Täältä löydät tietoa erilaisista tavoista suorittaa lukiokurssi, ohjeet kurssin uusimiseen tai vaihtamiseen.

Kurssille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Wilman kautta. Seuraavan jakson valintoja voi muuttaa opinto-ohjaajan kautta päättöviikon alkuun mennessä.  Tarkista aina seuraavan jakson lopullinen lukujärjestyksesi ennen uuden jakson alkamista, koska ryhmien tasauksia voidaan tehdä koko lukuvuoden ajan.

Kurssien suoritustavat

Lähiopetus

Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan lähiopetuksessa, mikä tarkoittaa, että opiskelija osallistuu oppitunneille ja tekee vaaditut tehtävät ym suoritukset opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Kurssivalinnat tehdään keväällä seuraava vuotta varten siten kuin opiskelijan opintosuunnitelmaan on suunniteltu.

Itsenäinen opiskelu

Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös itsenäisesti. Opetussuunnitelmassa on kunkin kurssin kohdalla mainittu, mikäli itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista. Itsenäisestä suorittamisesta tulee tehdä sitova kirjallinen sopimus asianomaisen opettajan kanssa ennen kurssin/opintojakson alkua ja ennen uuden lukuvuosijakson alkua. Erityisestä syystä (esim. terveys, opinto-ohjaukselliset syyt) voidaan poiketa mainitusta aikarajasta.

Itsenäisen suorittamisen lomakkeita on saatavilla lukion kansliasta. Yhteisessä sopimuksessa määritellään tenttimisajat ja väli- ym. tehtävien palautusajat sekä muut tenttimiseen liittyvät menettelytavat kurssin opettajan kanssa. Itsenäisesti suoritettavien opintojen vaatimukset ovat samat kuin lähiopetuksenkin. Itsenäisesti suoritetuista opinnoista ei voi saada hylättyä arvosanaa (ks. tarkemmin ops), eikä hylätystä tenttisuorituksesta saa merkintää rekisteriin. Mikäli kurssi on tarjolla lähiopetuksena itsenäisen kurssin lupa myönnetään vain erityisistä syistä.

Joidenkin kurssien (kuten liikunnan, vieraiden kielten suullisten kurssien, työkurssien) suorittaminen itsenäisesti tenttimällä ei ole mahdollista, sillä työtavat, sisällöt ja/tai arviointiperusteet voivat olla itsenäisesti suoritettuna haasteellisia. Lisätietoja itsenäisen suorittamisen mahdollisuuksista saa kunkin aineen opettajilta.

Verkkokurssit

Lisäksi on tarjolla verkkokursseja, jotka pääasiassa ovat aikuislukion verkkokurssitarjottimella. Verkkokurssit löytyvät Moodlesta ja avain pyydetään opettajalta Wilma-viestillä tai sähköpostissa. Verkkokurssit on syytä kirjata opintosuunnitelmaan. verkkokursseissa on 7 viikon suoritusaika lukien siitä, kun kurssiavain on annettu, joten niiden suorittaminen on myös mietittävä omaan työjärjestykseen/aikatauluun. samasta aineesta voi tehdä vain yhtä verkkokurssia samaan aikaan ellei siitä neuvottele opettajan kanssa erikseen.

Muualla suoritetut kurssit

Säädösten mukaan muualla kuin lukiossa suoritettuja opintoja voidaan lukion oppimäärään (75 kurssia) hyväksyä muita opintoja siten kuin ne ovat lukion opetussuunnitelman tavoitteisiin sopivia ja lukion varsinainen muu oppimäärätavoite (75 kurssia, pakolliset opinnot sekä 10 syventävää) täyttyvät. Loput kurssit voivat olla syventäviä tai soveltavia/paikallisia opintojaksoja. Hyväksyjä on rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Lukiokurssiksi/opintojaksoksi voidaan hyväksyä suoritus, joka on lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen, pohjaa lukio-opetuksen tavoitteisiin ja on kestoltaan vähintään 30 läsnäolotuntia. Kurssien tulee olla muiden oppilaitosten järjestämiä. Koululle toimitettavasta alkuperäisestä todistuksesta tulee ilmetä eriteltyinä opintojen keskeinen sisältö, laajuus tunteina, opetuksen antajan pätevyys ja suorituksen arviointi.

Muissa lukioissa suoritetut opinnot hyväksytään lukion oppimäärään. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Niiden hyväksymisestä lukion oppimäärään päättää rehtori.

Sibelius-opiston ja Aimo-koulun (kuvataide/ käsityökoulu) opinnot opiskelija voi lukea hyväkseen siltä osin, kuin ne on tehty lukioaikana. Muualla suoritettuja opintoja hyväksytään opiskelijan anomuksen perusteella (osaamisen tunnustaminen). Urheilu- ja liikunnan valmennusopinnot edellyttävät oppilaalta näyttöä valtakunnantason suorituksista ja/tai tavoitetasosta.

Vaihto-oppilasvuoden lukiotasoisista opinnoista hyväksytään erikseen neuvoteltavat suoritukset. Perusperiaatteena on, että yksi kurssi vastaa ympärivuotista yhden viikkotunnin opiskelua. Kun lukio-opintoihin anotaan hyväksyttäväksi ulkomaisia opintoja, tulee opiskelusuorituksista olla selkeä eritelty näyttö: opiskelupaikan taso, opintojen laatu ja kesto tunteina, arviointi ja/tai osallistuminen poissaoloineen sekä suoritustaso. Tämä kannattaa huomioida, että vaihtokoulusta pyytää todistuksen, josta nämä asiat ilmenevät. Vaihto-oppilasvuodesta voidaan laskea kertyvän 1-8 lukiokurssia/2-16 op riippuen vuoden aikana opiskeluista kursseista.

Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä myös muita koti- tai ulkomaisia opintoja. Päätöksen korvaavuudesta tai hyväksi lukemisesta tekee apulaisrehtori tutustuttuaan alkuperäisiin todistuksiin ja mahdollisesti neuvoteltuaan opiskelijan kanssa tai ko.asiantuntijatahon kanssa.

Projektit

Vuosittain koulussa toteutuu joitakin projekteja, joista osa on tiedossa lukuvuoden alkaessa. Tällaisia ovat mm kansainväliset opinnot. Projekteista ilmoitetaan ryhmänohjauksessa (viikkotiedotteessa) tai Wilmassa erillisellä viestillä vastaavan opettajan toimesta. projektien kurssisuorituksista mainitaan samassa yhteydessä.

Kurssimuutokset ja kurssin vaihtaminen

Oppiaineen oppimäärä muodostuu oppilaan itse tekemistä ainevalinnoista. Ainevalintoja ei tule muuttaa omatoimisesti ilman yhteistä sopimista. Sopiminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan kanssa. Ainevalintojen muuttuessa opiskelijan tulee päivittää Wilman Opinnot-välilehti.

Opiskelija voi vaihtaa valitsemiaan kursseja jaksosta toiseen tietyin ehdoin. Joskus voi olla järkevää esimerkiksi tasata kurssimäärää jaksojen välillä. Aina tulee kuitenkin varmistaa etukäteen, että uudessa ryhmässä on tilaa. Ryhmien opiskelijamäärä on nähtävissä Wilmassa Kurssitarjottimessa. Ainevalintojen muutokset on kuitenkin hyvä tehdä opinto-ohjaajan kanssa, jotka tarkistavat, että opinnot etenevät valtakunnallisen tuntijaon edellytysten mukaisesti. Tällä tavoin varmistaa myös, että opintojen loppuvaiheessa ei tule yllätyksiä.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan kurssista saatu hyväksytty numero tarvittaessa lyhyen kurssin numeroksi.

Jakson päättöviikko ja kokeiden palautus

Jokaisen jakson lopussa on kuuden päivän pituinen päättöviikko. Jokaisena päivänä on yhden koodin (1–6) tunnit kello 8–12 välillä. Päättöviikon koodijärjestys on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koodien 7 ja 8 osalta opettaja sopii ryhmän kanssa erikseen, miten toimitaan. Päättöviikolla voi olla myös muuta koulun toimintaan liittyvää ohjelmaa. Mahdollisten kokeiden palautus toteutetaan jaksoittain ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Päättöviikon suoritukset palautetaan samassa luokassa, missä ne on tehty tai opetus on pidetty.

Kurssiarvosana

Lukion pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4–10. Soveltavien kurssien arvioinnissa käytetään suoritusmerkintää (S/H). Kaikki kurssitehtävät on palautettava opettajan antaman aikataulun mukaisesti (ellei toisin henkilökohtaisesti opettajan kanssa sovita). Mikäli opiskelija sairastumisen tai muun hyväksytyn poissaolon vuoksi ei ole voinut palauttaa tehtäviä kurssin alussa sovittuun määräaikaan mennessä, on asiasta sovittava opettajan kanssa. Palauttamattomat suoritukset voivat laskea kurssiarvosanaa. Kurssien arviointiperusteet selvitetään jokaisen kurssin alussa.

K-merkintä annetaan kun kurssisuoritus on kesken. Suoritus on kesken, jos suorituksia puuttuu, mutta opettaja voi kurssin arvioida, kun puuttuvat suoritukset tehdään ja palautetaan.

1.8.2019 alkaen käytössä on myös X-merkintä. Se annetaan, kun

  • opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia edes arvosanalla 4
  • arvioitavissa kurssisuorituksissa on käytetty vilppiä
  • K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä
  • opiskelija keskeyttää itse kurssin (ei ole saapunut paikalle tai jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa).

Opettaja on velvollinen kirjaamaan X-merkinnän selityksen näkyviin (syy merkinnälle, jokin edellä mainituista). X-merkintää ei voi antaa muista syistä. X-merkintä tarkoittaa sitä, että kurssi on käytävä uudelleen, eikä täydentäminen ole enää mahdollista. Kurssin voi käydä uudelleen istumalla kurssin tai suorittamalla sen itsenäisesti (jos se opsin mukaan on mahdollista).

Hylätty kurssisuoritus ja sen uusiminen

Hylätyn kurssin uusimista on mahdollisuus yrittää kerran kunkin jakson jälkeen järjestettävinä uusintakoepäivinä (ks. kohta uusintakuulustelut). Tenttimällä suoritettua hylättyä kurssia ei voi korvata uusintakuulustelulla tai lisätehtävillä. Niissä tapauksissa, joissa opiskelijan kurssisuoritus on hylätty (arvosana 4) eikä se tule uusintakuulustelussakaan hyväksytyksi, on opiskelijan syytä välittömästi ottaa yhteys opinto-ohjaajaan ja päivittää oma opintosuunnitelmansa.

Oppiaineen päättöarvosanan voi saada vain, jos hylättyjen pakollisten ja syventävien kurssien määrä kokonaiskurssimäärästä on enintään seuraavan taulukon mukainen:

Kokonaiskurssimäärä Hylättyjä voi olla
 1–2 kurssia 0 kurssia
 3–5 kurssia1 kurssi
 6–8 kurssia2 kurssia
9–  kurssia3 kurssia

Eli 2/3:n pakollisista ja syventävistä kursseista pitää olla hyväksytysti suoritettuja kursseja. Mikäli soveltavan kurssin kurssisuoritus on hylätty (arvosana 4, todistuksessa merkintä H), ei tätä kurssia lasketa lukion kokonaiskurssimäärään.

Hyväksytyn kurssin uusiminen

Opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa saamaansa kurssiarvosanaa osallistumalla kurssille uudelleen tai sopimalla uusinnasta opettajan kanssa.

Lisäksi matematiikan tukikursseilla (voMAB10 ja MAB12 ja MAB13) voi tietyin edellytyksin korottaa hyväksyttyjä matematiikan arvosanoja. Sama onnistuu Matikkapajassa, mutta siitä erikseen on sovittava opettajien kanssa. Kielten tukikursseilla voi uusia, hylätyn arvosanan lisäksi, myös arvosanaa 5.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelut järjestetään opetetuissa aineissa jaksojen jälkeen. Uusintakuulusteluun saa osallistua opiskelija, joka on saanut kurssista hylätyn (4) arvosanan, on ollut poissa päättöviikon kokeesta sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia tai suorittaa tenttimällä kurssia, jonka kokeeseen hänellä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua.

Kurssin uusintaan voi osallistua kerran. Jos tulos jää hylätyksi, kurssi on käytävä uudestaan. Jos opiskelija on saanut kurssista hylätyn arvosanan ja ilmoittautuu uusintaan, mutta ei saavu uusintakokeeseen, kirjataan Wilmaan: ei saapunut uusintaan, ei enää uusintaoikeutta. Arvosana jää hylätyksi, jolloin kurssi on suoritettava uudelleen.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa. Tarkempi ohjeistus annetaan ennen uusintaa Wilma-viestillä. Uusintapäiviä on kaksi (kielet sekä matematiikka ja reaali). Päivät ilmoitetaan ryhmänohjaustuokiossa ja nähtävillä myös opiskelijakalenterissa ja kotisivuilla sivulla Opiskelijalle ->lukuvuoden työajat.  Samana päivänä voi osallistua vain yhteen uusintakuulusteluun.

Oppimääräarvosana

Oppimääräarvosana voidaan antaa ainoastaan sellaiselle opiskelijalle, joka on suorittanut kunkin aineen opetussuunnitelmassa (OPS) määritellyn pakollisen oppimäärän (=pakolliset kurssit) sekä itse valitsemansa lisäkurssit (syventävät ja/tai soveltavat).

Lukioasetuksen määrittämin numeroin arvioidaan kaikki pakollisten aineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssiin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

Oppimääräarvosana (päättöarvosana) annetaan, kun 2/3 aineen pakollisista ja suoritetuista syventävistä kursseista on hyväksyttyjä (arvosana muu kuin 4). Soveltavista kursseista lukion oppimäärään luetaan vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Päättöarvosana lasketaan pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona. Opettajalla (yhdessä rehtorin kanssa) on mahdollisuus korottaa päättöarvosanaa lisänäytön tai muun harkinnan perusteella. Opiskelijalla on oikeus kerran yrittää korottaa saamiaan päättöarvosanoja.

Opintosuoritukset Wilmassa

Opintosuoritukset näkyvät Wilmassa Opinnot-välilehdellä. Kaikki merkinnät saa näkyviin, kun valitsee sivulta kohdan suoritukset ja valitsee lisäksi ”Näytä kaikki”. Tällöin aukeaa myös selitys esim K-merkinnälle (mitä puuttuu). Jokaisella opiskelijalla on Wilmaan oma käyttäjätunnus ja salasana. Alle 18-vuotiaiden huoltajilla on omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta, oikeus Wilman tietoihin pääsyyn sulkeutuu huoltajalta. Opiskelija voi itse antaa luvan Wilmassa huoltajille (Wilmassa lomakkeet -> 18 vuotta täyttänyt antaa luvan…)

Todistukset

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion koko oppimäärän mukaiset opinnot. Päättötodistukseen merkitään oppiaineiden arvosanat koko suoritetun oppimäärän osalta sekä kussakin oppiaineessa suoritettujen kurssien määrä. Lukion päättötodistuksen liitteeseen merkitään opiskelijan oppiaineisiin liittymättömät soveltavat tai muualla suorittamat lukio-oppimäärään hyväksytyt kurssit ja niiden arviointi.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, ja läpäissyt ylioppilastutkintoon liittyvien pakollisten aineiden kokeet hyväksytysti. Ilman lukion päättötodistusta ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta.

Mikäli opiskelija ei saa lukion päättötodistusta, hän voi saada todistuksen lukion oppimäärän suorittamisesta, mikäli hän on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.

Lukiosta eroaminen

Jos opiskelija eroaa lukiosta ennen koko oppimäärän suorittamista, hänelle annetaan erotodistus. Jos opiskelija aikoo keskeyttää opintonsa, hänen on keskusteltava asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä rehtorille osoitettu kirjallinen, allekirjoitettu eroanomus. Alaikäiseltä vaaditaan lisäksi huoltajan allekirjoitus.

Sivua päivitetty 14.6.2022 kello 14:04