Opettaja etätöissä: Suvi Vilkko

Suvi Vilkko opettaa terveystietoa, maantiedettä ja biologiaa Parolan lukiossa. Tänä keväänä hän on lisäksi päässyt opettamaan myös filosofiaa. Koronaviruksen aiheuttama katkos lähiopetuksessa oli Vilkon mukaan epävarmuutta lisäävä yllätys, mutta hankalassakin tilanteessa on asiasta löydetty positiivisia puolia.

–  Kun yksi kasvokkain toteuttavan lähiopetuksen ovi sulkeutui, etätyön mahdollistamat työmuotojen lukuisat ikkunat puolestaan avautuivat, Vilkko muotoilee filosofisesti.

Etäopetuksen välineisiin Vilkko on alkanut perehtyä jo muutama vuosi sitten.

– Aloitin Google Classroomin aktiivisen käytön 2015 syksyllä, aluksi etäkurssien pitämiseen. Se on pakottanut suunnitelmallisuuteen niin arviointiperusteiden, sisällön, menetelmien kuin aikataulujenkin laatimisissa. Kirjalliset tehtävät olen jakanut pakollisiin pisteytettäviin (aikalukollisiin), vapaaehtoisiin pisteytettäviin (aikalukottomiin) sekä täysin vapaaehtoisiin, mutta pisteytettäviin. Siten sekä opiskelijoiden että ohjelmiston on helppo laskea kurssin loputtua arvio kirjallisesta osaamistasosta, kertoo Vilkko.

Yhteydenpitoon kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa Vilkko on käyttänyt sekä WhatsAppia että Teamsia. Vilkon mukaan opiskelijoiden palaute etätyömuodoista ja perinteisistä menetelmistä vaihtelee.

– Siinä missä samoin ohjeistettu tehtävä tuntuu ensimmäisestä opiskelijasta sekavalta, toisesta selkeältä mutta kohtuuttoman työläältä, kolmannen mukaan se onkin jo tavallinen ja neljännen mielestä helpohko. On myös huomattava, että kaikki opiskelijat eivät mielellään anna palautetta, Vilkko huomauttaa.

Toisaalta etäopiskelu on paljastanut joistain opiskelijoista aivan uusia puolia.

– Useiden opiskelijoiden kohdalla on ilmennyt, että luokkatilanteessa vaisun opiskelijan kirjalliset etävastaukset antavat kirjoittajasta käsityksen originaaliin ajatteluun pystyvästä henkilöstä. Hyvin ajateltu on hyvin kirjoitettu, ja tähänhän lukiomaailmamme pyrkiikin, Vilkko toteaa.

Vilkon opettamissa aineissa pystyy etäopetuksessa hyvin hyödyntämään ympäröivää maailmaa.

– Biologiassa on siirrytty luonnon tarjoamaan laboratorioon. Opiskelijat on esimerkiksi ohjeistettu taltioimaan kevään lajistoa niin kasvikunnan, selkärangattomien kuin lintujenkin osalta. Seurannan formaatti on vapaa, ja kukin lisää siihen faktoja kykyjensä mukaan: kuvauksen sammakon talvihorroksesta tai muodonvaihdoksesta osaa lisätä dokumenttiinsa jokainen, ääniraidan vaikkapa töyhtöhyypän laulusta tai diagrammin pihatuomen silmujen kasvusta kevään edetessä tekevät aktiivisimmat osaajat, kertoo Vilkko.

Maantieteessä puolestaan on erikoistuttu sijainteihin.

– Eräässä tehtävässä planeettamme on jaettu karkeasti valtioryhmittymiin. Opiskelijan tehtävänä on nimetä alueensa valtiot esimerkiksi GoogleEarth-ohjelman avulla ja koota uutisvirrasta oikeisiin sijainteihin ja asiayhteyksiinsä liittyviä ajankohtaisia ympäristöuutisia. Opettajan tehtävä on ohjata luotettavien lähteiden, kuten kansainvälisten uutistoimistojen kanavien äärelle sekä valvoa vertaisarviointia, selventää Vilkko.

Filosofian kurssilla taas on nostettu korona pöydälle.

– Koska kyse on sukupolvikokemuksesta, koronapandemiaa pitää ehdottomasti käsitellä muistakin kuin terveystiedon laumasuojan ja infektiotautien näkökulmista, Vilkko korostaa.

Opiskelijoiden eräänä kirjallisena tehtävänä olikin etsiä netistä kaikki mahdolliset valeuutiset koronapandemian synnyn alkujuurista ja lähettää linkkikokoelmansa kaikkien nähtäville.

– Jotkin nettikirjoituksista perustuvat uskomattomiin salaliittoihin ja niiden kirjoittajien motivaatiota pyrittiin sitten yhdessä arvioimaan. Kokemukseni mukaan tällainen kaikille uuden ja ikävän teeman yhteinen käsittelytapa saattaa vähentää turvattomuuden tunnetta ja samalla lisätä ryhmän keskinäistä yhteisymmärrystä, pohtii Vilkko.

Vilkon mielestä opiskelijoille pitää uskaltaa antaa vastuuta ja luottaa heidän ongelmanratkaisukykyynsä. Opettajan tehtävä on ohjata ja tukea.

– Nykyisessä tilanteessa pidettävät kurssien päättökokeet mahdollistavat netin hyödyntämisen, mikä luonnollisestikin on huomioitava arviointiperusteissa. Tässä etäopetustilanteessakin opettajan päätehtävä on kannustamisen ohella auttaa opiskelijaa merkityksellisen tiedon tunnistamisessa, jatkoprosessoinnissa ja soveltamisessa, Vilkko päättää.

Juttusarjan etusivulle

Tulosta
© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia