Milloin uudistus tulee voimaan ja ketä se koskee?

Oppivelvollisuuden laajeneminen tulee voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Se koskee ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka ovat keväällä 2021 perusasteen 9. luokalla.

Kuka on jatkossa oppivelvollinen? Milloin oppivelvollisuus alkaa ja päättyy?

Uudistus tapahtuu asteittain. Jatkossa oppivelvollisuus koskee aikaisempien oppivelvollisten lisäksi aina uutta ikäluokkaa eli peruskoulun yhdeksänneltä luokalta tulevia.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Mitä tarkoittaa hakeutumisvelvollisuus?

Perusopetuksen päättövaiheessa olevan oppilaan on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Pääsääntöisesti ysiluokkalainen hakeutuu koulutuksiin valtakunnallisen yhteishaun kautta.

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaun kautta, hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes hän saa opiskelupaikan.

Missä koulutuksissa oppivelvollisuutta voi suorittaa perusopetuksen jälkeen?

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, nivelvaiheen koulutuksissa (Valma, Luva, Kymppiluokka, kansanopistojen tietyt linjat). Tulossa on vuonna 2022 uusi Tuva-koulutus, joka yhdistää edellä luetellut nykyiset nivelvaiheen koulutukset.

Pääseekö oppivelvollinen aina haluamaansa koulutukseen?

Oppivelvollinen hakija ei välttämättä pääse juuri haluamaansa koulutukseen. Yhteishaussa voi hakea viiteen hakutoiveeseen. Opiskelijat valitaan edelleen valtakunnallisten kriteereiden mukaisesti, kuten tähänkin asti pistejärjestyksessä tai keskiarvon perusteella.

Mitä opintojen maksuttomuus tarkoittaa?

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset

Ketä maksuttomuus koskee?

Maksuttomuus tulee voimaa asteittain sitä mukaan, kun laajennettu oppivelvollisuus toteutuu ikäluokittain. Ensimmäisiä maksuttoman koulutuksen saaneita ovat syksyllä 2021 yhdeksänneltä luokalta tulevat oppivelvolliset.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät tule laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Muuttuvatko opiskelijan saamat edut?

Maksuton lounas säilyy ennallaan. Koulumatkatukikäytäntö muuttuu: nykyisen 10 km:n rajan sijaan opiskelijan yli 7 km:n koulumatkat korvataan ja omavastuu poistuu. Koulutuksen järjestäjän omassa asuntolassa asuminen on jo nyt opiskelijalle maksutonta. Asuntolapaikkoja tulee tarjota ensisijaisesti oppivelvollisille.

Kuka tai ketkä valvovat? Kenellä on vastuu?

Vastuu nuoren oppivelvollisuuden jatkumisesta on perusopetuksen järjestäjällä, toisen asteen koulutuksen järjestäjällä, huoltajilla ja asuinkunnalla. Perusopetuksen järjestäjä valvoo sijoittumista siihen asti, kunnes oppivelvollinen on todistetusti aloittanut toisella asteella opinnot. Tämän jälkeen vastuu opiskelijan valvonnasta, tuesta ja ohjauksesta siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. Huoltajan tai muun laillisen edustajan vastuulla on huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuutta.

Jos nuori on valvonnasta huolimatta jäänyt vaille opiskelupaikkaa tai keskeyttää toisen asteen opinnot vailla uutta opiskelupaikkaa, asuinkunta on vastuussa ohjauksesta ja saattamisesta tarvittavien palveluiden piiriin.

Mitä jos opiskelija haluaa keskeyttää opinnot?

Oppivelvollinen voi keskeyttää opinnot vain laissa säädetyistä syistä, joita ovat esim. pitkäaikaissairaus tai vamma tai äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa. Käytännössä perustellusta syystä keskeytyksestä tehdään koulutuksen järjestäjän päätös.

Jos oppivelvollinen nuori on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisuudet muuhun koulutukseen. Lisäksi on selvitettävä oppivelvollisen saamien tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Jos oppivelvollinen itse ilmoittaa eroavansa oppilaitoksesta eli keskeyttävänsä opinnot, eroamispäätöstä ei voida tehdä ennen kuin oppivelvollinen on osoittanut, että hänellä on uusi opiskelupaikka. Jos opiskeluoikeus on päättymässä opiskelijan runsaiden poissaolojen vuoksi, tulee koulutuksen järjestäjän selvittää oppivelvollisen tilanne.

Ennen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on ilman perusteltua syytä poissa opetuksesta. Jos koulutuksen järjestäjä ei saa tietoa, että oppivelvollinen on jatkanut opintojaan toisessa oppilaitoksessa, tulee tehdä ilmoitus oppivelvollisen asuinkunnalle.

Mistä saa lisätietoa?

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä prosesseja suunnitellaan Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa kevään ja kesän 2021 aikana. Lisätietoja voi kysyä opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemeltä, paivi.kortesniemi@kktavastia.fi

Lisätietoa saa myös opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta sekä Kuntaliiton sivulta

Tutustu oppivelvollisuuslakiin 1214/2020

The Government has decided to raise the leaving age in compulsory education from the start of autumn term 2021. Further information and brochures in different languages.

Lisätietoja antaa

Päivi Kortesniemi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Paivi.Kortesniemi@kktavastia.fi
+358505957138

Sivua päivitetty 30.3.2021 kello 13.08