Työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen arviointi

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS

(myös sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajille)

Koulutustiedot

PALAUTEKYSELY TYÖPAIKKAOHJAAJILLE

Palautekysely

Palautekyselyn tarkoituksena on kerätä työelämältä palautetta työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen arvioinnin (näyttöjen) kehittämiseksi. Haluamme palautetta myös koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta ennakoinnista kehittääksemme ammatillista koulutusta työelämän tarpeita vastaavaksi.

Käsittelemme palautteet ammatillisilla osastoilla tutkintokohtaisesti. Sen lisäksi käsittelemme palautteita yleisesti Ammattiopisto Tavastiassa. Palautteet käsitellään aina luottamuksellisesti myös siinä tapauksessa, että vastaaja on ilmoittanut nimensä.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu ainoastaan muutama minuutti. Kiitos palautteestasi.

Jos palautteen antamiseen ei ole aikaa, opettaja voi avata lyhennetyn kyselyn tästä, ja pyytää suullisesti palautetta ainoastaan kolmesta asiasta.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Se voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Osaamisen arviointi (näytöt) toteutetaan useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus edellyttää, että työpaikalla on

 • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
 • tarpeelliset työvälineet
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen ja ohjauksesta kiinnostunut työpaikkaohjaaja.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Ammattiopisto Tavastia sopii työnantajan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä (mm. miten paljon koulutusta toteutetaan oppilaitoksessa ja mahdollinen koulutuskorvaus). Sopimusta oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä ja oppisopimusta edeltää opiskelijan, työnantajan ja opettajan keskustelu, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai vaikkapa vain yhteen tutkinnon osaan.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei voi olla työsuhteessa. Sopimus perustuu opiskelijan kanssa laadittuun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jonka perusteella koulutussopimustyöpaikan ja Ammattiopisto Tavastian edustajat sopivat osaamisen hankkimisesta, eli laativat koulutussopimuksen. Koulutussopimuksessa on määritelty myös mm. turvallisuuteen ja vakuutusturvaan liittyvät ehdot.

Perehdyttämislomake

Osaamisen arviointi (näytöt)

Osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa näytössä. Osaamisen arviointiin voi sisältyä myös muuta osaamisen arviointia.  Näyttöön voi osallistua myös ilman tutkintokoulutukseen osallistumista.

Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Näyttö on ajankohtainen sen jälkeen, kun opiskelijan osaamisen kehittyminen on varmistettu (Palaute osaamisen kehittymisestä).  Ennen näyttöä opiskelija tekee osaamisen osoittamisesta suunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. Näytön lisäksi osaamista voidaan suunnitelmallisesti arvioida muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä opettaja ja työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja). Arvioinnissa opiskelijan osaamista verrataan monipuolisesti tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen (ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit). Jos yhteisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa.

Osaamisen arviointi ammatillisissa tutkinnon osissa

 • ammattitaidon osoittamistavat on määritelty tutkinnon perusteissa
 • Ammattiopisto Tavastiassa on tutkintokohtaiset suunnitelmat osaamisen arvioinnin toteuttamisesta
 • opettaja vastaa työelämäarvioijan nimeämisestä ja perehdyttämisestä
 • osaamisen osoittamisen on oltava laajuudeltaan sellainen, että siinä osoitettu osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä
 • näyttö voidaan jakaa osiin
 • jos vaadittavaa osaamista ei voi näytössä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla
 • myös yhteisten tutkinnon osien osaamista voidaan osoittaa näytössä
 • opiskelija laatii osaamisen osoittamisen suunnitelman, ja sen hyväksyvät työpaikkaohjaaja ja opettaja
 • näyttöä ei arvioida erikseen, vaan osaamisen arviointi kohdistuu aina koko tutkinnon osan osaamiseen
 • opiskelija antaa näytön jälkeen itsearvioinnin
 • työpaikkaohjaaja ja opettaja päättävät osaamisen arvosanan arviointikeskustelun päätteeksi
 • arviointi ja sen perusteet kerrotaan opiskelijalle
 • opiskelijalle on oikeus pyytää arviointiin tarkistusta ja oikaisua
 • opiskelija voi uusia hylätyn arvosanan ja korottaa saamaansa arvosanaa (uusi osaamisen osoittaminen ja arviointi)

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia