Osaamisen arviointi

Palaute osaamisen kehittymisestä

Osaamisesi kehittymistä arvioidaan jatkuvasti tutkinnon suorittamisen ja tutkintokoulutuksen aikana. Sitä arvioivat itsesi lisäksi opettajat, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat henkilöt sekä työpaikkaohjaajat. Myös opiskelijoiden vertaisarviointia käytetään palautteen antamiseen.

Palautteen tarkoituksena on ohjata ja kannustaa sinua HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittää edellytyksiäsi itsearviointiin. Palaute osaamisen kehittymisestä voi olla sanallista tai kirjallista. Opintosuoritusotteessa palaute näkyy seuraavasti

 • A palaute osaamisen kehittymisestä annettu, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso
 • ATO palaute osaamisen kehittymisestä annettu työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso
 • ATU palaute osaamisen kehittymisestä tunnustettu aiemmin hankitun osaamisen perusteella, HOKSin mukaisesti vähintään tyydyttävä taso
 • X osaaminen ei ole kehittynyt HOKSin mukaisesti

Osaamisen arvioinnin perusteet

Opiskelijan arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. L 531/2017, 53 §.

Tutkinnon perusteiden arviointikriteerit löytyvät osoitteesta www.eperusteet.opintopolku.fi. Linkki tutkinnon perusteisiin löytyy myös opiskelijaintrasta opetussuunnitelmasta. Osaamisen arviointisuunnitelma on opetussuunnitelman osana.

Tutkinnon perusteissa määritellään

 • ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset
 • yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteet

Vastuuopettaja tiedottaa sinulle arvioinnista vähintään seuraavat asiat

 • arvioinnin tehtävät: palaute osaamisen kehittymisestä, osaamisen arviointi
 • tutkintokohtainen suunnitelma osaamisen arvioinnista
 • osaamisen osoittamisen suunnitelman laatiminen (HOKS)
 • muun osaamisen arvioinnin suunnitelman laatiminen (HOKS)
 • arvosana-asteikko
 • itsearviointi
 • aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • osaamisen osoittamisen uusiminen ja osaamisen arvosanojen korottaminen
 • osaamisen arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu
 • opintosuoritusten seuraaminen
 • opintosuoritusotteen ja tutkintotodistuksen sisältö

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tutustuttuasi tutkinnon perusteisiin sinun tulee arvioida, onko sinulla tutkinnon perusteiden mukaista aiemmin hankittua osaamista. Ammattiopisto Tavastialla on velvollisuus tunnustaa sellainen aiemmin hankkimasi osaaminen, joka vastaa tutkinnon (Valmassa koulutuksen) perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Tunnustaminen voi johtaa seuraaviin toimenpiteisiin

 • Sisällyttäminen (opinto-ohjaaja), jos olet suorittanut voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja, korkeakouluopintoja tai muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa
 • Dokumentista arviointi (opettaja), jos olet suorittanut muita kuin yllä olevia tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai niitä sisällöllisesti vastaavia lukio-opintoja, joiden osaamisen ajantasaisuutta ja sisällöllistä vastaavuutta arvioidaan
 • Osaamisen osoittaminen suoraan näytössä (opettaja), jos sinulla on muuta kuin yllä olevaa osaamista, jonka perusteella tutkinto, tutkinnon osa tai yhteisten tutkinnon osien osa-alue on mahdollista suorittaa ilman osaamisen hankkimista

Osaamisen tunnustaminen tietyistä dokumenteista (liitettä ei vielä ole)

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa näytössä. Ammatillisiin tutkinnon osiin voi sisältyä myös muuta osaamisen arviointia. Yhteisten tutkintojen osien osa alueiden osaaminen osoitetaan joko näytössä tai muulla osaamisen arvioinnilla. Näyttöön voi osallistua myös ilman tutkintokoulutukseen osallistumista.

Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Näyttö on ajankohtainen sen jälkeen, kun palautteessa osaamisen kehittymisestä todetaan, että olet saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Ennen näyttöä teet osaamisen osoittamisesta suunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. Näytön lisäksi osaamistasi voidaan suunnitelmallisesti arvioida muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä opettaja ja työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja). Valma-koulutuksen ja yhteisten tutkinnon osien osa alueiden arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää opettaja. Jos yhteisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa.

Perustutkinnoissa numeraalista arviointia käytetään tutkinnon osien sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arviointiin. Poikkeuksena on osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, jotka voidaan arvioida asteikolla hyväksytty / hylätty.

Perustutkintojen arvosana-asteikko

 • 3 = kiitettävä
 • 2 = hyvä
 • 1 = tyydyttävä
 • 0 = hylätty

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arvosana-asteikko

 • hyväksytty
 • hylätty

Osaamisen arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Sinulla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisen arvosanasi on hylätty tai haluat korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Ennen suorituksen uusimista tai arvosanan korottamista HOKSiisi tehdään suunnitelma osaamisesi vahvistamisesta.

Myös tutkintotodistuksen saaneet voivat tulla korottamaan osaamisen arvosanoja yksityisopiskelijana, jolloin suoritus on maksullinen.

Osaamisen arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Sinulla on oikeus saada tieto osaamisen arvioinnin arviointiperusteiden soveltamisesta. Saat perustelut näytön jälkeen arviointikokouksessa. Sinulla on oikeus pyytää arvioinnin perusteluita myös saatuasi yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanan.

Voit pyytää arvioinnin tarkistamista kirjallisesti (paperi tai sähköposti) 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon arvioinnin tuloksesta ja arviointiperusteiden soveltamisesta. Tarkistuspyyntö annetaan arvioinnin tehneelle opettajalle ja tarvittaessa myös työpaikkaohjaajalle. Olet saanut arviointitiedon samassa yhteydessä, kun saat näytöstä palautteen perusteluineen. Jos yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arviointi tulee suoraan opiskelijahallintojärjestelmään, ole tarkkana ja pyydä arviointiperusteluja 14 päivän kuluessa arviointipäivästä, jonka jälkeen sinulla on 14 päivää aikaa tehdä tarkistuspyyntö. Jos et pyydä perusteluja, sinun on tehtävä tarkistuspyyntö 14 päivän kuluessa.

Saat arvioijilta vastauksen tarkistuspyyntöösi kirjallisesti. Saat sen mukana ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa tarkistamista koskevasta päätöksestä työelämätoimikunnalle (ammatilliset tutkinnot) tai rehtorille (Valma).

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia