Täältä löydät tietoa erilaisista tavoista suorittaa lukiokurssi ja ohjeet mitä tehdä, jos kurssi tarvitsee uusia tai vaihtaa.

Kurssille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Wilman kautta. Seuraavan jakson valintoja voi muuttaa opinto-ohjaajan kautta päättöviikon alkuun mennessä.  Tarkista aina seuraavan jakson lopullinen lukujärjestyksesi ennen uuden jakson alkamista, koska ryhmien tasauksia voidaan tehdä koko lukuvuoden ajan.

Kurssimuutokset ja kurssin vaihtaminen

Oppiaineen oppimäärä muodostuu oppilaan itse tekemistä ainevalinnoista. Ainevalintojaan ei tule muuttaa omatoimisesti ilman yhteistä sopimista. Sopiminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelija voi vaihtaa valitsemiaan kursseja jaksosta toiseen tietyin ehdoin. Joskus voi olla järkevää esimerkiksi tasata opintokuormaa. Aina tulee kuitenkin varmistaa etukäteen, että uudessa ryhmässä on tilaa lisäopiskelijalle. Tämä tapahtuu helpoimmin Wilman kautta, jossa on koko ajan nähtävillä ryhmän opiskelijoiden määrä. Ainevalintojen muutokset on kuitenkin hyvä tehdä opinto-ohjaajan kanssa, jotka tarkistavat, että opinnot etenevät valtakunnallisen tuntijaon edellytysten mukaisesti. Tällä tavoin varmistaa myös, että opintojen loppuvaiheessa ei tule yllätyksiä.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan kurssista saatu hyväksytty numero tarvittaessa lyhyen kurssin numeroksi.

Jakson päättöviikko, kokeiden palautus ja palautekeskustelu

Jokaisen jakson lopussa on kuuden päivän pituinen päättöviikko. Jokaisena päivänä on yhden koodin (1–6) tunnit kello 8–12 välillä. Päättöviikon koodijärjestys on 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koodien 7 ja 8 osalta opettaja sopii ryhmän kanssa erikseen, miten toimitaan. Päättöviikolla voi olla myös muuta koulun toimintaan liittyvää ohjelmaa. Mahdollisten kokeiden palautus toteutetaan jaksoittain ilmoitettavan aikataulun mukaisesti kuitenkin siten, että palkkien 7 ja 8 kokeet palautetaan pääsääntöisesti päättöviikon viimeisenä päivänä. Päättöviikon suoritukset palautetaan samassa luokassa, missä ne on tehty.

Kurssiarvosana

Lukion pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4–10. Soveltavien kurssien arvioinnissa käytetään suoritusmerkintää (S/H). Kaikki kurssitehtävät on palautettava opettajan antaman aikataulun mukaisesti (ellei toisin henkilökohtaisesti opettajan kanssa sovita). Mikäli opiskelija sairastumisen tai muun hyväksytyn poissaolon vuoksi ei ole voinut palauttaa tehtäviä kurssin alussa sovittuun määräaikaan mennessä, on asiasta sovittava opettajan kanssa. Palauttamattomat suoritukset voivat laskea kurssiarvosanaa (arviointiperusteet selvitetään jokaisen kurssin alussa).

K-merkintä annetaan kun kurssisuoritus on kesken (suorituksia puuttuu, mutta opettaja katsoo, että ne palauttamalla tai tekemällä voi arvosanan saada).

1.8.2019 alkaen käytössä on myös X-merkintä. Se annetaan, kun

  • opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia edes arvosanalla 4
  • arvioitavissa kurssisuorituksissa on käytetty vilppiä
  • K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä
  • opiskelija keskeyttää itse kurssin (ei ole saapunut paikalle tai jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa).

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssi on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Kurssin voi käydä uudelleen istumalla kurssin tai suorittamalla sen itsenäisesti (jos se opsin mukaan on mahdollista).

Hylätty kurssisuoritus ja sen uusiminen

Hylätyn kurssin uusimista on mahdollisuus yrittää kerran kunkin jakson jälkeen järjestettävinä uusintakoepäivinä (ks. kohta uusintakuulustelut). Tenttimällä suoritettua hylättyä kurssia ei voi korvata uusintakuulustelulla tai lisätehtävillä. Niissä tapauksissa, joissa opiskelijan kurssisuoritus on hylätty (arvosana 4) eikä se tule uusintakuulustelussakaan hyväksytyksi, on opiskelijan syytä välittömästi ottaa yhteys opinto-ohjaajaan ja päivittää oma opintosuunnitelmansa.

