Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti tutkintokoulutuksen aikana. Arviointia tekevät opiskelijan lisäksi opettajat, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat henkilöt sekä työpaikkaohjaajat. Myös opiskelijoiden vertaisarviointia käytetään palautteen antamiseen.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Palautteen tarkoituksena on ohjata ja kannustaa sinua HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittää edellytyksiäsi itsearviointiin. Palaute osaamisen kehittymisestä voi olla sanallista tai kirjallista. Opintosuoritusotteessa palaute näkyy seuraavasti

 • A: palaute osaamisen kehittymisestä annettu, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso.
 • AHO: palaute osaamisen kehittymisestä annettu aiemmin hankitun osaamisen perusteella, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso.
 • AT: palaute osaamisen kehittymisestä annettu työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso.
 • OA: palaute osaamisen kehittymisestä osittain annettu.
 • X: osaaminen ei ole kehittynyt HOKSin mukaisesti.

Osaamisen arvioinnin perusteet

Opiskelijan arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. L 531/2017, 53 §.

Tutkinnon perusteissa määritellään

 • ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset
 • yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet

Vastuuopettaja tiedottaa sinulle arvioinnista vähintään seuraavat asiat

 • arvioinnin tehtävät
 • arvosana-asteikko
 • itsearviointi
 • palaute osaamisen kehittymisestä
 • osaamisen osoittamisen suunnitelma
 • ammattitaitovaatimukset / osaamistavoitteet ja arviointikriteerit
 • aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • osaamisen arviointi, arvioijien tehtävät
 • osaamisen arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu
 • osaamisen arvioinnin korottaminen ja uusiminen
 • suoritusten seuraaminen Wilmassa
 • todistuksen ja opintosuoritusotteen sisältö
 • mukautus ja poikkeaminen

Tutustu

 • tutkinnon perusteet ePerusteista (Linkki löytyy myös Wilmasta)
 • osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma, Wilma
 • tutkinnon toteutussuunnitelma, Wilma

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tutustuttuasi tutkinnon perusteisiin sinun tulee arvioida, onko sinulla tutkinnon perusteiden mukaista aiemmin hankittua osaamista. Ammattiopisto Tavastialla on velvollisuus tunnustaa sellainen aiemmin hankkimasi osaaminen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Tunnustaminen voi johtaa seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Sisällyttäminen, jos olet suorittanut voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja, korkeakouluopintoja tai muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opinto-ohjaajat kirjaavat sisällyttämisen Wilmaan.
 • Osaamisen vastaavuuden ja ajantasaisuuden arviointi, jos olet suorittanut muita kuin yllä olevia tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai niitä sisällöllisesti vastaavia lukio-opintoja, joiden osaamisen ajantasaisuutta ja sisällöllistä vastaavuutta arvioidaan. Arvioinnin tekevät opettajat.
 • Osaamisen ajantasaisuuden arviointi, jos olet suorittanut aiemmin tutkinnon osia ammatillisesta tutkinnosta ja haluat liittää sen ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osana toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Ajantasaisuuden arvioinnin tekevät opettajat.
 • Osaamisen osoittaminen suoraan näytössä tai muulla osaamisen arvioinnilla, jos sinulla on muuta kuin yllä olevaa osaamista, jonka perusteella tutkinto, tutkinnon osa tai yhteisten tutkinnon osien osa-alue on mahdollista suorittaa ilman osaamisen hankkimista. Osaaminen arvioidaan kuten muukin osaamisen arviointi.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaaminen ammatillisissa tutkinnon osissa osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa näytössä. Ammatillisiin tutkinnon osiin voi sisältyä myös muuta osaamisen arviointia. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaaminen osoitetaan yleensä muulla osaamisen arvioinnilla, mutta mahdollisesti myös näytön yhteydessä.

Sinulla on velvollisuus osallistua osaamisen osoittamiseen osana tutkintokoulutustasi. Osaamisen osoittamiseen (näyttöön) voi osallistua myös ilman tutkintokoulutukseen osallistumista.

Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Näyttö on ajankohtainen sen jälkeen, kun opettaja yleensä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ovat todenneet, että olet saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Ennen näyttöä teet Wilmassa osaamisen osoittamisen suunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja (työelämän arvioija) ja opettaja hyväksyvät. Näytön lisäksi osaamistasi voidaan suunnitelmallisesti arvioida muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät opettaja ja työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja) yhdessä. TUVA-koulutuksen ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää opettaja. Jos yhteisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa. Ennen osaamisen arviointia arvioit oman osaamisesi tekemällä arvioijille itsearvioinnin.

Arvosana-asteikot

Tutkinnot
PerustutkinnotArvosanaArvosana-asteikko
Ammatilliset tutkinnon osatArvosana 1–55 = kiitettävä
4 = hyvä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Yhteiset tutkinnon osatTutkinnon osat: Hyväksytty/Hylätty
Osa-alueet: Arvosana 1–5
5 = kiitettävä
4 = hyvä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Ammatilliset tutkinnon osatHyväksytty/Hylätty

Osaamisen arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Sinulla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisen arvosanasi on hylätty tai haluat korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Ennen suorituksen uusimista tai arvosanan korottamista HOKSiisi tehdään suunnitelma osaamisesi vahvistamisesta.

Myös tutkintotodistuksen saaneet voivat tulla korottamaan osaamisen arvosanoja yksityisopiskelijana, jolloin suoritus on maksullinen. Arvosanaa voi korottaa, jos suoritetun tutkinnon perusteet ovat vielä voimassa tai siirtymäajalla.

Osaamisen arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Sinulla on oikeus saada tieto osaamisen arvioinnin arviointiperusteiden soveltamisesta. Saat perustelut näytön jälkeen arviointikokouksessa. Sinulla on oikeus pyytää arvioinnin perusteluita myös saatuasi yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanan.

Voit pyytää arvioinnin tarkistamista kirjallisesti (paperi tai sähköposti) 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon arvioinnin tuloksesta ja arviointiperusteiden soveltamisesta. Tarkistuspyyntö annetaan arvioinnin tehneelle opettajalle ja tarvittaessa myös työpaikkaohjaajalle. Olet saanut arviointitiedon samassa yhteydessä, kun saat näytöstä palautteen perusteluineen. Jos yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arviointi tulee suoraan opiskelijahallintojärjestelmään, ole tarkkana ja pyydä arviointiperusteluja 14 päivän kuluessa arviointipäivästä, jonka jälkeen sinulla on 14 päivää aikaa tehdä tarkistuspyyntö. Jos et pyydä perusteluja, sinun on tehtävä tarkistuspyyntö 14 päivän kuluessa.

Saat arvioijilta vastauksen tarkistuspyyntöösi kirjallisesti. Saat sen mukana ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa tarkistamista koskevasta päätöksestä työelämätoimikunnalle (ammatilliset tutkinnot) tai rehtorille (TUVA).

Sivua päivitetty 14.6.2022 kello 10.13