pelvola mukaan Terho Asikaisen työpariksi suunnittelemaan ja toteuttamaan kurssia.

Sanna Pelvolan tultua mukaan tiimiin suunnittelua jatkettiin edelleen erilaisin kokoonpanoin 14.2., 5.3., 21.3., 26.3., 27.3.,14.4. ja 25.4.2019.

Kun kurssin laajuutta ja aikataulua pohdittiin, mietittiin, missä määrin mahdolliset kurssilaiset voisivat olla kiinnostuneita kertaluonteisista musisointitapahtumista ja missä määrin ehkä säännöllisemmästä kurssitoiminnasta. Kun otettiin huomioon markkinoinnin tarpeet, mahdolliset kurssilaisten erilaiset tarpeet ja kevätlukukauden aikataulullinen tilanne, päätettiin järjestää sekä kertaluonteinen pop-up-kurssi että kaksi lyhytkurssia, joiden molempien kestoksi päätettiin kolme kokoontumiskertaa. Kurssien ajankohdiksi sovittiin seuraavat päivät:

  • Pop-up-kurssi Kumppanuustalolla su 14.4.2019 klo 17–19
  • Lyhytkurssi A Vanajaveden opistolla torstaisin klo 18–20, kokoontumiset 9.5., 16.5. ja 23.5.
  • Lyhytkurssi B Vanajaveden opistolla keskiviikkoisin klo 18–20, kokoontumiset 15.5., 29.5. ja 5.6.

Päätettiin myös, että osallistujia kannustetaan ottamaan kursseille omia soittimiaan, mutta että opistolle hankitaan myös omia soittimia, joita kurssilaiset voisivat käyttää ja jotka voisivat jäädä opistolle mahdollisesti myös muuta kurssitoimintaa varten. Tätä tarkoitusta varten opistolle hankittiin kaksi pitkähuilua, viisi tinapilliä, kolme ukulelea ja viisi kappaletta viisikielisiä kanteleita.

Kursseja markkinoitiin tekemällä kolme vierailua kotoutumiskoulutuksen ryhmiin ja monikulttuurisiin keskustelupiireihin. Nämä markkinointivierailut toteutuivat 28.3., 3.4. ja 4.4. Vierailujen aikana Asikainen ja Pelvola esittivät aluksi itse sovittamaansa suomalaista kansanmusiikkia. Tämän jälkeen Joutsenlahti esitteli tulevat kurssit ja niiden tavoitteet. Lopuksi laulettiin erilaisia lauluja ja tehtiin rytmiharjoituksia; nämä olivat osittain valmiita lauluja, mutta osittain tilanteessa improvisoituja.

Yhteislauluiksi valittiin mm. kaanoneita, joita laulettiin jakamalla osallistujat ryhmiin. Laulut olivat sekä suomen- että englanninkielisiä. Rytmitaputuksia ohjattiin tukeutumalla lauseisiin, joista etsittiin niiden oma rytmi. Osallistujien omia äidinkieliä saatiin käyttöön kysymällä heiltä erikielisiä käännöksiä lyhyisiin lauseisiin ja laulamalla näitä käännöksiä sitten ohjaajien improvisoimilla lyhyillä melodioilla.

Markkinointivierailut antoivat arvokasta kokemusta myös tulevien kurssien suunnitteluun. Todettiin, että kursseilla voidaan käyttää olemassa olevaa musiikkia, joko ohjaajien valintaan tai kurssilaisten toiveisiin perustuen – mutta että tarvittaessa ohjelmistoa voidaan myös räätälöidä kurssitilanteessa käyttäen hyväksi lyhyitäkin sanallisia ja musiikillisia elementtejä ja yhteistä improvisointia.

Markkinointivierailujen lisäksi tulevia kursseja markkinoitiin sähköpostitse ja suullisesti kertomalla niistä Vanajaveden opiston meneillään olleiden musiikkikurssien osallistujille. Tietoa kursseista jaettiin myös erilaisissa sosiaalisen median kanavissa.

Markkinoinnin voi katsoa onnistuneen, sillä pop-up-kurssiin osallistui 18 henkeä ja lyhytkursseihin kokoontumiskerrasta riippuen 5–10 henkeä, ja kaikilla kursseilla oli sekä ulkomailta Hämeenlinnaan muuttaneita että Suomessa syntyneitä osallistujia.

Pop-up-kurssille osallistuneiden kurssilaisten musiikillisissa valmiuksissa oli varsin paljon vaihtelua. Osa heistä osasi soittaa muutaman soinnun kitaralla ja toiset olivat elvyttämässä soittoharrastustaan vuosien tauon jälkeen, mutta mukana oli myös pitkään soittaneita harrastajia ja yksi musiikin ammattilainenkin.