Oppiaineen päättöarvosanan voi saada vain, jos hylättyjen pakollisten ja syventävien kurssien määrä kokonaiskurssimäärästä on enintään seuraavan taulukon mukainen:

Kokonaiskurssimäärä Hylättyjä voi olla
 1–2 kurssia 0 kurssia
 3–5 kurssia1 kurssi
 6–8 kurssia2 kurssia
9–  kurssia3 kurssia

Eli 2/3:n pakollisista ja syventävistä kursseista pitää olla hyväksytysti suoritettuja kursseja. Mikäli soveltavan kurssin kurssisuoritus on hylätty (arvosana 4, todistuksessa merkintä H), ei tätä kurssia lasketa lukion kokonaiskurssimäärään.

Hyväksytyn kurssin uusiminen

Opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa saamaansa kurssiarvosanaa osallistumalla kurssille uudelleen tai sopimalla uusinnasta opettajan kanssa.

Lisäksi matematiikan tukikursseilla (MAA16, MAB10 ja MAB11) voi tietyin edellytyksin korottaa hyväksyttyjä matematiikan arvosanoja. Kielten tukikursseilla voi uusia, hylätyn arvosanan lisäksi, myös arvosanaa 5.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelut järjestetään opetetuissa aineissa jaksojen jälkeen. Uusintakuulusteluun saa osallistua opiskelija, joka on saanut kurssista hylätyn (4) arvosanan, on ollut poissa päättöviikon kokeesta sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia (kurssisuoritus kesken, todistuksessa merkintä K) tai suorittaa tenttimällä kurssia, jonka kokeeseen hänellä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua (koepäivänä jo muun kurssin koe).

Kurssin uusintaan voi osallistua kerran. Jos tulos jää hylätyksi, kurssi on käytävä uudestaan. Jos opiskelija on saanut kurssista hylätyn arvosanan ja ilmoittautuu uusintaan, mutta ei saavu uusintakokeeseen, kirjataan Wilmaan: ei saapunut uusintaan, ei enää uusintaoikeutta. Arvosana jää hylätyksi, jolloin kurssi on suoritettava uudelleen.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa. Tarkempi ohjeistus annetaan ennen uusintaa Wilma-viestillä. Uusintapäiviä on kaksi (kielet sekä matematiikka ja reaali). Päivät ilmoitetaan ryhmänohjaustuokiossa.  Samana päivänä voi osallistua vain yhteen uusintakuulusteluun.

Oppimääräarvosana

Oppimääräarvosana voidaan antaa ainoastaan sellaiselle opiskelijalle, joka on suorittanut kunkin aineen opetussuunnitelmassa (OPS) määritellyn pakollisen oppimäärän (=pakolliset kurssit) sekä itse valitsemansa lisäkurssit (syventävät ja/tai soveltavat).

Lukioasetuksen määrittämin numeroin arvioidaan kaikki pakollisten aineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssiin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

Oppimääräarvosana (päättöarvosana) annetaan, kun 2/3 aineen pakollisista ja suoritetuista syventävistä kursseista on hyväksyttyjä (arvosana muu kuin 4). Soveltavista kursseista lukion oppimäärään luetaan vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Päättöarvosana lasketaan pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona. Opettajalla (yhdessä rehtorin kanssa) on mahdollisuus korottaa päättöarvosanaa lisänäytön tai muun harkinnan perusteella. Opiskelijalla on oikeus kerran yrittää korottaa saamiaan päättöarvosanoja.

Todistukset

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion koko oppimäärän mukaiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään oppiaineiden arvosanat koko suoritetun oppimäärän osalta sekä kussakin oppiaineessa suoritettujen kurssien määrä. Lukion päättötodistuksen liitteeseen merkitään opiskelijan oppiaineisiin liittymättömät soveltavat tai muualla suorittamat lukio-oppimäärään hyväksytyt kurssit ja niiden arviointi.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, ja läpäissyt ylioppilastutkintoon liittyvien pakollisten aineiden kokeet hyväksytysti. Ilman lukion päättötodistusta ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta.

Mikäli opiskelija ei saa lukion päättötodistusta, hän voi saada todistuksen lukion oppimäärän suorittamisesta, mikäli hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.

Jos opiskelija eroaa lukiosta ennen koko oppimäärän suorittamista, hänelle annetaan erotodistus. Jos opiskelija aikoo keskeyttää opintonsa, hänen on keskusteltava asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä rehtorille osoitettu kirjallinen, allekirjoitettu eroanomus. Alaikäiseltä vaaditaan lisäksi huoltajan allekirjoitus.

Sivua päivitetty 8.3.2021 kello 10:00