Kurssilla lähdettiin liikkeelle yksinkertaisilla laululeikeillä, jotta osallistumisen kynnys olisi saatu pidettyä matalana. Sitten edettiin ohjaajien valitsemiin lauluihin, joihin suunniteltiin erilaisia säestyksiä ja sovituksia kurssilaisten mukanaan tuomat soittimet huomioon ottaen. Lopuksi musisoitiin kurssilaisen ehdottaman toivekappaleen tahtiin. Kappaleeseen kehitettiin erilaisia sovituksia, ja musisointi kehkeytyi lopulta jammailuksi, jossa ohjaajat ehdottivat lennosta uusia tulkinta-, soolo- ja säestystekniikoita kesken soiton ja laulun. Kurssilaisten antama palaute oli hyvää.

Lyhytkursseille osallistui osittain samoja ihmisiä kuin pop-up-kurssiinkin, mutta myös uusia osallistujia. Ohjaajat varautuivat lyhytkurssien toteuttamiseen myös nuottimateriaalin avulla, kun pop-up-kurssilla oli soitettu vain korvakuulolta ja liitutaululle kirjoitettujen sanojen ja sointumerkkien avulla. Lyhytkurssin ohjelmistoksi valittiin mm. kansanmusiikkia Suomesta ja muualta Euroopasta, Lähi-idästä ja Kauko-Aasiasta. Myöhemmin ohjelmistossa oli myös populaarimusiikkia, ja kurssilaisia rohkaistiin tekemään omia ohjelmistoehdotuksiaan minkä musiikkigenren alueelta tahansa.

Myös lyhytkursseilla luotiin sovituksia yhdessä kurssilaisten kanssa, ottaen huomioon kurssilaisten toiveet ja valmiudet ja paikalla olleet soittimet. Musisointiin käytettiin sekä kurssilaisten että ohjaajien tuomia omia soittimia, että kaikkia opistolle näitä kursseja varten hankittuja uusia soittimia, samoin kuin opistolla jo valmiiksi olleita soittimia. Sovituksissa hyödynnettiin mm. sointu- ja rytmisoitinsäestyksiä, riffejä, bassolinjoja, sooloja, stemmoja ja instrumentaali- ja lauluosuuksien vuorotteluja. Kun ohjelmistossa oli venäjänkielisiä lauluja, niiden sanojen ääntämiseen saatiin ohjeita kurssilla olleilta venäjää äidinkielenään puhuneilta osallistujilta.

Sekä ohjaajien kokemukset että kurssilaisten antamat palautteet rohkaisivat jatkamaan Music Club -tyyppistä toimintaa Vanajaveden Opistossa. Kurssit antoivat mahdollisuuksia yhteisestä musisoinnista nauttimiseen, mutta niillä päästiin samalla oppimaan erilaisten musiikkikulttuurien erityispiirteitä ja harjoittelemaan sekä erilaisten sovitustekniikoiden että myös oman luovuuden käyttöä.

Saatujen kokemusten perusteella syyslukukaudelle 2019 päätettiin perustaa Music Club -kurssi, joka kokoontuisi neljänä perjantaina lukukauden aikana kahdeksi tunniksi kerrallaan. Kurssipäiviksi valittiin 20.9., 11.10., 1.11. ja 22.11.

Lyhytkurssin osallistuja Jyry Heinänen, joka oli aiemmin osallistunut vaimonsa Birgitin kanssa myös VOP:n Vopparit -ryhmään, suositteli Music Club -toimintaa muille Vopparit -kurssin osallistujille seuraavasti:

Oltiin Birgitin kanssa Music Club B sessioissa neljä kertaa touko-kesäkuun aikana ja kyllä oli tosi mukavaa ja rentoa meininkiä. Nämä tutustumiskerrat olivat peräti ilmaisia. Clubille voi tulla ilman soitinta tai soittimen kera; opiston puolesta on tarjolla ukuleleja, viisikielisiä pikkukanteleita, putkihuiluja (joilla ei voi soittaa väärin), erilaisia lyömäsoittimia. Vetäjinä toimivat innostavaan tyyliinsä Sanna ja Terho. Tiettävästi toiminta alkaa syksyllä opiston ohjelmistoon kuuluvana… Kannattaa tulla mukaan. Me ainakin Birgitin kanssa lähdetään.

Vanajaveden Opisto

Asiakaspalvelu ma–to klo 10–14
puh. 03 6581 800
vop.toimisto@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia